Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis of life insurance market in Poland in 2000–2014

Monika Skopczyńska

Abstract

The topic of my graduate work is „The analysis of life insurance market in Poland in 2000 – 2014”. The aim of my project was the presentation of insurance market in Poland in 2000 – 2014 and I paid special attention to the characteristic of life insurance market. The aim of this project is also presentation of collected data as well as showing how par-ticular numbers were shaped in 2000 – 2014. The project consists of three chapters, the first two are theoretical and the third one is empirical. In the first chapter I presented a short history of insurance, the definition of insurance and explained concepts like insurance company, premium insured, insurer etc. Next, I described classification of insurance according to particular criteria and statutory division of insurance. The first chapter finishes with the presentation of the insurance companies’ finance. The second chapter is devoted to life insurance market. At the beginning I presented the definition of risk and its meaning in life insurance. Next, I described particular func-tions played by life insurance. The second chapter finishes with the description of par-ticular insurance groups of section I. The third chapter is devoted to the analysis of life insurance market in Poland in 2000 – 2014. I also enclosed data concerning property insurance in order to show the difference between section I and section II. In writing this chapter I used quantative re-search. The third chapter begins with the presentation of the size of insurance market. Then, I described data concerning income, costs and financial results achieved by insur-ance companies. To sum up, I think that life insurance market expands and isurance companies offer various forms of insurance adjusted to our needs. The interest in protecting the family’s financial security is increasing. People who make deals with insurance companies protect themselves against the risk that is present in everyone’s life independently of the job or the way of spending free time.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Monika Skopczyńska (CESS) Monika Skopczyńska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza rynku ubezpieczeń na życie w Polsce w latach 2000-2014
Supervisor
Mariusz Plich (CESS) Mariusz Plich,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mariusz Plich (CESS) Mariusz Plich,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Magdalena Anna Kludacz-Alessandri (CESS) Magdalena Anna Kludacz-Alessandri,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
zakład ubezpieczeń, ubezpieczony, składka ubezpieczeniowa, ubezpieczenia na życie
Keywords in English
insurance company, insured, insurance premium, life insurance
Abstract in Polish
Temat pracy to „ Analiza rynku ubezpieczeń na życie w Polsce w latach 2000-2014”. Celem mojej pracy była prezentacja rynku ubezpieczeń w Polsce w latach 2000-2014, szczególną uwagę zwróciłam na charakterystykę rynku ubezpieczeń na życie. Powyższa praca ma również na celu prezentację zebranych danych liczbowych oraz przedstawienie jak kształtowały się poszczególne wielkości w latach 2000-2014. Praca składa się z trzech rozdziałów, dwa pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczny, rozdział trzeci ma charakter empiryczny. Rozdział pierwszy rozpoczęłam od przedstawienia krótkiej historii ubezpieczeń, definicji ubezpieczenia oraz pojęć pochodnych takich jak zakład ubezpieczeń, składka ubezpieczeniowa, ubezpieczony, ubezpieczający itp. Następnie przedstawiłam klasyfikację ubezpieczeń według poszczególnych kryteriów oraz ustawowy podział ubezpieczeń. Kolejny podrozdział jest poświęcony przedstawieniu funkcji pełnionych przez ubezpieczenia. Rozdział pierwszy kończy się prezentacją finansów zakładów ubezpieczeń. Rozdział drugi jest poświęcony prezentacji rynku ubezpieczeń na życie. Na początku przedstawiłam definicje ryzyka oraz jego znaczenie w ubezpieczeniach na życie. Następ-nie omówione zostały poszczególne funkcje pełnione przez ubezpieczenia na życie. Rozdział druki kończy się prezentacją poszczególnych grup ubezpieczeń działu I. Rozdział trzeci jest poświęcony analizie rynku ubezpieczeń na życie w Polsce w latach 2000-2014, zawarłam również dane dotyczące ubezpieczeń majątkowych aby móc lepiej przedstawić różnicę pomiędzy działem I oraz II. Do napisania trzeciego rozdziału wykorzystałam metodę ilościową. Rozdział trzeci rozpoczyna się od przedstawienia wielkości rynku ubezpieczeń. Następnie zaprezentowałam dane dotyczące przychodów, kosztów oraz wyników finansowych osiąganych przez zakłady ubezpieczeń. Z powyższej pracy wnioskuje iż rynek ubezpieczeń na życie rozwija się, zakłady ubezpieczeń oferują różnorodne formy ubezpieczeń dostosowane do naszych potrzeb. Zwiększa się zainteresowanie na zabezpieczanie siebie bądź swojej rodziny przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych. Zawierając umowy ubezpieczenia ubezpieczeni chronią się przed ryzykiem, które towarzyszy życiu każdej osoby, niezależnie od wykonywanego zawodu lub spędzania wolnego czasu.
File
  • File: 1
    Monika Skopczyńska- Analiza rynku ubezpieczeń na życie w Polsce w latach 2000-2014.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11323

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7902186ede9d476db0c02dbc05b43ea5/
URN
urn:pw-repo:WUT7902186ede9d476db0c02dbc05b43ea5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page