Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of modernization of the IT system structure in the IAESTE non-profit organization

Anna Maria Tadrzak

Abstract

The aim of the dissertation was to improve process management in the IAESTE Warsaw non-profit organization. The main idea to achieve this goal was a modernization of already existing Exchange System. This system supports the main process that takes place in the organization - the process of acquiring practices. It is an international exchange program that enables students to complete internships around the world. Internships are mainly of an engineering profile. The first stage of modernization consisted in a review of the current functionality of the system, and the current appearance of its architecture. The missing functionalities that were indicated by current users were also described. For each tool, two or three possibilities of its implementation were presented and analyzed in terms of: financial, organization, market and technical. For each functionality, the solutions best suited to the organization profile have been selected. The next step was to create a functional development project under which a detailed structure of each solution was presented. One of the modernizations was to design the system connection with the form and database, which stores information sent through it. The option of editing user-added documents and the ability to add reminders to users (via Outlook and Notifications Hubs) was also added. The last modernization introduced, was an addition of a chat to the system, enabling users to exchange messages in real-time. In addition, the design of this functionality has been extended to include a service that allows users to ask questions to which the programmed Bot responds. The final stage of the design work was the prototype. A user form has been implemented that downloads data from the database. Two tables have been assigned to it, where the data sent to it will be stored in the final version of the solution. In addition, a prototype of the login window was created, which allows any user to access his account. The next stage was to prepare a work schedule and estimate the costs that the organization must pay to carry out a fully designed modernization. These costs were presented within 3 years. In the same time range, the measurable and non-measurable benefits that the organization will achieve by carrying out modernizations are described.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Maria Tadrzak (FoM) Anna Maria Tadrzak,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt modernizacji struktury systemu informatycznego w organizacji non-profit IAESTE
Supervisor
Sylwester Pięta (FoM/CMS) Sylwester Pięta,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Systems (FoM/CMS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marcin Ścibisz (FoM/CMS) Marcin Ścibisz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Sylwester Pięta (FoM/CMS) Sylwester Pięta,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
systemy informatyczne, modernizacja, chmura
Keywords in English
IT systems, modernization, cloud
Abstract in Polish
Celem pracy było usprawnienie zarządzania procesami w organizacji non-profit IAESTE Warszawa. Głównym środkiem jego realizacji było zmodernizowanie Systemu Exchange. Wspomaga on prowadzenie głównego procesu, jaki przebiega w organizacji- Procesu Pozyskiwania Praktyk. Jest to międzynarodowy program wymiany, która umożliwia studentom odbycie praktyki na całym świecie. Staże są głównie o profilu inżynierskim. Pierwszy etap modernizacji polegał na przeglądzie obecnej funkcjonalności systemu oraz obecnego wyglądu jego architektury. Zostały również opisane brakujące funkcjonalności, które wskazali obecni użytkownicy. Dla każdej z nich są przedstawione 2 lub 3 możliwości jej realizacji i przeanalizowane pod kątem: finansowym, organizacyjnym, rynkowym i technicznym. Dla każdej funkcjonalności zostało wybrane rozwiązanie najbardziej odpowiadające profilowi organizacji. Kolejnym krokiem było stworzenie projektu rozbudowy funkcjonalnej w ramach którego przedstawiona jest szczegółowa struktura każdego rozwiązania. Jedną z modernizacji było zaprojektowanie połączenia systemu z formularzem oraz bazą danych, która przechowuje przesyłane za jego pośrednictwem informacje. Dodana została również możliwość edycji dodawanych przez użytkowników dokumentów i zaprojektowana możliwość dodawania przypomnień dla użytkowników (za pośrednictwem usługi Outlook oraz Notification Hubs). Ostatnią wprowadzoną modernizacją było dodanie do systemu chatu, umożliwiającego wymienianie wiadomości między użytkownikami w czasie rzeczywistym. Dodatkowo projekt tej funkcjonalności został rozszerzony o usługę, która pozwala użytkownikom zadawać pytania na które odpowiada zaprogramowany Bot. Ostatnim etapem prac projektowych było wykonanie prototypu. Został zaimplementowany formularz użytkownika, który pobiera dane z bazy danych. Przydzielono do niego dwie tabele, gdzie w finalnej wersji rozwiązania będą przechowywane przesyłane za jego pomocą dane. Dodatkowo powstał prototyp okna logowania, które umożliwia dostęp użytkownika do jego konta. Kolejnym etapem było przygotowanie harmonogramu prac oraz oszacowanie kosztów, jakie musi ponieść organizacja aby przeprowadzić całkowitą zaprojektowaną modernizacje. Koszty te zostały przedstawione w okresie 3 lat. W tym samym zakresie czasu, są opisane korzyści mierzalne oraz niemierzalne jakie osiągnie organizacja przeprowadzając modernizacje.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Tadrzak_Anna_278628.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26821

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7e49fa79e5a84a679d11e21d72906fe7/
URN
urn:pw-repo:WUT7e49fa79e5a84a679d11e21d72906fe7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page