Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Examination of the basic properties of alumina type catalysts - sodium hydroxide

Mateusz Piotr Kleszcz

Abstract

Catalysis plays an important role in industrial processes. Many of them have been using solid catalysts thanks to many advantages. They are solids that possess active centers on their surface capable of activating a substrate molecule that undergoes further transformation until the end product is formed. Basic catalysts, the subject of this work, activate reactants by proton abstraction with carboanion formation. However, solid catalysts on their surface may possess not only basic centers but also acid ones. In the case, for base-catalyzed reactions, acid centers can harmfully affect the transformation leading to unwanted products. The solution to this problem is to functionalize solid catalysts such as γ-alumina with a strong base such as sodium hydroxide. In this case, the acid centers on the catalyst surface should be deactivated, which will consequently increase the basic strength of the catalyst and prevent the formation of undesired reaction products. The first purpose of the work was to check the suitability of test reactions to study acid and basic properties of solid catalysts. To this and transformation of diacetone alcohol and benzaldehyde in reactions were performed with the catalysts of well-defined acidic and alkaline properties such as Amberlyst type ion exchange resins. When validity of the both test reactions were established the properties of γ-Al2O3 catalysts dotted with different quantities of NaOH were studied. As a result of the research, it was found that diacetone alcohol as well as benzaldehyde transformations can be treated as reliable test reactions. Further studies on the influence of sodium hydroxide influence on the nature of the acid-base catalyst, which was the alumina, were performed. For pure γ-Al2O3 the presence of both acidic and basic centers was confirmed by the presence of acetone and mesityl oxide among the products of the diacetone alcohol decomposition reaction. The latter compound is formed exclusively by the action of acid sites while the former is characteristic for basic centers action. The reaction with benzaldehyde showed also low basic strength of pure alumina since it was not able to activate and then convert benzaldehyde in any base catalyzed reaction product. The alumina after dotting with the sodium hydroxide solution changed the properties. In diacetone alcohol reaction products, a much smaller proportion of mesityl oxide was found, and in the case of the reaction with benzaldehyde a benzyl alcohol in the reaction products was found. This confirms that sodium hydroxide presence on alumina surface strongly diminished the number of acid centers and simultaneously formed the new strong basic sites.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Piotr Kleszcz (FC) Mateusz Piotr Kleszcz,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Badanie właściwości zasadowych katalizatorów typu tlenek glinu –wodorotlenek sodu
Supervisor
Marek Marczewski (FC/CChT) Marek Marczewski,, Chair of Chemical Technology (FC/CChT)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair of Chemical Technology (FC/CChT)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Gabriel Rokicki (FC/CPCT) Gabriel Rokicki,, Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)Faculty of Chemistry (FC) Marek Marczewski (FC/CChT) Marek Marczewski,, Chair of Chemical Technology (FC/CChT)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
moc zasadowa, reakcje testowe, katalizator, tlenek glinu, wodorotlenek sodu
Keywords in English
alkaline power, test reactions, catalyst, aluminum oxide, sodium hydroxide
Abstract in Polish
Kataliza odgrywa olbrzymią rolę w procesach przemysłowych. Do coraz częściej stosowanych typów można zaliczyć katalizatory stałe które swoją popularność zdobywają dzięki wielu zaletom. Są to ciała stałe, które na swojej powierzchni posiadają centra aktywne zdolne do aktywowania cząsteczki substratu która ulega dalszym przemianom aż do powstania produktu końcowego. Katalizatory zasadowe swoje działanie opierają na zdolności do odszczepienie protonu od substratu, a miarą tego zjawiska jest moc zasadowa. Katalizatory stałe na swojej powierzchni mogą posiadać zarówno centra zasadowe jak i kwasowe. W przypadku reakcji katalizowanych zasadą, centra kwasowe mogę niekorzystnie wpływać na przebieg procesu prowadząc do produktów niepożądanych. Rozwiązaniem tego problemu jest dotowanie katalizatorów stałych na przykład γ-tlenku glinu silną zasadą jaką jest wodorotlenek sodu. W takim przypadku centra kwasowe na powierzchni katalizatora powinny zostać zdezaktywowane, co w konsekwencji zwiększy moc zasadową katalizatora i zapobiegnie powstawaniu produktów niepożądanych reakcji. Pierwszym celem niniejszej pracy było sprawdzenie poprawności działania reakcji testowych przemian alkoholu diacetonowego i aldehydu benzoesowego w reakcjach z udziałem katalizatorów o dobrze zdefiniowanych właściwościach kwasowych i zasadowych. W tym celu przeprowadzono testy z użyciem żywic jonowymiennych typu Amberlyst. Po zweryfikowaniu wyników realizowano drugi cel pracy to jest badanie właściwości katalizatorów γ-Al2O3 dotowanych odpowiednią ilością roztworu NaOH przy pomocy reakcji testowych. W wyniku badań potwierdzono użyteczność testów reakcyjnych z zastosowaniem alkoholu diacetonowego i aldehydu benzoesowego do określania właściwości zasadowych stałych katalizatorów. Stwierdzono ponadto znaczący wpływ dotowania wodorotlenkiem sodu na charakter katalizatora kwasowo-zasadowego jakim był tlenek glinu. Czysty γ-Al2O3 wykazywał obecność zarówno centrów kwasowych jaki zasadowych na swojej powierzchni czego potwierdzeniem jest obecność w produktach reakcji rozpadu alkoholu diacetonowego, oprócz acetonu, również tlenku mezytylu, który powstaje pod działaniem centrów kwasowych. Reakcja z aldehydem benzoesowym wykazała zbyt niską moc zasadową czystego tlenku glinu by przeprowadzić substrat do alkoholu benzylowego i związanego z katalizatorem anionu benzoesowego. Katalizator z naniesionym na jego powierzchnię roztworem wodorotlenku sodu wykazywał znaczną poprawę selektywności w reakcji z alkoholem diacetonowym. W produktach stwierdzono zdecydowanie mniejszy udział tlenku mezytylu, a w przypadku reakcji z aldehydem benzoesowym stwierdzono obecność alkoholu benzylowego w produktach reakcji. Potwierdza to wyjściowe założenie o dezaktywacji centrów kwasowych na powierzchni tlenku glinu i zwiększeniu mocy zasadowej poprzez naniesienie roztworu wodorotlenku sodu w pory Al2O3.
File
  • File: 1
    praca_inż.-Kleszcz_Mateusz-278416.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29991

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT79cd69a4dee54e3dbae5641e8c0bbf8b/
URN
urn:pw-repo:WUT79cd69a4dee54e3dbae5641e8c0bbf8b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page