Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The use of the GIS system to adapt geodetic data in the gravity altitude analysis of the domestic sewer network

Alicja Katarzyna Knap

Abstract

This thesis titled "The use of the GIS system to adapt geodetic data in the gravity altitude analysis of the domestic sewer network" refers to the use of the QGIS system as a tool for adapting georeferenced data to the needs arising from the activities performed. The purpose of this thesis is to conduct altitude analysis of a fragment of the gravity domestic sewage system, as well as to determine the suitability of the georeferenced data acquired from various sources. In the first part of the thesis different types of sewage systems and the GIS system are described. The following part of the thesis is an analytical part in which the problems of working with large amounts of data and methodology used to verify the correctness of altitude data acquired from various sources are described. The thesis uses data acquired from three sources: the GIS database of the Water Supply and Sewerage Plant in Grodzisk Mazowiecki, the GESUT database and the Digital Elevation Model. The data sources listed above are described in the analytical part of the thesis, as well as methods used to process the acquired data in the QGIS program. Challenges associated with processing large amounts of data and analysing it’s correctness were presented in the second part of the thesis. The paper describes how using the QGIS program has contributed to the reduction of time-consuming activities and expedited the process of performing various tasks. Due to large amounts of data it was necessary to develop a methodology based on which verification of the correctness of processed data was carried out. In the analytical part of the thesis the possible reasons for the discrepancy between data acquired from various sources, as well as factors affecting the quality of the data, such as method of data acquisition, result accuracy related to the method of data acquisition and timeliness of information, are discussed and taken into account in the process of developing methodology of verifying the correctness of data. The paper discusses the methodology used to determine the correctness and usefulness of georeferenced data.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Alicja Katarzyna Knap (FEE) Alicja Katarzyna Knap,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Wykorzystanie systemu GIS do przystosowania danych geodezyjnych w analizie wysokościowej grawitacyjnej sieci kanalizacji bytowej
Supervisor
Katarzyna Laura Miszta-Kruk (FEE/DWSWT) Katarzyna Laura Miszta-Kruk,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marian Kwietniewski (FEE/DWSWT) Marian Kwietniewski,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Katarzyna Laura Miszta-Kruk (FEE/DWSWT) Katarzyna Laura Miszta-Kruk,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
kanalizacja bytowa, kanalizacja grawitacyjna, QGIS, system informacji przestrzennej, warstwa wektorowa, baza danych GESUT, geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, Numeryczny Model Terenu, NMT, dane, weryfikacja poprawności danych.
Keywords in English
domestic sewage system, gravitational sewage system, QGIS,GIS, geographical information system, vector layer, GESUT database, geodetic records of the utility network, Digital Elevation Model, DEM, data, data verification.
Abstract in Polish
Praca pt. „Wykorzystanie systemu GIS do przystosowania danych geodezyjnych w analizie wysokościowej grawitacyjnej sieci kanalizacji bytowej” dotyczy wykorzystania systemu QGIS jako narzędzia do przystosowania danych georeferencyjnych do potrzeb wynikających z wykonywanych działań. Celem pracy jest przeprowadzenie analizy wysokościowej fragmentu systemu grawitacyjnej kanalizacji bytowej, a także określenie przydatności wykorzystanych we wspomnianej analizie, danych georeferencyjnych podchodzących z różnych źródeł. W pierwszej części pracy zawarto wstęp teoretyczny dotyczący różnych rodzajów systemów kanalizacyjnych oraz scharakteryzowano systemy typu GIS. Druga część pracy jest częścią analityczną, w której omówiono wykorzystane źródła danych, problematykę pracy z dużą ilością danych oraz zastosowaną metodykę weryfikacji poprawności danych wysokościowych, a także przeprowadzone przy wykorzystaniu programu QGIS obliczenia wysokościowe charakterystycznych punktów sieci kanalizacji bytowej jakimi są studzienki. W pracy wykorzystano dane pochodzące z trzech źródeł: bazy danych GIS Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim, bazy danych GESUT oraz z Numerycznego Modelu Terenu. Wykorzystane źródła danych zostały opisane w pracy. Omówiono także zastosowane sposoby przetworzenia w programie QGIS pozyskanych danych. Istotnym wyzwaniem związanym z niniejszą pracą była obróbka i analiza pod kątem poprawności bardzo dużej ilości danych. W pracy przestawiono w jaki sposób wykorzystanie programu QGIS przyczyniło się do usprawnienia wykonywanych zadań i zmniejszenia czasochłonności przeprowadzanych działań. Wykorzystywanie bardzo dużej ilości danych wymagało opracowania metodyki działania w oparciu, o którą przeprowadzono weryfikację poprawności przetwarzanych informacji. Przy analizie poprawności wykorzystywanych danych brano pod uwagę możliwe powody występowania rozbieżności pomiędzy danymi pochodzącymi z różnych źródeł, a także uwzględniono czynniki wpływające na jakość danych, takie jak: metoda pozyskania danych, dokładność wyniku związana z metodą pozyskania danych i aktualność informacji. W oparciu m.in. o powyższe czynniki przyjęto kryteria, na podstawie których weryfikowano poprawność wykorzystywanych danych. W pracy omówiono zastosowaną metodykę określania poprawności i przydatności danych georeferencyjnych.
File
  • File: 1
    270610-Alicja_Knap-Wykorzystanie_systemu_GIS_do_przystosowania_danych_geodezyjnych_w_analizie_wysokościowej_grawitacyjnej_sieci_kanalizacji_bytowej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32757

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7cee79ef6a9345098aa8279cba053f69/
URN
urn:pw-repo:WUT7cee79ef6a9345098aa8279cba053f69

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page