Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation of renewable energy sources in the building located in the city of Płock

Katarzyna Jasińska

Abstract

The subject of the thesis is „A choice of renewable energies in a chosen building in a Płock region”. In the thesis there are chosen devices, which would fullfill the energetic need of the building of Civic Nursery No. 2 located in Płock at street Gen. F. Kleeberga. The building is now powered nursery in the heat from the district heating network. In the initial part of the work we characterize the energy of solar radiation reaching the Earth's surface and benefits from using solar radiation as a source of enerrgy are listed. Kinds were given to the conversion of the radiation and the methods of recruiting him. They concentrated on arrangements helioaktywnych, low-temperature i.e. solar collectors. Solar collectors were planned in the Creche, for preparing warm functional water. For appropriate choice mainly action of flat liquid and vacuum collectors was analysed. By liquid collectors all sorts media i.e. brines and water were considered. As a result of analysis of received calculations and needs of exploitation installations of the domestic hot water three types of collectors were suggested. To choose the device to prepare hot water there are calculations made by method f-chart and computer simulation by a GetSolar program. In calculations there are meteorological data from Ministry For Infrastructure and Development for a station Trzepowo – Płock. After analyzing results there are chosen 28 flat collectors WATT 5025S (P), 30 vacuum collectors WATT CPC 9+ and 16 vacuum collectors Despol DS30, where water is a factor circulation. There i salso a durability of flat roof checked, and the results let assembling the collector on the roof. The energy of the solar radiation was also forecast in the Civic Nursery, for generating the electric energy. The real monthly electricity consumption was described in the Tbl.15. using computer programs sunnydesign [18] and given algorithms in [2] were chosen 8 polycrystalline photovoltaic modules of SE 285/60M company, for the purpose of direct conversion of solar radiation Energy to electrical Energy. For heating the building pots were suggested to biomass in place of warmth get from the heat distribution network. The demand for the power and the warmth in the examined object were received from the Investor. In order to encourage the potential investor to choose from that kind of fuels, an advantages and disadvantages of the energy biomass use was described. For central heating there are chosen two types of boilers. First boiler GRANPAL MEDIUM with max power 250 kW is adapted to combust dry fuels, for example wood pellet, agropellet, cereals and fruit Stones. The second boiler ECOM 300 from HurtBig Kotły c.o. company with the power 250 kW is adapter to combust compressed straw. The important thing is that the boiler combusting a straw needs an accumulation tank which allows a bolier working in a right way and rational using of heat coming from a straw combusting proces. Next important thing is to remember about reserve of straw, which should be placed near boiler in a right amount.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Jasińska (FCEMP) Katarzyna Jasińska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Dobór odnawialnych źródeł energii w wybranym budynku na terenie Płocka
Supervisor
Dorota Bzowska (FCEMP/ICEn) Dorota Bzowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Aneta Krajewska (FCEMP/ICEn) Aneta Krajewska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Dorota Bzowska (FCEMP/ICEn) Dorota Bzowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
odnawialne źródła energii, energia słoneczna, biomasa, kolektory słoneczne, fotowoltaika
Keywords in English
renowable source energy, solar energy, biomass, solar cell, photovoltaic
Abstract in Polish
Temat pracy inżynierskiej brzmi: „Dobór odnawialnych źródeł energii w wybranym budynku na terenie Płocka”. Celem pracy był dobór urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych do pokrycia potrzeb energetycznych Żłobka Miejskiego nr 2 zlokalizowanego na terenie Płocka przy ul. Generała F. Kleeberga. Budynek żłobka zasilany jest obecnie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. We wstępnej części pracy scharakteryzowano energię promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi i przedstawiono korzyści wynikające z jego zastosowania jako źródła energii. Podano rodzaje konwersji promieniowania i metody jego pozyskiwania. Skupiono się na układach helioaktywnych, niskotemperaturowych tj. kolektorach. Kolektory słoneczne planowane były w Żłobku, do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dla trafnego wyboru przeanalizowano głównie działanie kolektorów płaskich cieczowych i próżniowych. Przy kolektorach cieczowych rozważono różne media tj. solanki i wodę. W wyniku analizy otrzymanych obliczeń i potrzeb eksploatacyjnych instalacji c.w.u. zaproponowano trzy rodzaje kolektorów. W celu uzyskania szerszego spektrum wyników obliczeń wykorzystano metodę f-chart oraz symulację komputerową programem GetSolar. W obliczeniach wykorzystano dane meteorologiczne ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dla stacji Trzepowo - Płock. Po przeanalizowaniu otrzymanych wyników dobrano 28 płaskich kolektorów słonecznych WATT 5025 S (P), 30 kolektorów próżniowych WATT CPC 9+ firmy Watt oraz 16 kolektorów próżniowo-rurowych Despol DS30 firmy Despol, w których czynnikiem obiegowym jest woda. Sprawdzono również warunek wytrzymałości stropodachu. Wynik obliczeń dopuszcza montowanie kolektorów na stropodachu. Energia promieniowania słonecznego była także przewidziana w Żłobku, do wytwarzania energii elektrycznej. Rzeczywiste miesięczne zużycie energii elektrycznej zostało przedstawione w Tab.15. Wykorzystując program komputerowy sunnydesign [18] oraz algorytmy podane w [2] dobrano 8 polikrystalicznych modułów fotowoltaicznych SE 285/60M firmy SolarEnergy, służących do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Do ogrzewania budynku zaproponowano kotły na biomasę w miejsce ciepła uzyskiwanego z sieci ciepłowniczej. Zapotrzebowanie na moc i ciepło w badanym obiekcie otrzymano od Inwestora. Aby zachęcić potencjalnego inwestora do wyboru tego rodzaju paliwa, przedstawiono wady i zalety energetycznego wykorzystania biomasy. Na potrzeby centralnego ogrzewania dobrano dwa typy kotłów. Pierwszy kocioł GRANPAL MEDIUM o maksymalnej mocy 250 kW przystosowany jest do spalania paliw suchych np. peletu drzewnego, agropeletu (peletu ze słomy), zbóż (owies i inne rodzaje) oraz pestek owoców. Drugi kocioł ECOM 300 firmy HurtBig Kotły c.o. o mocy 250 kW przystosowany jest do spalania sprasowanej w kostki lub baloty słomy. Zaznaczono również, że przy kotle opalanym słomą należy zainstalować zbiornik akumulacyjny pozwalający na prawidłową pracę kotła oraz racjonalne wykorzystanie ciepła pochodzącego z procesu spalania ładunku słomy. Należy również pamiętać o magazynach słomy, które powinny znajdować się tuż przy kotłowni oraz o odpowiednim jej zapasie.
File
  • File: 1
    253831_Dobór odnawialnych źródeł energii w wybranym budynku na terenie Płocka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11582

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7d1aa55ab5fb4ceba2c649de50c359f0/
URN
urn:pw-repo:WUT7d1aa55ab5fb4ceba2c649de50c359f0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page