Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Study of lever drive wheelchair propulsion model in terms of energy usage

Magdalena Wołos

Abstract

This study presents the results of the analysis of the energy properties of a manual wheelchair model. Modeling, simulation and validation techniques were used. Parameters of the model were identified on the technical assumptions and dynamic identification. The measurement data has been divided into training and testing data. The training data were used for dynamic identification of the brake torque and the kinematic transmission ratio of the reduction gears. The testing data were used to check the accuracy of the model. The model has been implemented in the Matlab-Simulink environment. The energy efficiency characteristics of the lever drive wheelchair propulsion were presented as results of the work. The study includes the following research stages: 1. Execution of a series of measurements in the research environment. 2. Developing a nominal and mathematical model of the stand. 3. Identification of the model parameters. 4. Implementation of the model in a programming environment. 5. Model verification and validation. 6. Carrying out the calculations of energy parameters including instantaneous efficiency and energetic efficiency of the work cycle. The study presents and proves the thesis that the developed model generates the course of state variables in a manner consistent with the obtained measurements results.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Wołos (FT) Magdalena Wołos,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Badania modelu napędu ręcznego wózka dźwigniowego pod względem zużycia energii
Supervisor
Maciej Kozłowski (FT/IMST) Maciej Kozłowski,, Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Rafał Melnik (FT/DCFTE) Rafał Melnik,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT) Maciej Kozłowski (FT/IMST) Maciej Kozłowski,, Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
identyfikacja, weryfikacja, walidacja, dźwigniowy wózek inwalidzki, sprawność
Keywords in English
identification, verification, validation, lever-driven manual wheelchair, efficiency.
Abstract in Polish
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki analizy własności energetycznych modelu ręcznego wózka inwalidzkiego. Zastosowano techniki modelowania, symulacji i walidacji modelu. Parametry modelu zidentyfikowano na podstawie założeń technicznych oraz identyfikacji dynamicznej. Zbiór danych pomiarowych podzielono na dane treningowe i testujące. W identyfikacji dynamicznej momentu obrotowego hamulca oraz stopnia przełożenia kinematycznego przekładni redukcyjnych wykorzystano dane treningowe. Poprawność działania modelu sprawdzono na danych testujących. Model zaimplementowano w środowisku Matlab- Simulink. Jako wyniki pracy przedstawiono charakterystyki sprawności energetycznej napędu wózka dźwigniowego . Praca składa się z następujących etapów badawczych: 1. Wykonanie serii pomiarów na stanowisku badawczym. 2. Opracowanie modelu nominalnego i matematycznego stanowiska. 3. Identyfikacja parametrów modelu. 4. Implementacja modelu w środowisku programistycznym. 5. Weryfikacja i walidacja modelu. 6. Przeprowadzenie obliczeń parametrów energetycznych, w tym sprawności chwilowych i sprawności energetycznej cyklu pracy. W pracy przedstawiono oraz udowodniono tezę, że opracowany model generuje przebiegi zmiennych stanu w sposób zgody z otrzymywanymi wynikami pomiarów.
File
  • File: 1
    Badania_modelu_napędu_ręcznego_wózka_dźwigniowego_pod_względem_zużycia_energii.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31268

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT79b0c3e152d64d81b1724d62649818ca/
URN
urn:pw-repo:WUT79b0c3e152d64d81b1724d62649818ca

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page