Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza zmian w użytkowaniu gruntów na terenie wsi Łazy

Bartosz Mroziuk

Abstract

The aim of the work is to analyze changes in land use in the village of Łazy for over the 47 years. The assumptions of the local spatial development plan and the strategy for the development of the Lesznowola commune were also evaluated, primarily in the analyzed area of the village of Łazy. In the first part of the work the characteristics of the commune were discussed, namely its location, geographical environment, history, agriculture as well as demography. Then, the assessment of soils in terms of their quality and agricultural suitability and suitability for development The analysis was carried out using the soil and agricultural map of 1969 and the map of 2016, and the analysis itself was carried out in the AutoCad program. The analyzes carried out concerned the assessment of soils taking into account the material from which they formed, occurring in the area of soil types, bonitation classes and agricultural usefulness complexes. In the area of the village of Łazy, the quality of soils was determined by means of two indicators: the index of bonitation and the indexation of agricultural production space developed by IUNG. The usability of the land for development has been analyzed in terms of bearing capacity, water relations and terrain. The next stage of the work was to show changes in land use between 1969 and 2016. The analysis was made on the basis of a soil and agricultural map and a record map. Subsequently, the establishment of the local spatial development plan was assessed, which foresees further development of the development at the expense of land used for agricultural purposes.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Bartosz Mroziuk (WGiK) Bartosz Mroziuk Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Promotor
Antoni Szafranek (WGiK/ZGPNŚP) Antoni Szafranek Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka dyplomująca
Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka prowadząca
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)
Kierunek / specjalność studiów
, Geodezja i Kartografia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
12-07-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Antoni Szafranek (WGiK/ZGPNŚP) Antoni Szafranek Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK) Anna Bielska (WGiK/ZGPNŚP) Anna Bielska Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Słowa kluczowe w języku polskim
Lesznowola, Łazy, mapa glebowo-rolnicza, użytkowanie gruntów
Słowa kluczowe w języku angielskim
Lesznowola, Łazy, soil and agricultural map, land use
Streszczenie w języku polskim
Celem pracy jest analiza zmian w użytkowaniu gruntów we wsi Łazy na przestrzeni ok 47 lat. Ocenie zostały również poddane założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz strategia rozwoju gminy Lesznowola, przede wszystkich analizowanego obszaru wsi Łazy. W pierwszej części pracy została omówiona charakterystyka gminy, a mianowicie jej położenie, środowisko geograficzne, historia, rolnictwo a także demografia. Następnie dokonano oceny gleb pod względem ich jakości i przydatności rolniczej oraz przydatności pod zabudowę Analiza została wykonana przy wykorzystaniu mapy glebowo-rolniczej z roku 1969 oraz mapy ewidencyjnej z 2016 roku, a sama analiza została przeprowadzona w programie AutoCad. Wykonane analizy dotyczyły oceny gleb uwzględniającej materiał z którego powstały, występujących na obszarze typów gleb, klas bonitacyjnych oraz kompleksów przydatności rolniczej, Na obszarze wsi Łazy została określona jakość gleb za pomocą dwóch wskaźników: wskaźnika bonitacji i wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej opracowanym przez IUNG. Przydatność gruntów pod zabudowę została przeanalizowana pod kątem nośności, stosunków wodnych oraz ukształtowania terenu. Kolejnym etapem pracy było ukazanie zmian w użytkowaniu gruntów między 1969 rokiem a 2016. Analizę dokonano na podstawie mapy glebowo-rolniczej oraz mapy ewidencyjnej. Następnie ocenie zostały poddane założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego który przewiduje dalszy rozrost zabudowy kosztem terenów użytkowanych rolniczo.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Bartosz_Mroziuk_praca_inżynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 35328

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7b4a3ef5ec224afe8f58904a149860ab/
URN
urn:pw-repo:WUT7b4a3ef5ec224afe8f58904a149860ab

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony