Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza zmian w użytkowaniu gruntów na przykładzie obrębu Boża Wola, gmina Jabłonna

Ewelina Karolina Zajk

Abstract

The aim of this paper is to analyse and evaluate changes in land use in the village of Boża Wola belonging to the Jabłonna municipality over the years 1963-2017. The theoretical part of the paper addresses legal issues related to land use changes and their registration and presents a general characteristic of Jabłonna commune taking into account its location, demography, geology and relief, communication links, spatial development and structure and historical conditions. In the research part, the first stage of the analysis was the assessment of soil conditions in terms of genetic bonitation, soil quality and their agricultural usefulness. On the basis of this information, an analysis was made from the point of view of usefulness for development, taking into account the criteria of terrain moisture, soil bearing capacity and terrain relief, as a result of the combination of these criteria, a usefulness map for development was obtained. In the next part of the study, the analysis of changes in land use in the village of Boża Wola over the years, taking into account exclusions from agricultural production and changes in spatial planning was made.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ewelina Karolina Zajk (FGC) Ewelina Karolina Zajk,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Antoni Szafranek (FGC/CSMES) Antoni Szafranek,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Bielska (FGC/CSMES) Anna Bielska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Antoni Szafranek (FGC/CSMES) Antoni Szafranek,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Boża Wola, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zmiany w użytkowaniu gruntów
Keywords in English
Boża Wola, local spatial development plan, changes in land use
Abstract in Polish
Celem przedmiotowej pracy jest dokonanie analizy i ocena zmian w użytkowaniu gruntów we wsi Boża Wola należącej do gminy Jabłonna na przestrzeni lat 1963-2017. W części teoretycznej pracy odniesiono się do zagadnień prawnych związanych ze zmianami użytkowania gruntów i ich rejestracją oraz dokonano ogólnej charakterystyki gminy Jabłonna uwzględniającej jej położenie, demografię, geologię i rzeźbę terenu, powiązania komunikacyjne, zagospodarowanie i strukturę przestrzenną oraz uwarunkowania historyczne. W części badawczej pierwszym etapem dokonanej analizy była ocena warunków glebowych pod względem bonitacji genetycznej, jakości gleb oraz ich przydatności rolniczej. Na podstawie tych informacji dokonano analizy z punktu widzenia przydatności pod zabudowę uwzględniając kryteria wilgotności terenu, nośności gruntu i rzeźbę tereny, w wyniku połączenia tych kryteriów uzyskując mapę przydatności pod zabudowę. W kolejnej części pracy dokonano analizy zmian w użytkowaniu gruntów we wsi Boża Wola na przestrzeni lat, uwzględniając wyłączenia z produkcji rolnej oraz zmiany w planowaniu przestrzennym.
File
  • File: 1
    Zajk_Ewelina_247267.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 17735

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7d9b102ae55a48ec9279d4910c7f46ff/
URN
urn:pw-repo:WUT7d9b102ae55a48ec9279d4910c7f46ff

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page