Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis of the effectivness of software verification in the business system life cycle

Marta Magdalena Deja

Abstract

The purpose of this thesis is to evaluate methods of verifying the success of Internet software in terms of function and performance. The task is to develop universal models of strategy for operating processes related to the maintenance and development of web systems. As part of the task, an analysis of solutions and optimization to handle problems occurring in the processes associated with operating the Online Store was performed. The analyzed system is web software for external clients. The main goal of the system is the sale of products. In addition, the system must meet internal customer requirements for configurability and performance at the appropriate level. Processes subject to analysis are software development processes, including changes analysis and performing tests verifying the correctness of system operation and modifications introduced. The first part of the thesis contains characteristics of statistical methods and quality tools supporting the analysis of processes. The indicated methods were selected on the basis of experience and taking into account the universal capabilities of the methods. As the basic tools were selected: Ishikawa diagram, FMEA analysis, Deming cycle and Pareto-Lorenz diagram. The next part of the work contains the characteristics of standard work tools related to the processes of development and maintenance of the Online Store system - regression and acceptance tests. The selection of these tests results from professional experience and accepted standards in the use of web systems. The rest of the thesis is based on collecting statistical data and analyzing them using selected tools and quality engineering methods. In the area of acceptance tests, for the purposes of analysis with the Ishikawa diagram and Parto-Lorenz diagram, the main potential problems causing errors after implementation on the production system and related to acceptance tests were identified. They were selected in 5 categories, including, for example, in the human category - lack of experience, and in the context of management - incomplete specification. For the purpose of detecting defects in the regression testing process, the Deming cycle was divided into 4 steps - plan, do, check, act. As part of this work, tasks and time were measured as part of regression testing. The next part - the analysis of the entire process of implementing changes required the selection of factors affecting the delays and disruptions of the process at each of its stages, e.g. outdated test base or resource limitation. FMEA analysis required estimation of risk factors, significance and detectability, which allowed the calculation of the number of priority and demonstration of the most critical problems. Each analysis ends with the preparation of relevant conclusions and a series of recommendations that have a positive impact on the processes of maintaining and developing web applications.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Magdalena Deja (FM) Marta Magdalena Deja,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Analiza skuteczności weryfikacji oprogramowania w cyklu życia systemu
Supervisor
Olga Iwasińska-Kowalska (FM/IMBE) Olga Iwasińska-Kowalska,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Olga Iwasińska-Kowalska (FM/IMBE) Olga Iwasińska-Kowalska,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM) Maciej Sieniło (FM/IMBE) Maciej Sieniło,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
inżynieria jakości, analiza, testy akceptacyjne, testy regresyjne, proces wdrożenia, analiza FMEA, cykl Deminga, diagram Ishikawy, diagram Pareto-Lorenza
Keywords in English
quality engineering, analysis, acceptance tests, regression tests, implementation process, FMEA analysis, Deming cycle, Ishikawa diagram, Pareto-Lorenz diagram
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest ocena metod weryfikacji poprawności działania oprogramowania internetowego pod kątem funkcji i wydajności. Zadaniem jest wypracowanie uniwersalnych modeli strategii działania w przypadku obsługi procesów związanych z utrzymaniem oraz rozwojem systemów webowych. W ramach postawionego zadania została przeprowadzona analiza rozwiązań oraz optymalizacji w obliczu potencjalnych problemów występujących w procesach związanych z obsługą systemu Sklepu Internetowego. Analizowany system jest oprogramowaniem webowym, przygotowanym do obsługi klienta zewnętrznego. Głównym celem systemu jest umożliwienie dokonania sprzedaży oraz przekazania informacji o zamówionych towarach. Dodatkowym wymaganiem względem systemu jest jego konfigurowalność (dla klienta wewnętrznego), a także wydajności na odpowiednim poziomie. Procesy poddane analizie to procesy wytwarzania oprogramowania, w tym analizy zmian oraz wykonywanie testów weryfikujących poprawność działania systemu oraz wprowadzanych modyfikacji. W pierwszej części pracy znajdują się charakterystyki wyselekcjonowanych metod statystycznych oraz narzędzi jakościowych wspierających analizę zastosowanych procesów. Wskazane metody zostały wybrane na bazie doświadczeń oraz z uwzględnieniem uniwersalnego podejścia każdej z nich. Jako bazowe narzędzia zostały wybrane: diagram Ishikawy, analiza FMEA, cykl Deminga oraz diagram Pareto-Lorenza. W kolejnej części pracy znajdują się charakterystyki standardowych narzędzi pracy związanych z procesami rozwoju i utrzymania systemu Sklepu Internetowego – testów regresyjnych oraz akceptacyjnych. Wyselekcjonowanie tych testów wynika z doświadczenia zawodowego oraz przyjętych standardów w obsłudze systemów webowych. Pozostała część pracy opiera się na analizie zebranych danych statystycznych oraz opracowaniu ich przy pomocy wybranych wcześniej narzędzi i metod inżynierii jakości. Dane obejmują parametry związane z liczbą zrealizowanych zadań-zmian w systemie, wykonanych w ramach prac około wdrożeniowych. W obszarze testów akceptacyjnych, na potrzeby analizy diagramem Ishikawy oraz Parto- Lorenza wyodrębnione zostały główne potencjalne problemy powodujące błędy po wdrożeniu na system produkcyjny, a związane z testami akceptacyjnych. Wyodrębniono je w 5 kategoriach, w tym przykładowo w kategorii człowiek – brak doświadczenia, a w kontekście zarządzania – niepełna specyfikacja. Na potrzeby wykrycia wad w procesie testów regresyjnych zastosowano cykl Deminga, w ramach czego opisany został cały proces w podziale na 4 kroki – planuj, rób, sprawdzaj, działaj. W ramach tych prac zostały zmierzone liczbowo zadania wykonywane w ramach testów regresyjnych, a także czas konieczny na ich przeprowadzenie. Kolejna część – analiza całego procesu wdrażania zmian wymagała selekcji czynników wpływających na opóźnienia oraz zakłócenia procesu na każdym z jego etapów, np. nieaktualna baza testowa czy ograniczenie zasobów. W ramach prac przy analizie FMEA wykonano szacowanie współczynników ryzyka, znaczenia oraz wykrywalności, co umożliwiło ustalenie liczby priorytetu oraz wykazanie najbardziej krytycznych do zaadresowania problemów. Każda z analiz zakończona jest przygotowaniem stosownych wniosków oraz szeregów rekomendacji wpływających pozytywnie na procesy utrzymania oraz rozwoju aplikacji webowych.
File
  • File: 1
    Marta_Deja_-_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36013

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7c37541c6291469ab40953986ee282bb/
URN
urn:pw-repo:WUT7c37541c6291469ab40953986ee282bb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page