Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of the distribution warehouse of dangerous materials selected classes

Piotr Pyrka

Abstract

This Engineering thesis presents a variant design solution intended for distribution warehouse processes involved in the movement of hazardous materials .. In the first chapter author identified the selected class of hazardous materials as flammable liquids (class 3 according to ADR). It is established the characteristics and properties of the product such as weight, size, type of packaging, and it was divided into product groups with similar properties and characteristics. The second chapter contains the identification of cargo flows involving the acceptance, storage, order picking and issuing of goods, according to customer orders. Based on the identified cargo flows Sheet was prepared flow process materials and characterized functional zones magazine such as buffer input / output storage area, picking zone. In the third chapter author formulated two options for solutions to technical and organizational differ with the formation and distribution of functional areas, a kind of part of the means of transport and the organization of work. The size of the functional zones was calculated and adopted a similar capacity functional zones for both variants. Based on the schedule, calculated cycle time and effort afforded the number of staff and equipment necessary to carry out the process of storage. Author obtained the same number of people and devices for individual activities in both variants. The fourth chapter contains a calculation: capital expenditure for the construction of a distribution warehouse, the amount of the annual operating costs, the measures that were used to compare design alternatives as homogeneous criteria .Partial evaluation was used to compare the variants. In the last chapter author presented a summary of the project and the choice of a more favorable variant design, which turned out to be a variant I. It is better in 4 of the 7 adopted criteria.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Pyrka (FT) Piotr Pyrka,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt magazynu dystrybucyjnego materiałów niebezpiecznych wybranych klas
Supervisor
Dariusz Pyza (FT/TSEL) Dariusz Pyza,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Ratkiewicz (FT/TSEL) Andrzej Ratkiewicz,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Dariusz Pyza (FT/TSEL) Dariusz Pyza,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Projekt, magazyn dystrybucyjny, materiały niebezpieczne, logistyka.
Keywords in English
Project, distribution warehouse, dangerous materials, logistics.
Abstract in Polish
Niniejsza praca przedstawia wariantowe rozwiązanie projektowe magazynu dystrybucyjnego przeznaczonego do realizacji procesów związanych z przepływem materiałów niebezpiecznych.. W rozdziale pierwszym zidentyfikowano wybraną klasę materiałów niebezpiecznych jako materiały ciekłe zapalne (klasa 3 według ADR). Ustalono cechy i właściwości asortymentu takie jak: masa, wielkość, rodzaj opakowań i podzielono go na grupy produktowe o podobnych właściwościach i cechach. Rozdział drugi zawiera identyfikacje przepływu ładunków polegającą na przyjęciu, składowaniu, komisjonowaniu oraz wydawaniu towarów wedle zamówień klientów. Na podstawie zidentyfikowanych przepływów ładunków opracowano kartę procesu przepływu materiałów oraz scharakteryzowano strefy funkcjonalne magazynu takie jak: bufor wejściowy/wyjściowy, strefa składowania, strefa komisjonowania. W trzecim rozdziale sformułowano dwa warianty rozwiązań techniczno-organizacyjnych różniące się ukształtowaniem i rozmieszczeniem stref funkcjonalnych, rodzajem części środków transportowych oraz organizacją pracy. Obliczono wielkości stref funkcjonalnych i przyjęto zbliżone pojemności stref funkcjonalnych dla obu wariantów. Na podstawie harmonogramu, obliczonych czasów cykli oraz pracochłonności otrzymano liczbę pracowników i urządzeń niezbędnych do realizacji procesu magazynowego. Uzyskano takie same ilości ludzi i urządzeń dla poszczególnych czynności w obu wariantach. Rozdział czwarty zawiera wyliczenia: nakładów inwestycyjnych na budowę magazynu dystrybucyjnego, wysokość rocznych kosztów eksploatacyjnych, wartości mierników, które posłużyły do porównania wariantów projektowych jako kryteria jednorodne. W celu porównania wariantów posłużono się oceną cząstkową W ostatnich rozdziale przedstawiono podsumowanie projektu oraz dokonano wyboru korzystniejszego wariantu projektowego, którym okazał się wariant I. Jest on lepszy w 4 z 7 przyjętych kryteriach jednorodnych.
File
  • File: 1
    Piotr Pyrka praca dyplomowa inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13914

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7c42216ad750433189b70512c294e89f/
URN
urn:pw-repo:WUT7c42216ad750433189b70512c294e89f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page