Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Evaluation of road traffic calming methods in Berlin

Kamil Adamski

Abstract

The aim of the thesis was to evaluate the effectiveness of traffic calming methods in Berlin. To this end, issues related to traffic calming are presented. First of all, the importance of traffic calming within and outside the city was emphasized. In particular, traffic calming measures, the influence of changes in average vehicle speed on the number of accidents, the relationship between vehicle speed and the probability of pedestrian death are presented. It was emphasized that the shaping of the road environment is aimed at calming traffic in order to achieve the intended effect of improving traffic safety, reducing the nuisance of transport and improving public space in built-up areas. Further on, the classification of traffic calming measures and methods was carried out. The effects of traffic calming measures have been approximated. The research part deals with the issue of traffic calming in Berlin and Brandenburg, with particular emphasis on the evaluation criteria for traffic calming methods and the evaluation of their effectiveness in selected areas in Berlin. Traffic calming methods in Berlin and Brandenburg were evaluated on the basis of data provided by the Berlin Police Headquarters concerning specific locations where the traffic calming methods and measures are applied. The received data inculded the range of data before and after the application of traffic calming measures. Almost all traffic calming methods used in Berlin are also used in Poland. The data contained in the thesis are the basis for the conclusion that the traffic calming measures used in Berlin and in rural areas (Brandenburg) have the desired effects. By introducing traffic calming measures in Berlin, the authorities of the German capital also expected positive effects. Taking into account the results presented in the thesis with the consent of the Berlin Police, the effects of traffic calming measures are noticeable.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Adamski (FT) Kamil Adamski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Ocena metod uspokajania ruchu drogowego w Berlinie
Supervisor
Józef Suda (FT/TCTI) Józef Suda,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Józef Suda (FT/TCTI) Józef Suda,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Andrzej Kochan (FT/TCTI) Andrzej Kochan,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
metody, środki , uspokajanie ruchu drogowego w Berlinie, klasyfikacja, ocena skuteczności, kryteria
Keywords in English
methods, measures, road traffic calming in Berlin, classification, evaluation of effectiveness, criteria
Abstract in Polish
Celem pracy była ocena skuteczności metod uspokajania ruchu w Berlinie. W tym celu przedstawiono zagadnienia dotyczące problematyki uspokajania ruchu. W pierwszej kolejności podkreślono znaczenie uspokajania ruchu w mieście i poza miastem. W szczególności przedstawiono działania wprowadzające uspokajanie ruchu, wpływ zmian średniej prędkości pojazdu na liczbę wypadków, zależność między prędkością pojazdu i prawdopodobieństwem śmierci pieszego. Podkreślono, że kształtowanie środowiska drogowego ma na celu uspokajanie ruchu w celu osiągnięcia zamierzonego efektu poprawy bezpieczeństwa ruchu, redukcji uciążliwości transportu oraz poprawy przestrzeni publicznej na terenie zabudowanym. W dalszej części dokonano klasyfikacji środków i metod uspokajania ruchu. Przybliżono efekty stosowania środków uspokajania ruchu. W części badawczej podjęto się przybliżyć problematykę uspokajania ruchu w Berlinie i Brandenburgii, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów oceny metod uspokajania ruchu oraz oceny skuteczności tych metod na wybranych obszarach w Berlinie. Metody uspokajania ruchu w Berlinie i Brandenburgii zostały ocenione na podstawie danych udostępnionych przez Komendę Policji w Berlinie, dotyczących konkretnych miejsc, w których zostały zastosowane środki, metody uspokojenia ruchu. Otrzymane dane obejmowały zakres danych przed oraz po zastosowaniu środków uspokajania ruchu. Niemalże wszystkie metody uspokajania ruchu drogowego, które wykorzystywane są w Belinie, znajdują zastosowanie także w Polsce. Dane zawarte w pracy stanowią podstawę do stwierdzenia, że stosowane środki uspokajania ruchu na obszarze Berlina i na terenach zamiejskich (Brandenburgii) dają pożądane efekty. Wprowadzając na terenie Berlina środki uspokajania ruchu władze stolicy Niemiec oczekiwały również pozytywnych efektów. Biorąc pod uwagę wyniki, które za zgodą Policji w Berlinie zostały zaprezentowane w pracy należy uznać, że efekty wdrożenia środków uspokajania ruchu są zauważalne.
File
  • File: 1
    Ocena_metod_uspokajania_ruchu_drogowego_w_Berlinie.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28869

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7d8e1582376f472aa6dcd966c0001903/
URN
urn:pw-repo:WUT7d8e1582376f472aa6dcd966c0001903

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page