Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Rules for the organization of technical services and operational monitoring of the water supply network in Płock

Wojciech Maliszewski

Abstract

Summary Damages to the water supply system cause many inconveniences for the customers, and also increase the operating costs of the water supply network. Therefore, a very important factor is the monitoring of the water supply network, which allows for early detection of failures. Consequently, the water supply company is not exposed to excessive costs of removing major accidents and water losses. The recipients of water can also benefit from the early detection of failures. The diploma thesis presents an analysis of the operation of the water distribution subsystem over a 4-year period on the example of the city of Płock with reference to the basic technical and operational parameters of the network from the period 2014-2018. The work discusses in detail the issues of the work organization "Ambulance of the Płock waterworks" S.A. ", responsible for the reliable operation of the water supply network, which daily performs current operational problems and performs planned work related to network monitoring and reported operational problems. Based on data provided by "Wodociągi Płockie S.A.", a number of analyzes have been developed covering such issues as: determining the length of the network in Płock in 2014-2018; materials from which individual sections are built, their age and diameters, and repair costs. The problems concerning damage to the water supply network, pipes and utilities have been discussed in detail in the work, as well as analyzing how long the repair work undertaken in the framework of removing failures continues. For confirmation, selected cases of failure removal were presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wojciech Maliszewski (FCEMP) Wojciech Maliszewski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Zasady organizacji służb technicznych i monitoringu eksploatacyjnego sieci wodociągowej w Płocku
Supervisor
Hanna Bauman-Kaszubska (FCEMP/ICEn) Hanna Bauman-Kaszubska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Maria Mikołajczyk (FCEMP/ICEn) Maria Mikołajczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Hanna Bauman-Kaszubska (FCEMP/ICEn) Hanna Bauman-Kaszubska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: Sieć wodociągowa, awarie, geofony, pogotowie wodociągowe, eksploatacja
Keywords in English
Keywords: water supply network, failures, geophones, water ambulance, exploitation
Abstract in Polish
Streszczenie Uszkodzenia sieci wodociągowej powodują wiele niedogodnień dla odbiorców, a także zwiększają koszty eksploatacji sieci wodociągowej. Dlatego bardzo ważnym czynnikiem jest monitoring sieci wodociągowej, który pozwala na wcześniejsze wykrywanie awarii. W konsekwencji przedsiębiorstwo wodociągowe nie jest narażone na nadmierne koszty usuwania dużych awarii i na straty wody. Korzyści z wczesnego wykrycia awarii mogą odczuć również odbiorcy wody. W pracy dyplomowej przedstawiono analizę eksploatacji podsystemu dystrybucji wody na przestrzeni 4 lat na przykładzie miasta Płock w odniesieniu do podstawowych parametrów techniczno – eksploatacyjnych sieci z okresu 2014 – 2018. W pracy szczegółowo omówiono zagadnienienia organizacji pracy „Pogotowia Wodociągów Płockich” S.A.”, odpowiedzialnego za niezawodne działania sieci wodociągowej, który na co dzień realizuje bieżące problemy eksploatacyjne oraz wykonuje planowane prace związane z monitoringiem sieci oraz ze zgłoszonymi problemami eksploatacyjnymi. Na podstawie danych udostępnionych przez „Wodociągi Płockie S.A.” opracowano szereg analiz obejmujących zagadnienia takie jak: ustalenie długości sieci w Płocku w latach 2014 – 2018; materiałów z jakich zbudowane są poszczególne odcinki, ich wiek i średnice oraz koszty napraw. Bardzo obszernie omówiono w pracy zagadnienia dotyczące uszkodzeń sieci wodociągowej, przewodów i uzbrojenia oraz przeanalizowano jak długo trwają pracę naprawcze podejmowane w ramach usuwania awarii. Dla potwierdzenia przedstawiono wybrane przypadki usuwania awarii.
File
  • File: 1
    Praca-dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26581

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT79bf820840d04da1bd74ed782cededae/
URN
urn:pw-repo:WUT79bf820840d04da1bd74ed782cededae

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page