Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the financial situation of the company using ratio analysis on example NEWAG joint-stock company

Michał Gruba

Abstract

This thesis concerns the analysis and evaluation of economic and financial situation of the company. As an example would serve listed on the Warsaw Stock Exchange company : NEWAG joint-stock company. The choice of the themeis a result of an author's interest in the development of enterprises and changes in the structure of its finances and assets structure. Moreover, the company serving as an example is one of the biggest competitors other large company, which is located in close vicinity of the author’s. The main aim of this thesis is to calculate the value of indicators divided into four groups, interpret their size, a comparison in time and assess the situation of the company and changes in the place over the studied periods. The data necessary for calculation of selected ratios derived from the annual financial statements published by the company. Thesis consists of three chapters. The first two chapters are purely theoretical and the third has a theoretical and practical character. The first chapter explains the concept of ratio analysis, its scope and subject matter in terms of different authors. It moves the essence of the issue and the importance of ratio analysis showing its advantages and disadvantages and the stages of implementation. In the last part of the first chapteranalytical materials of which the indicator analysis is based on, would be discussed. The second chapter presents the history of the company since its inception in 1869 till nowadays. It includes also information about the awards the company achieve, its shareholders, business profile and organizational structure. This chapter provides a brief biographies of key people currently related to the company. The last chapter describes the indicators used for the purposes of this study. This chapter contains formulas by which indicators are calculated and theoretical information how to interpret the results. In the third chapter there is also a preliminary analysis of the financial statements. Each section consists of a theoretical part and then from interpretation and evaluation of the results. At the end of each section, there is a table with the calculations as well as with a graphs to illustrate better the changes occurred. The thesis was written on the basis of a professional literature in the field of economics and source materials derived from the company's website.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Michał Gruba (FoM) Michał Gruba,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza sytuacji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej na przykładzie Newag S.A
Supervisor
Tadeusz Waściński (FoM/FRMD) Tadeusz Waściński,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Maria Gasińska (FoM/FRMD) Maria Gasińska,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM) Tadeusz Waściński (FoM/FRMD) Tadeusz Waściński,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
analiza wskaźnikowa, rentowność, płynność finansowa, bilans, rachunek zysków i strat, spółka akcyjna, NEWAG
Keywords in English
ratio analysis, profitability, financial liquidity, balance sheet, profit and loss, joint stock company, NEWAG
Abstract in Polish
Niniejsza praca dotyczy analizy i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. Jak przykład w pracy posłuży notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka NEWAG S.A. Wybór tematu wynika z zainteresowania autora pracy rozwojem przedsiębiorstw oraz zmianami zachodzącymi w jego finansach oraz strukturze majątkowej. Ponad to jest to spółka będąca jednym z największych konkurentów dużego przedsiębiorstwa mieszczącego się w bliskiej okolicy autora pracy. Głównym celem pracy jest obliczenie wartość wskaźników podzielonych na cztery grupy, zinterpretowanie ich wielkości, porównanie w czasie oraz ocena sytuacji spółki i zmian w niej zachodzących na przestrzeni badanych okresów. Dane niezbędne do przeprowadzenia obliczeń wybranych wskaźników pochodzą z rocznych sprawozdań finansowych publikowanych przez spółkę. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwsze dwa są rozdziałami czysto teoretycznymi natomiast trzeci ma charakter teoretyczno-praktyczny. Pierwszy rozdział wyjaśnia pojęcie analizy wskaźnikowej, jej zakres oraz przedmiot w ujęciu różnych autorów. Porusza, także zagadnienie istoty i znaczenia analizy wskaźnikowej ukazując jej wady i zalety oraz etapy przeprowadzania. W ostatniej części pierwszego rozdziały zostaną omówione materiały analityczne na podstawie których przeprowadzana jest analiza wskaźnikowa. Drugi rozdział prezentuje historię spółki od momentu jej powstania w 1869 roku po czasy dzisiejsze. Znajdują się w nim również informacje na temat wyróżnień jakie zdobyła spółka, jej akcjonariatu, profilu działalności oraz struktury organizacyjnej. Rozdział ten zawiera krótkie życiorysy najważniejszych osób obecnie związanych ze spółką. W ostatnim rozdziale zostały opisane wskaźniki użyte na potrzeby niniejszej pracy. Rozdział zawiera wzory za pomocą których wskaźniki są obliczane oraz teoretyczne informacje w jaki sposób interpretować otrzymane wyniki. W trzecim rozdziale znajduje się również wstępna analiza sprawozdań finansowych. Każdy podrozdział składa się z części teoretycznej a następnie interpretacji i oceny otrzymanych wyników. Na końcu każdego podrozdziału przedstawiona jest tabela z obliczeniami oraz wykresy w celu lepszego zobrazowania zachodzących zmian. Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową z zakresu nauk ekonomicznych oraz materiały źródłowe pochodzące ze strony internetowej spółki.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Gruba_Michal_261727.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12138

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7dc7955ef5804275b8dad632d504eebc/
URN
urn:pw-repo:WUT7dc7955ef5804275b8dad632d504eebc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page