Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technological and organisational design for the performance of a multi-storey residential building located at Dzwonnicza Street in Warsaw

Paweł Łukasz Błasikiewicz

Abstract

The aim of the dissertation is to develop the technological and organisational design for the performance of a multi-storey residential building located at Dzwonnicza Street in Warsaw. The grounds for the completion of the dissertation constitute a building plan containing the floor plans and building sections. The adopted technological and organisational solutions are consistent with the current and applicable provisions, building standards and universally accepted best engineering practices. The first part of the dissertation contains a technical description of the planned investment with a general description of the location of the facility, the topography of the area, the groundwater conditions, the architectural characteristics of the building, and an overview of the building space. It also includes a description of the main design technologies. In the second part of the dissertation, the bills of quantities for the construction works have been provided on the basis of an analysis of the works required for the performance of the facility as well as the building design and Polish construction estimation handbooks. The detailed characteristics and method of performance of the works specified in the bills of quantities was then advanced. The next stage of the dissertation entails a determination of the composition of the working teams that are required to complete the planned operations along with the duration of specific works. The following schedules were then created on the basis of the data obtained and the network of interactions that will be present in the performance of the works: the overall construction schedule, the employment schedule, and the construction equipment operation schedule. The fourth part contains the construction site development plan that takes into account the provisional road alignment, the area and location of storage sites, the administrative and site welfare facilities, as well as the water and electricity demand. A site plan has also been developed. The last part of the dissertation comprises the Safety and Health Plan on the construction site.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Łukasz Błasikiewicz (FCE) Paweł Łukasz Błasikiewicz,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt technologii i organizacji wykonania wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Dzwonniczej w Warszawie
Supervisor
Mariola Violeta Książek (FCE/ICE) Mariola Violeta Książek,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4406
Reviewers
Mariola Violeta Książek (FCE/ICE) Mariola Violeta Książek,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Aleksander Kazimierz Nicał (FCE/ICE) Aleksander Kazimierz Nicał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
Organizacja budowy, przedmiar robót, technologia robót, harmonogramy, zagospodarowanie placu budowy.
Keywords in English
Construction site organisation, bills of quantities, works technology, schedules, construction site development.
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest stworzenie projektu technologii i organizacji wykonania wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Dzwonniczej w Warszawie. Podstawę do wykonania pracy dyplomowej stanowi projekt architektoniczno-budowlany, zawierający rzuty kondygnacji i przekroje budynku. Przyjęte rozwiązania technologiczne i organizacyjne są zgodne z aktualnymi przepisami, normami z zakresu budownictwa oraz powszechnie przyjętą sztuką inżynierską. W części pierwszej pracy dyplomowej został przedstawiony opis techniczny planowanej inwestycji, zawierający ogólne informacje dotyczące lokalizacji obiektu, topografii terenu, warunków gruntowo-wodnych, architektury budynku oraz zestawienie powierzchni. Zostały także zamieszczone opisy głównych rozwiązań konstrukcyjnych. W części drugiej pracy sporządzono przedmiar robót budowlanych, na podstawie analizy zakresu prac niezbędnych do realizacji obiektu oraz w oparciu o dokumentację architektoniczno-budowlaną i katalogi nakładów rzeczowych. Następnie przedstawiono dokładną charakterystykę i sposób wykonania prac wyszczególnionych w przedmiarze. Kolejny etap pracy stanowi wyznaczenie składów brygad roboczych, potrzebnych do realizacji założonych czynności i czasów trwania poszczególnych prac. W oparciu o otrzymane dane oraz sieć zależności realizacji prac zostały stworzone harmonogramy: ogólny budowy, zatrudnienia i pracy maszyn. Część czwarta zawiera koncepcję zagospodarowania terenu budowy, uwzględniającą przebieg dróg tymczasowych, powierzchnię i położenie składowisk oraz obiektów administracyjno-socjalnych, zapotrzebowanie na wodę i energię elektryczną. Wykonano także schemat zagospodarowania placu budowy. W ostatniej części pracy został sporządzony plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy.
File
  • File: 1
    praca inż -błasikiewicz paweł- 213368.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11442

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7cf52c4f0c4e4230a532fadec8e2c332/
URN
urn:pw-repo:WUT7cf52c4f0c4e4230a532fadec8e2c332

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page