Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Forgeries of documents entitling to cross borders and stay on the territory of the Republic of Poland

Urszula Adrianna Gołędowska

Abstract

The purpose of the work is to discuss selected Polish documents entitling to cross the border, documents entitling a foreigner to stay on the territory of the Republic of Poland and to introduce some forms of document security. The work also makes us aware of the importance of control at border crossings. As a thesis, it was assumed that the current legal regulations are aimed at securing documents authorizing the crossing of the border. Practice shows, however, that laws often fail to keep up with new forms of crime. The first chapter of the work explains the concept of a foreigner and introduces the issue of granting Polish citizenship to a foreigner. In this chapter, three Polish documents authorizing the crossing of the border and selected documents issued to a foreigner which authorize him to stay on the territory of our country are discussed. The second chapter focuses on selected methods of securing documents against forgery. Chapter Three describes document forgery on two selected examples. To sum up, this work shows how important it has become that careful control of documents presented by people wanting to cross the border, illustrates some of the forms of security and draws attention to what they should look like.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Urszula Adrianna Gołędowska (FASS) Urszula Adrianna Gołędowska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Fałszerstwa dokumentów uprawniających do przekraczania granic i pobytu na terytorium RP
Supervisor
Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
cudzoziemiec, obywatelstwo, dokumenty, fałszerstwo,
Keywords in English
foreigner, citizenship, documents, forgery,
Abstract in Polish
Celem pracy jest omówienie wybranych polskich dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, dokumentów uprawniających cudzoziemca do pobytu na terytorium RP oraz do przybliżenia niektórych form zabezpieczenia dokumentów. Praca uświadamia również jak istotna jest kontrola dokonywana na przejściach granicznych. Jako tezę przyjęto, że obecne regulację prawne mają na celu zabezpieczenie dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy. Praktyka jednak wskazuje, że częstokroć przepisy nie nadążają za nowymi postaciami przestępstw. Pierwszy rozdział pracy wyjaśnia pojęcie cudzoziemca oraz przybliża zagadnienie nadania polskiego obywatelstwa cudzoziemcowi. W tym rozdziale omówione zostały trzy polskie dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy oraz wybrane dokumenty wydawane cudzoziemcowi, które upoważniają go do pobytu na terytorium naszego kraju. Drugi rozdział skupia się na wybranych sposobach zabezpieczenia dokumentów przed fałszerstwem. W rozdziale trzecim opisane zostały fałszerstwa dokumentów na dwóch wybranych przykładach. Podsumowując praca ta pokazuje jak ważna stała się wnikliwa kontrola dokumentów okazywanych przez osoby chcące przekroczyć granicę, obrazuje niektóre z form zabezpieczeń i zwraca uwagę jak powinny one wyglądać.
File
  • File: 1
    cała_praca_z_podpisem_na_pierwszej_stronie.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35105

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7f05ca769cc54337afc96adc04f04fb0/
URN
urn:pw-repo:WUT7f05ca769cc54337afc96adc04f04fb0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page