Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Kierunki rekultywacji składowisk w województwie mazowieckim

Radosław Królikowski

Abstract

Składowiska odpadów to obiekty budowlane przeznaczone do składowania odpadów. W ustawie o odpadach wyróżniono trzy typy składowisk: składowiska odpadów niebezpiecznych, obojętnych oraz innych niż niebezpieczne i obojętne. Do ostatniej grupy należą składowiska odpadów komunalnych. W polskim systemie prawnym ujęte są trzy fazy prowadzenia składowiska odpadów: przedeksploatacyjna, eksploatacyjna i poeksploatacyjna. W fazie eksploatacyjnej ujmowana jest rekultywacja, a w fazie poeksploatacyjnej monitoring po jej przeprowadzeniu. Rekultywacja jest nadaniem lub przywróceniem gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg. Za jej przeprowadzenie odpowiedzialny jest każdy kto spowoduje utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów, zatem również zarządca składowiska odpadów. Wyróżniamy trzy fazy rekultywacji: dokumentacyjną, techniczną i biologiczną; po przeprowadzeniu których następuje etap zagospodarowania terenu. W pierwszej z projektowych części pracy przeprowadzono inwentaryzację składowisk odpadów komunalnych województwa mazowieckiego, które zostały zamknięte najwcześniej w roku 2010. Nie uwzględniono składowisk, które przed rokiem 2010 już nie funkcjonowały. Zgromadzone dane przedstawiono w formie tabelarycznej oraz graficznej (za pomocą mapy wykonanej w programie QGIS) w odniesieniu do dwóch cech: stanu eksploatacji składowiska oraz kierunku jego rekultywacji. Po analizie zgromadzonych danych okazało się, że spośród 77 składowisk zaledwie 16 wciąż posiada status eksploatowanych. Na zamykanie składowisk ma wpływa ogólnie przyjęta polityka gospodarowania odpadami w kraju, która zakłada funkcjonowanie regionalnych składowisk odpadów obejmujących zakresem swojego działania więcej niż jedną gminę. Składowisk nieeksploatowanych, które zostały poddane procesowi rekultywacji było 55. Spośród nich niemalże połowa została zrekultywowana w kierunku leśnym. W drugiej z projektowych części pracy został sporządzony projekt rekultywacji składowiska Radiowo, które zlokalizowane jest w podwarszawskiej miejscowości Klaudyn, w gminie Stare Babice oraz częściowo na terenie m.st. Warszawy. Składowisko jest aktualnie rekultywowane w kierunku rekreacyjnym. W pracy została przedstawiona propozycja innego kierunku zagospodarowanie – leśnego; w związku z obawą o walory przyrodnicze znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska. Opisano wszystkie trzy fazy rekultywacji. Przy użyciu programów ArcMAP i AutoCAD oraz dzięki zakupionym danym z PZGiK stworzono 4 przekroje składowiska, na których przedstawiono zmiany ukształtowania bryły składowiska zaprojektowane w taki sposób, aby spełniały niezbędne warunki dla zagospodarowania leśnego. W fazie biologicznej ziemia uzyskana w fazie technicznej rekultywacji zostanie zmieszana z kompostem i rozłożona równomiernie po uformowanej w fazie technicznej powierzchni składowiska. Dodatkowo zostaną zasiane rośliny motylkowate oraz drzewa z gatunku brzozy i olszy. Zalesienie docelowymi gatunkami drzew nastąpi samoistnie w związku z występowanie w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska dużych połaci lasu.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Radosław Królikowski (FEE) Radosław Królikowski,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Mirosław Szyłak-Szydłowski (FEE/CEP) Mirosław Szyłak-Szydłowski,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mirosław Szyłak-Szydłowski (FEE/CEP) Mirosław Szyłak-Szydłowski,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Andrzej Kulig (FEE/CEP) Andrzej Kulig,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
składowisko odpadów, rekultywacja, województwo mazowieckie
File
  • File: 1
    Kierunki_rekultywacji_składowisk_w_województwie_mazowieckim_-_Radosław_Królikowski_1113408.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32794

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7e9a7fed098a401eb46e5d1e0a1dd35e/
URN
urn:pw-repo:WUT7e9a7fed098a401eb46e5d1e0a1dd35e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page