Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Foreign direct investment in Poland in the chemical industry for example Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o

Justyna Braciszewska

Abstract

The aim of this study was to present the company Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. as an example of foreign direct investment in Poland. At the beginning of a theoretical description of issues related to international capital flows. Describes the concepts and forms of capital flows, then presented and characterized chosen theoretical concepts of direct foreign investment, and discusses the benefits and costs of capital inflows in the form of FDI to the host country. In the next chapter presented figures on the scale and dynamics of the flow of foreign direct investment in the world. Presented data regarding the inflow and the state capital of FDI in Poland in the years 2010–2014. It indicated the biggest foreign investors. A similar analysis was performed for the inflow and the state capital in the form of FDI in various sectors of the Polish economy. The third chapter was devoted to foreign direct investment in the chemical industry. They discussed and characterized the chemical industry in Poland. The next step was to present the company Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. as an example of the company resulting from the inflow of foreign direct investments to Polish. Direct foreign investments involve a lot of positive aspects thanks to which Poland welcomes all incoming foreign investors. New jobs, improve the competitiveness of the transfer of new technology are just some of the many benefits from the inflow of foreign capital. Chemical industry in Poland is an important sector in the economy of the whole country. Despite the difficult macroeconomic environment, the Polish chemical industry still maintains a good condition. This is due certainly demand on the international market and domestic as well as technological innovation, legal regulations and the general condition of the Polish and EU economy. Exports of chemical industry products is growing year by year and there is no reason for doing that this sytaucja changed. The company Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. it is one of the most important enterprises in our country and beyond.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Justyna Braciszewska (CESS) Justyna Braciszewska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w branży chemicznej na przykładzie firmy Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o
Supervisor
Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Ewa Latoszek (CESS) Ewa Latoszek,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
przepływ kapitału, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, BIZ, napływ inwestycji, przemysł chemiczny, chemia,
Keywords in English
capital flows, foreign direct investment, FDI, inflow of investments, chemical industry, chemistry,
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było przedstawienie firmy Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. jako przykład bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Na początku dokonano teoretycznego opisu zagadnień związanych z międzynarodowym przepływem kapitału. Opisano pojęcia i formy przepływu kapitału, następnie zaprezentowano i scharakteryzowano wybrane koncepcje teoretyczne bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także omówiono korzyści i koszty wynikające z napływu kapitału w postaci BIZ do kraju goszczącego. W kolejnym rozdziale przedstawione dane liczbowe na temat skali i dynamiki przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie. Zaprezentowano dane dotyczące napływu i stanu kapitału BIZ w Polsce na przestrzeni lat 2010–2014. Wskazano największych inwestorów zagranicznych. Analogiczną analizę wykonano dla napływu i stanu kapitału w postaci BIZ do różnych branż polskiej gospodarki. Rozdział trzeci poświęcony został bezpośrednim inwestycjom zagranicznym w branży chemicznej. Omówiono i scharakteryzowano przemysł chemiczny w Polsce. Następnym krokiem było przedstawienie firmy Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. jako przykład przedsiębiorstwa powstałego w wyniku napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne niosą za sobą wiele pozytywnych aspektów dzięki, którym Polska chętnie przyjmuje napływających zagranicznych inwestorów. Nowe miejsca pracy, poprawa konkurencyjności czy transfer nowych technologii to tylko niektóre z wielu korzyści wynikających z napływu obcego kapitału. Przemysł chemiczny w Polsce jest ważnym sektorem w gospodarce całego kraju. Mimo trudnego otoczenia makroekonomicznego, polski przemysł chemiczny cały czas utrzymuje dobrą kondycję. Wpływ na to ma na pewno popyt na rynku międzynarodowym i wewnętrznym, a także innowacje technologiczne, regulacje prawne oraz ogólny stan polskiej i unijnej gospodarki. Eksport produktów przemysłu chemicznego rośnie z roku na rok i nie ma przesłanek ku temu, aby ta sytaucja uległa zmianie. Przedsiębiorstwo Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. jest jednym z najbardziej liczących się przedsiębiorstw w naszym kraju i nie tylko.
File
  • File: 1
    226305_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11278

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7ebc912c033145a282f013588983fc1f/
URN
urn:pw-repo:WUT7ebc912c033145a282f013588983fc1f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page