Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of public transport system using the Visum software in the city of Siedlce

Maciej Rymuszka

Abstract

This thesis presents the project of the transport system in Siedlce. The basic tool used in the project was the Visum software, which comprehensively supports the planning of public transport in cities. The work consists of six chapters. In the first chapter, Siedlce and its surroundings as well as the existing communication system were characterized. Information on the size of the area, population, road infrastructure, potential destinations and information about transport in the city was described and assessed. The second chapter concerns the division of the area into the communication areas between which inhabitants move. Criteria were established according to which it was carried out and each region was briefly described. In the third chapter, project variants have been defined. Two new variants were compared in the work. The movement model has been described in a theoretical manner as well as referring strictly to the project. The four-stage model was presented, i.e.: travel generation, spatial distribution of travel, the division of transport tasks and travel distribution in the transport network. In this chapter, in the form of tables, all of your own measurements and data received from the Department of Roads in Siedlce are presented. Next, the traffic model in the Visum software was described. At the beginning, the concepts used to create the project were explained, as well as drawings showing how the work looks at each stage in the program. The road network is described, which forms the basis of the traffic model and the production and attractions volume in each of the inner regions were determined. The number of inhabitants traveling in the afternoon rush hour was also separated. Then, using the proportional distribution, as well as the properties of the gravity model, the volume of production and attractions was divided between each region, receiving the number of trips from the region to the region. In this way, the travel matrices necessary to carry out the project, which were introduced to the Visum program, were created. The detailed description of the matrix creation process is also included, so each of the four stages of the four-stages model is described in detail. The fourth chapter refers to the designated routes and the rolling stock selected for each of the variants. In both variants of the project, 19 bus lines have been created. 32 buses are needed to service the first variant, while in the second variant - 37 buses. Beginnings and ends of routes are presented in the form of a table, and the course of the line in the form of a screenshot. In the fifth chapter, a comparative analysis of both variants was carried out and the selection of a better variant was mainly due to transport work. In the form of a table, data are provided for each variant, e.g. passengerkilometers, passengerhours, speed, time and length of travel, or the number of people in public transport and the number of individual transport vehicles. There are also two tables showing how the above data looks in terms of each line in both variants. The second option was chosen due to the much larger share of collective transport in the whole of travels. In the analyzed rush hour, in the second variant, over 6,000 more people use public transport for the same number of individual transport vehicles. In the case of other data, the second option was also better, among others the lines were more frequent and the travel time was shorter. The results were also presented in graphic form, mainly showing how the flows of traffic on the network were distributed. The sixth chapter will apply to the creation of the entire project. It describes the difficulties and limitations encountered, as well as a look at the transport policy of the city of Siedlce and how, in the future, traffic research and the creation of transport plans will be developed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Rymuszka (FT) Maciej Rymuszka,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt systemu transportu publicznego z wykorzystaniem oprogramowania Visum w mieście Siedlce
Supervisor
Mariusz Izdebski (FT/TSEL) Mariusz Izdebski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mariusz Izdebski (FT/TSEL) Mariusz Izdebski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Krzysztof Firląg (FT/TCTI) Krzysztof Firląg,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport, środki transportu, komunikacja publiczna, system transportu publicznego, visum, macierz podróży, podział zadań przewozowych
Keywords in English
transport, means of transport, public transport, public transport system, visum, travel matrix, division of transport tasks
Abstract in Polish
Niniejsza praca prezentuje projekt systemu transportowego w Siedlcach. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w projekcie było oprogramowanie Visum, które wszechstronnie wspomaga planowanie transportu publicznego w miastach. Praca składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym scharakteryzowano Siedlce i okolice oraz istniejący układ komunikacyjny. Zawarto informacje dotyczące wielkości obszaru, liczby ludności, infrastruktury drogowej, potencjalnych celów podróży oraz opisano i oceniono działający w mieście transport. Rozdział drugi dotyczy podziału obszaru na rejony komunikacyjne, między którymi przemieszczają się mieszkańcy. Ustalono kryteria według, których został przeprowadzony oraz skrótowo opisano każdy z rejonów. W rozdziale trzecim zdefiniowano warianty projektowe. W pracy porównywano dwa, nowe warianty. Model ruchu został opisany w sposób teoretyczny, jak i odnoszący się ściśle do projektu. Przedstawiono czterostopniowy model ruchu, czyli: generację podróży, rozkład przestrzenny podróży, podział zadań przewozowych oraz rozkład podróży w sieci transportowej. W rozdziale tym, w postaci tabel, przedstawione są wszystkie własne pomiary oraz dane otrzymane z Wydziału Dróg w Siedlcach. Następnie opisano model ruchu w oprogramowaniu Visum. Na początku wyjaśnione zostały pojęcia używane przy tworzeniu projektu, a także umieszczono rysunki pokazujące jak wygląda praca przy poszczególnych etapach w programie. Opisano sieć drogową, która stanowi podkład modelu ruchu oraz określono wielkość produkcji i atrakcji w każdym z rejonów wewnętrznych. Wydzielono również liczbę mieszkańców podróżujących w godzinie szczytu popołudniowego. Następnie za pomocą rozkładu proporcjonalnego, a także własności modelu grawitacyjnego podzielono wielkość produkcji i atrakcji między każdy z rejonów, otrzymując liczbę podróży z rejonu do rejonu. W ten sposób stworzono macierze podróży niezbędne do wykonania projektu, które zostały wprowadzone do programu Visum. Zawarto również szczegółowy opis procesu tworzenia macierzy, a więc dokładnie opisano każdy z czterech etapów modelu czterostadiowego. Rozdział czwarty odnosi się do wyznaczonych tras jazdy oraz taboru wybranego dla każdego z wariantów. W obydwu wariantach projektu stworzono 19 linii autobusowych. Do obsługi wariantu pierwszego potrzebne są 32 autobusy, natomiast w wariancie drugim - 37 autobusów. Początki i końce tras przedstawione są w postaci tabeli, a przebieg linii w postaci zrzutu ekranu. W rozdziale piątym została przeprowadzona analiza porównawcza obydwu wariantów oraz wybór lepszego wariantu przede wszystkim ze względu na pracę przewozową. W postaci tabeli wyszczególnione są dane dotyczące każdego z wariantów, np. pasażerokilometrów, pasażerogodzin, prędkości, czasu i długości podróży, czy też liczby osób w komunikacji zbiorowej i liczby pojazdów komunikacji indywidualnej. Zamieszczone zostały też dwie tabele pokazujące jak powyższe dane wyglądają w ujęciu dla każdej linii w obydwu wariantach. Wybrano wariant drugi ze względu na zdecydowanie większy udział komunikacji zbiorowej w całości realizowanych podróży. W analizowanej godzinie szczytu, w wariancie drugim, ponad 6000 osób więcej korzysta z komunikacji zbiorowej przy takiej samej liczbie pojazdów komunikacji indywidualnej. W przypadku pozostałych danych wariant drugi również był lepszy, m. in. linie częściej kursowały, a czas podróży był krótszy. Przedstawiono wyniki również w postaci graficznej, głównie pokazując jak rozkładały się potoki ruchu na sieć. Rozdział szósty dotoczy wniosków na przestrzeni tworzenia całego projektu. Opisane są w nim napotkane trudności, ograniczenia, a także spojrzenie na politykę transportową miasta Siedlce oraz jak w perspektywie czasu rozwijane będą badania ruchu i tworzenie planów transportowych.
File
  • File: 1
    Maciej_Rymuszka_Praca_Dyplomowa_Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34161

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7b90f10130ca461c99ce0175bc2f2ca4/
URN
urn:pw-repo:WUT7b90f10130ca461c99ce0175bc2f2ca4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page