Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt systemu informatycznego zarządzania relacjami z interesariuszami dla klubu sportowego

Agnieszka Ewa Gawlik

Abstract

During my several years career as a volleyball player in different clubs, I found out room for improvement among multiple areas they operate in. These findings brought me to write this thesis. The main goal is to improve the way how training staff operates, which could lead to club’s results improvements. This project is meant to support not only statisticians, but all people involved in club’s activities. Including whole training staff, players, parents, club administration and sponsors. This is something that distinguishes it among similar available software. These goals were achieved by creating an IT system which provides each User with capabilities adjusted to his/her role in the club. First chapter analyzes literature. It contains general IT systems description and presents two designing models: structural and objective. Second one will be used in this thesis. Next chapter analyzes club’s current state which shows its situation, ways of working and operating. Also, all stakeholders were identified who are meant to become system’s Users. Next chapter is setting up the problem. Processes with greatest improvement possibilities were identified. They form the base for setting up main requirements for designed IT system. Fifth chapter contains IT system design itself. It contains exemplar use cases that show specific features and capabilities. According to UML, system’s structure has been presented on class diagram, while use cases are presented on sequence diagram. Interface has also been designed. Chapter six describes proposed implementation process – as a web application. It contains implementation diagram and Gantt’s chart which is implementation timeline. Apart from the design, prototype has been created which is described in chapter seven. The prototype fulfills all designed features. Next chapter contains economic analysis using net present value method. Final part of the thesis are project’s evaluation and summary. Numerous benefits are indicated thanks to system’s implementation. These are mainly non-financial advantages like players’ development, sport achievements. However, financial benefits were also proved. Some risks are also anticipated. In majority, these are not club threatening situations which probability is low.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Agnieszka Ewa Gawlik (WZ) Agnieszka Ewa Gawlik Wydział Zarządzania (WZ)
Tytuł w języku polskim
Projekt systemu informatycznego zarządzania relacjami z interesariuszami dla klubu sportowego
Promotor
Katarzyna Skroban (WZ/KIWZ) Katarzyna Skroban Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (WZ/KIWZ)Wydział Zarządzania (WZ)
Jednostka dyplomująca
Wydział Zarządzania (WZ)
Jednostka prowadząca
Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (WZ/KIWZ)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Zarządzania
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
18-09-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Katarzyna Skroban (WZ/KIWZ) Katarzyna Skroban Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (WZ/KIWZ)Wydział Zarządzania (WZ) Agnieszka Lisowska (WZ/KIWZ) Agnieszka Lisowska Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (WZ/KIWZ)Wydział Zarządzania (WZ)
Słowa kluczowe w języku polskim
system informatyczny, projektowanie obiektowe, statystyki sportowe
Słowa kluczowe w języku angielskim
IT system, objective designing, sporting statistics
Streszczenie w języku polskim
Kilkuletnia kariera zawodnicza, w różnych klubach siatkarskich, pozwoliła na spostrzeżenie wielu obszarów ich działalności, które wymagają udoskonalenia. Obserwacje te stały się genezą niniejszej pracy. Głównym celem opracowania jest usprawnienie pracy sztabu szkoleniowego, co znajdzie odzwierciedlenie w wynikach sportowych drużyny. W odróżnieniu od programów obecnie istniejących na rynku, projekt ma wspierać nie tylko statystyków, ale wszystkich interesariuszy klubu, w tym całego sztabu szkoleniowego, zawodniczek, rodziców, administracji klubu oraz sponsorów. Cele te zostały osiągnięte poprzez stworzenie systemu informatycznego, dającego każdemu z użytkowników liczne możliwości, dopasowane do roli jaką pełni w klubie oraz związanych z nią potrzeb. Pierwszy rozdział pracy jest analizą literaturową tematu. Począwszy od ogólnego omówienia systemów informatycznych po przedstawienie dwóch modeli ich projektowania: strukturalnego oraz obiektowego. Drugi z nich zostanie wykorzystany w poniższym opracowaniu. Następny rozdział to analiza stanu aktualnego klubu, która nakreśla jego obecną sytuację, sposób funkcjonowania i przeprowadzania głównych procesów. Zidentyfikowani zostali także wszyscy interesariusze klubu, którzy mają zostać użytkownikami systemu. Następny rozdział to sformułowanie problemu. Zostały w nim wytypowane procesy, które wymagają największych zmian. Są one punktem wyjścia dla określenia zadań, jakie stawiane będą przed projektowanym systemem. W rozdziale piątym tworzony jest właściwy projekt systemu. Znajduje się w nim sprecyzowanie przypadków użycia systemu, a na ich podstawie wyodrębnienie i specyfikacja jego funkcji. Zgodnie z UML, struktura systemu została przedstawiona na diagramie klas, a sposób realizacji przypadków użycia zobrazowany jest na diagramach sekwencji. Ponadto stworzony został projekt interfejsu użytkownika. Rozdział szósty opisuje proponowany sposób wdrożenia systemu, w postaci aplikacji webowej. Zawiera on diagram wdrożenia i wykres Gantta, będący swojego rodzaju harmonogramem wdrożenia. Oprócz projektu powstał także prototyp systemu, którego działanie omówione jest w rozdziale siódmym. Zawiera on wszystkie funkcje zaplanowane w projekcie. Kolejna część pracy to analiza ekonomiczna. Została ona poparta metodą wartości bieżącej netto (NPV). Ostatnie elementy opracowania to ocena projektu i podsumowanie. Wskazują one liczne korzyści, jakie zyska klub, dzięki wprowadzeniu systemu. Są to przede wszystkim korzyści pozafinansowe, które są istotą funkcjonowania klubów sportowych: rozwój zawodniczek, sukces sportowy. Udowodniono jednak, że będzie to jednocześnie rentowne przedsięwzięcie. Uwzględnione zostały także ryzyka, jakie mogą z niego wynikać. Są to w większości zdarzenia, które nie są dla klubu bardzo niebezpieczne, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest niskie.
Plik pracy
  • Plik: 1
    278557_inz.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 26827

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7a4d27264d5444c2b348ec6eea72ff7d/
URN
urn:pw-repo:WUT7a4d27264d5444c2b348ec6eea72ff7d

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony