Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Bogumił Grott about Polish nationalism

Dominika Kurdel

Abstract

The theme of the work is to look at nationalism, and in particular to present analyzes Bogusław Grott's on Polish nationalism. The whole consists of two chapters preceded by an introduction in which it is contained introduction to the subject of the paper. The whole work is theoretical in nature. While writing it I used the studies of specialists from the problems of nationalism, including special attention devoted B. Grott's book "Dilemmas of Polish nationalism. Back to the tradition of the reconstruction of the national spirit. " Interest in this subject appeared in the author under the influence of repeatedly conducted among friends talks on Polish nationalism and its creatures. The immediate cause was a reading above the already mentioned B. Grott's book. In the first chapter entitled "General concept of nationalism" was presented terminology clarify the concept of "nationalism." It also presents the phenomenon often associated with nationalism, as well as those which it is opposed. Besides indicated on the functions that fully nationalism, his types of, as well as the genesis of nationalism. The second chapter, entitled "The position B. Grott" is a presentation of Grott's views the essence of Polish nationalism. It presents the history of the development of nationalism in Poland in the years 1900-1945 and the appeal of nationalism to the Church seen as a religious institution. The theme of the chapter has also become a glance Grott nationalism Europe from 1900 to 1945 years. it also undertaken in an attempt to explain what is Panslavism in relation to the views of Grott.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Dominika Kurdel (FASS) Dominika Kurdel,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Bogumił Grott o nacjonalizmie polskim
Supervisor
Jan Zubelewicz (FASS/DPEA) Jan Zubelewicz,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy (FASS/DPEA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jan Zubelewicz (FASS/DPEA) Jan Zubelewicz,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Bartłomiej Skowron (FASS/DPEA) Bartłomiej Skowron,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
nacjonalizm, nacjonalizm polski, panslawizm, patriotyzm, naród, świadomość narodowa, egoizm narodowy, neopogaństwo, radykalizm, ideologia nacjonalistyczna, koncepcja idealistyczna
Keywords in English
nationalism, Polish nationalism, Pan-Slavism, patriotism, nation, national consciousness, national egoism, neo-paganism, radical, nationalist ideology, idealistic concept
Abstract in Polish
Tematem pracy jest spojrzenie na nacjonalizm, a w szczególności przedstawienie analiz Bogusława Grotta w sprawie polskiego nacjonalizmu. Całość składa się z dwóch rozdziałów poprzedzonych wstępem, w którym zostało zawarte wprowadzenie w tematykę pracy. Całość pracy ma charakter teoretyczny. Podczas jej pisania korzystałam z opracowań specjalistów od problematyki nacjonalizmu, w tym szczególną uwagę poświęciłam książce B. Grotta „Dylematy polskiego nacjonalizmu. Powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha". Zainteresowanie tym tematem pojawiło się u autorki pod wpływem wielokrotnie prowadzonych w gronie znajomych rozmów dotyczących nacjonalizmu i jego polskiej istoty. Bezpośrednią przyczyną stała się lektura wyżej już wymienionej książki B. Grotta. W rozdziale pierwszym zatytułowanym „Ogólne pojęcie nacjonalizmu” zostało zaprezentowane terminologiczne wyjaśnienie pojęcia „nacjonalizm”. Przedstawiono również zjawiska często utożsamiane z nacjonalizmem, a także te, którym jest on przeciwstawny. Poza tym wskazano na funkcje, jakie pełni nacjonalizm, jego rozdzaje, a także genezę powstania nacjonalizmu. Rozdział drugi, noszący tytuł „Stanowisko B. Grotta", stanowi prezentację poglądów Grotta na istotę nacjonalizmu polskiego. Zaprezentowano w nim historię rozwoju nacjonalizmu w Polsce w latach 1900-1945 i odwołanie nacjonalizmu do Kościoła postrzeganego jako instytucja religijna. Tematem rozdziału stało się także spojrzenie Grotta na nacjonalizm europejski od 1900 do 1945 roku. Podjęto w nim również próbę wyjaśnienia, czym jest panslawizm w odniesieniu do poglądów Grotta.
File
  • File: 1
    KURDELlicencjat.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13124

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7f504e41e2b9466fb419a934385cf848/
URN
urn:pw-repo:WUT7f504e41e2b9466fb419a934385cf848

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page