Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and assessment of the financial standing of selected listed companies

Artur Marcel Szwarczewski

Abstract

The aim of the work is to assess the financial standing of selected listed companies. This goal was set in response to the following research question: in what financial condition are selected listed companies. Such a research question determines the scope of subject, subject, spatial and temporal research. The subject of the work is the financial situation of the company, the subject of work are two companies listed on the main market of the Warsaw Stock Exchange, and the analysis covers the years 2015 - 2017. The motive for undertaking research into the financial situation of companies from the tourist industry is personal interest in the tourism industry and civil aviation, with which the author of the work links his professional future. The purpose of the work outlined above will be achieved using the method of examining documents using index analysis. The work consists of three chapters. The first chapter contains the characteristics of both companies. The comparison was made on the basis of historical features, differences in the subject of activity and the shareholder structure. The second chapter is devoted to the initial balance sheet analysis broken down into assets and liabilities, the analysis of the profit and loss account and the cash flow statement divided into cash flows from operating, investment and financial activities. The computational part was preceded by definitions and theoretical explanation of the given methods. The third chapter deals with the index analysis of the financial situation, which is based on: analysis of financial liquidity, analysis of operational efficiency, analysis of debt and debt servicing, analysis of the profitability of the enterprise and assessment of the risk of bankruptcy. The implementation of the objective allowed for static evaluation of companies in the indicated scope and making chain and ordinary comparisons over time and external ones in space. As a result of the conducted analyzes, it was found that Rainbow Tours S.A. is in good financial condition, its financial situation is stable and there is nothing to suggest that it would be in danger of bankruptcy. Financial situation of Enter Air S.A. is less stable, therefore the company is in a worse financial condition. Despite everything, it makes a profit every year and is also not threatened with bankruptcy.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Artur Marcel Szwarczewski (FoM) Artur Marcel Szwarczewski,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena sytuacji finansowej wybranych spółek giełdowych
Supervisor
Lidia Sobczak (FoM/CFFS) Lidia Sobczak,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Lisowska (FoM/CIE) Agnieszka Lisowska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Lidia Sobczak (FoM/CFFS) Lidia Sobczak,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Rainbow Tours S.A., Enter Air S.A., analiza wstępna, analiza wskaźnikowa, analiza dyskryminacyjna
Keywords in English
Rainbow Tours S.A., Enter Air S.A., preliminary analysis, index analysis, discriminant analysis
Abstract in Polish
Celem pracy jest ocena sytuacji finansowej wybranych spółek giełdowych. Tenże cel został wytyczony w odpowiedzi na następujące pytanie badawcze: w jakiej kondycji finansowej znajdują się wybrane spółki giełdowe. Tak postawione pytanie badawcze determinuje zakres przedmiotowy, podmiotowy, przestrzenny i czasowy badania. Przedmiot pracy stanowi sytuacja finansowa spółki, podmiotem pracy są dwie notowane na rynku podstawowym GPW w Warszawie spółki branży turystycznej, a analizą obejmuje się lata 2015 – 2017. Motywem podjęcia badań nad sytuacją finansową spółek branży turystycznej jest osobiste zainteresowanie branżą turystyczną i lotnictwem cywilnym, z czym autor pracy wiąże swoją przyszłość zawodową. Nakreślony wyżej cel pracy zostanie osiągnięty przy wykorzystaniu metody badania dokumentów z zastosowaniem analizy wskaźnikowej. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera charakterystykę obu przedsiębiorstw. Porównanie przeprowadzono na podstawie rysu historycznego, różnic w przedmiocie działalności i strukturze akcjonariatu. Drugi rozdział poświęcony jest wstępnej analizie bilansu w podziale na aktywa i pasywa, analizie rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych w podziale na przepływy z działalności: operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Część obliczeniowa poprzedzona została definicjami i wyjaśnieniem teoretycznym danych metod. Rozdział trzeci dotyczy analizy wskaźnikowej sytuacji finansowej, która opiera się na: analizie płynności finansowej, analizie sprawności działania, analizie zadłużenia i zdolności do obsługi długu, analizie rentowności przedsiębiorstwa oraz ocenie zagrożenia upadłością. Realizacja celu pozwoliła na ocenę statyczną spółek we wskazanym zakresie i dokonanie porównań łańcuchowych i zwykłych w czasie oraz zewnętrznych w przestrzeni. W efekcie prowadzonych analiz stwierdzono, że Rainbow Tours S.A. jest w dobrej kondycji finansowej, jej sytuacja finansowa jest stabilna i nic nie świadczy o tym, aby była zagrożona upadłością. Sytuacja finansowa Enter Air S.A. jest mniej stabilna, zatem spółka ta jest w gorszej kondycji finansowej. Mimo wszystko co roku osiąga zysk i również nie jest zagrożona upadłością.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Szwarczewski_Artur_274790.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29555

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT793243d1abea4273a24b62bb4969de9b/
URN
urn:pw-repo:WUT793243d1abea4273a24b62bb4969de9b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page