Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt systemu wspomagania planowania przydziału jednostek ratowniczych do zgłoszeń

Andżelika Rybicka

Abstract

Summary of engineering work: „Design of a system supporting the planning of the allocation of rescue units to applications. The main objective of the work, was to reduce the financial losses incurred by the State Medical Rescue by 40% within one year. In addition, it was largely a desire to improve and correctly allocate emergency rescue units to reports. The basis for this project is the currently operating Command Support System State Medical Rescue. The needs analysis was based on a visit to the Emergency Rescue Dispatch Office and an interview with the Medical Dispatcher. As a result, unrecognized and missing system functions have been identified, which hinders more efficient work of medical dispatchers. Therefore, the designed system has the functions of the native system with the addition of the results of the conducted analysis. The system’s implementation technology and the infrastructure of designed system have been developed based on the acquired knowledge during the course of studies and own knowledge. The system design was created using tools such as: Microsoft Visio, Power Designer, Microsoft Project, Oracle Database SQL and Visual Studio 2017. Additionally, the knowledge contained in the Act on State Emergency Medical Services, information contained on thematic blogs related to Medical Rescue was helpful. Medical Rescue deals with saving human health and life by getting to the scene as soon as possible. It’s structure is 3-stage: Coordinators, Medical Dispatchers and Rescue Teams, which include Rescuers and Physicians. All responsibility lies with the last two groups. The work consists of 3 parts. The first is to outline the main goal and the path to achieve it. In addition, it contains important technological definitions and characteristics of the Medical Rescue area. A brief history of the emergency rescue service and it’s comparative analysis with highly developed countries have been outlined. In the second, main design part, it started with the functional analysis of the designed system. Expectations regarding the new system and cases of its use by users were outlined. Thanks to these steps, 32 functionalities of the created system were identified. Then a brief description of the available software development technologies and a selected one, the most suitable for this project, i.e. the .NET Framework was presented. The next stages were the presentation of the construction of a 3-layer system architecture and database design. The relational database was created using the SQL Developer program and contains tables linked with keys that bind all its elements together in a logical whole. The database allows you to enter new data and store important information for the organization. The base is the center trough which the entire system can function. The last step in this part was to perform graphical visualization of user interfaces using the system. This was to show how the designed system will be able to look on the devices. In the last part, the implementation of the designed system was made. After the database was made, a functional prototype was made using Visual Studio. The prototype was intended to show that data for forms in the browser are taken from the database and entered into the forms, the data is saved in it. Additionally, threats to the system as well as its execution time and related costs have been shown. The summary was present the possibilities of future system development, for example, filling in forms using speech. This solution would certainly improve the work of medical resources.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Andżelika Rybicka (WZ) Andżelika Rybicka Wydział Zarządzania (WZ)
Tytuł w języku polskim
Projekt systemu wspomagania planowania przydziału jednostek ratowniczych do zgłoszeń
Promotor
Sylwester Pięta (WZ/KSWZ) Sylwester Pięta Katedra Systemów Zarządzania (WZ/KSWZ)Wydział Zarządzania (WZ)
Jednostka dyplomująca
Wydział Zarządzania (WZ)
Jednostka prowadząca
Katedra Systemów Zarządzania (WZ/KSWZ)
Kierunek / specjalność studiów
Inżynieria Zarządzania
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
26-06-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Sylwester Pięta (WZ/KSWZ) Sylwester Pięta Katedra Systemów Zarządzania (WZ/KSWZ)Wydział Zarządzania (WZ) Marcin Ścibisz (WZ/KSWZ) Marcin Ścibisz Katedra Systemów Zarządzania (WZ/KSWZ)Wydział Zarządzania (WZ)
Słowa kluczowe w języku polskim
system, baza danych, wymagania, ratownictwo medyczne, dyspozytor medyczny, jednostka ratownicza,, metody, technologia, funkcjonalny, funkcja, użytkownik, zgłoszenie, dane
Słowa kluczowe w języku angielskim
System, database, requirements, emergency medical services, medical dispatcher, rescue unit, methods, technology, functional, function, user, reporting, data
Streszczenie w języku polskim
Streszczenie pracy inżynierskiej pt.: „Projekt systemu wspomagającego planowanie przydzielania jednostek ratowniczych do zgłoszeń” Głównym celem pracy było zmniejszenie strat finansowych ponoszonych przez Państwowe Ratownictwo Medyczne o 40% w ciągu 1 roku. Ponadto w dużym stopniu było to również dążenie do usprawnienia i poprawnego przydzielania jednostek pogotowia ratowniczego do zgłoszeń. Podstawę dla tego projektu stanowi aktualnie działający System Wspomagania Dowodzenia Państwowym Ratownictwem Medycznym. Analiza potrzeb została wykonana w oparciu o wizytę w Dyspozytorni Ratownictwa Medycznego oraz wywiadu przeprowadzonego z Dyspozytorem Medycznym. W rezultacie zostały określone niedopracowane oraz brakujące funkcje systemu, co utrudnia efektywniejszą pracę dyspozytorom medycznym. W związku z tym projektowany system posiada funkcje rodzimego systemu z uzupełnieniem o wyniki przeprowadzonej analizy. Technologia wykonania systemu oraz infrastruktura projektowanego systemu zostały opracowane na podstawie zdobytej wiedzy w czasie toku studiów oraz wiedzy własnej. Projekt systemu powstał przy użyciu narzędzi takich jak: Microsoft Visio, Power Designer, Microsoft Project, Oracle Database SQL oraz Visual Studio 2017. Dodatkowo pomocna była wiedza znajdująca się w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, informacje zawarte na blogach tematycznych związanych z Ratownictwem Medycznym. Ratownictwo Medyczne zajmuje się ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego, poprzez jak najszybsze dotarcie na miejsce zdarzenia. Jego struktura jest 3-stopniowa: Koordynatorzy, Dyspozytorzy Medyczni oraz Zespoły Ratownicze, w których skład wchodzą Ratownicy oraz Lekarze. Cała odpowiedzialność spoczywa na dwóch ostatnich grupach. Praca składa się z 3 części. Pierwsza z nich stanowi nakreślenie głównego celu i drogi do osiągniecia go. Ponadto zawiera istotne definicje technologiczne oraz charakterystykę obszaru Ratownictwa Medycznego. Zarysowana została krótka historia pogotowia ratowniczego oraz jego analiza porównawcza z krajami wysokorozwiniętymi. W drugiej, zasadniczej części projektowej zaczęto od przeprowadzenia analizy funkcjonalnej projektowanego systemu. Nakreślono oczekiwania wobec nowego systemu oraz przypadki jego użycia przez użytkowników. Dzięki tym krokom zostały wyodrębnione 32 funkcjonalności tworzonego systemu. Następnie została przedstawiona krótka charakterystyka dostępnych technologii tworzenia oprogramowania i wybrana, najodpowiedniejsza dla niniejszego projektu, czyli .NET Framework. Kolejnymi etapami było przedstawienie budowy 3-warstowej architektury systemu oraz projektu bazy danych. Relacyjna baza danych została wykonana przy użyciu programu SQL Developer i zawiera tabele powiązane kluczami, które wiążą wszystkie jej elementy ze sobą w logiczną całość. Baza pozwala na wprowadzanie do niej nowych danych oraz przechowywanie istotnych dla organizacji informacji. Baza stanowi centrum, dzięki któremu cały system może funkcjonować. Ostatnim krokiem w tej części było wykonanie wizualizacji graficznej interfejsów użytkowników, korzystających z systemu. Miało to na celu pokazanie, jak projektowany system będzie mógł wyglądać na urządzeniach. W ostatniej części została wykonana implementacja projektowanego sytemu. Po wykonaniu bazy danych, został wykonany prototyp funkcjonalny, przy użyciu programu Visual Studio. Prototyp miał na celu pokazać, że dane do formularzy w przeglądarce są zaciągane z bazy oraz wprowadzone do formularzy dane są w niej zapisywane. Dodatkowo pokazane zostały zagrożenia dla systemu oraz czas jego wykonania i koszty z tym związane. Podsumowanie stanowiło przedstawienie możliwości rozwoju systemu w przyszłości, na przykład uzupełnianie formularzy za pomocą mowy. To rozwiązanie z pewnością usprawniłoby pracę ratowników medycznych.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 26837

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7db82385ec4540bead19ed54b13bf405/
  URN
  urn:pw-repo:WUT7db82385ec4540bead19ed54b13bf405

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek