Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Research of selected optical and light elements for lighting of a single-track vehicle - a bicycle

Damian Michał Wójcik

Abstract

The subject considered in this thesis is the concept of construction of a laboratory set, which in the future can be used to conduct research of selected optical and light elements for lighting of a single-track vehicle – a bicycle. In the first chapters the requirements for lighting of single-track vehicles will be characterised. The following chapters contain the description and characteristics of sources of light, as well as the discussion regarding the principles of their operation. Further, the legal requirements, provisions and regulations, valid in Poland and in European Union, regarding lighting of single-track vehicles, particularly bicycles. In order to accomplish the goal of this thesis and present the methods of collecting photometric data, the latest developments and trends in the field of single-track vehicles lighting were presented. The last chapter contains the presentation of methods of collecting photometric data. The set of bicycle lamps can vary and be selected depending on the source of light. The scope of research was limited to several selected lamps. Halogen, LED and incandescent lamps were included. The preparation of a laboratory set for taking measurements with the currently available goniometric method as well as the concept of measurement and research procedure with use of the aforementioned set will be described. The next chapter will present the results of the measurements of luminous intensity originating from lamps, as sources of light, from different pre-set measurement angles. The results obtained will be presented in the form of a directional grid and cross section of luminous intensity of the selected angle in the whole measurement range. This chapter contains also the chromaticity charts and optical spectrum. As a part of the thesis a new set for photometric research of one-track vehicle lighting will be established, which set can be used in a motor vehicle electric equipment aboratory or as an educational material for the students of the Faculty of Transport, IEPS and IBET specialities. Due to the importance of the safety of cyclists the lighting function becomes a key one for their vehicles. Above all, it reduces the risk of an accident for the cyclists. It also allows the cyclists to be more visible for other road traffic participants.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Damian Michał Wójcik (FT) Damian Michał Wójcik,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Badania wybranych elementów optyczno-świetlnych oświetlenia pojazdu jednośladowego - roweru
Supervisor
Piotr Tomczuk (FT/IMST) Piotr Tomczuk,, Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Tomczuk (FT/IMST) Piotr Tomczuk,, Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)Faculty of Transport (FT) Krzysztof Stypułkowski (FT/IMST) Krzysztof Stypułkowski,, Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
światło, oświetlenie, źródła światła, oświetlenie rowerowe, lampy rowerowe, oświetlenie pojazdu jednośladowego, lampy rowerowe.
Keywords in English
light, lighting, sources of light, lighting of a bicycle, bicycle lamps, lighting of a single-track vehicle, bicycle lamps.
Abstract in Polish
Przedmiotem rozważań w niniejszej pracy dyplomowej jest koncepcja budowy stanowiska laboratoryjnego, które w przyszłości będzie wykorzystywane do przeprowadzania badań wybranych elementów optyczno – świetlnych oświetlenia pojazdu jednośladowego – roweru. W pierwszych rozdziałach scharakteryzowane zostaną wymagania dotyczące oświetlenia pojazdów jednośladowych. Kolejne zawierają opis i charakterystykę źródeł światła oraz mówienie zasady ich działania. Dalej znajdzie się omówienie obowiązujących zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej wymagań prawnych, przepisów i regulacji dotyczących oświetlenia pojazdów jednośladowych, w szczególności rowerów. Dla zrealizowania celu niniejszej pracy i ukazania metody pozyskiwania danych fotometrycznych przedstawiono najnowsze kierunki i trendy w dziedzinie oświetlenia pojazdu jednośladowego. W kolejnym rozdziale zostanie przedstawiona metoda pozyskiwania danych fotometrycznych. Zestaw lamp rowerowych jest zróżnicowany i dobrany pod względem źródła światła. Obszar badań sprowadzony zostanie do kilku wybranych lamp. Uwzględnione w nich zatem będą lampy halogenowe, diodowe oraz żarowe. Opisane zostanie przygotowanie stanowiska laboratoryjnego, służącego do pomiaru przy użyciu dostępnej metody goniometrycznej wraz z koncepcją pomiaru oraz procedurą badawczą z wykorzystaniem wyżej wymienionego stanowiska. W kolejnym rozdziale będą zaprezentowane wyniki pomiarów dotyczące określenia światłości pochodzącej od źródeł światła lamp dla różnych założonych kątów pomiarowych. Otrzymane wyniki zostaną zaprezentowane w formie siatek kierunkowych oraz przekroju światłości kierunkowej dla wybranego kąta w całym zakresie pomiarowym. W rozdziale tym znajdą się dodatkowo wykresy chromatyczności i widmo optyczne. W ramach pracy ma powstać nowe stanowisko do badań fotometrycznych oświetlenia pojazdu jednośladowego, które może zostać wykorzystane w laboratorium elektrycznego wyposażenia pojazdów samochodowych jako forma dydaktyczna dla studentów Wydziału Transportu specjalności IEPS oraz IBET. Z uwagi na ważkość kwestii bezpieczeństwa rowerzystów funkcja oświetlenia w ich pojazdach staje się kluczowa. Przede wszystkim zmniejsza ryzyko wypadków z udziałem rowerzystów. Pozwala stać się bardziej widocznym dla innych użytkowników ruchu.
File
  • File: 1
    Damian_Wojcik_199156_Badania_oswietlenia_roweru.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35725

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7b479d73d775473db8125173c4610dd4/
URN
urn:pw-repo:WUT7b479d73d775473db8125173c4610dd4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page