Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Methodology of selection of manufacturing devices in the situation of temporary increase in heat demand

Szymon Radomir Pazdoł

Abstract

The work titled "Methodology of selection of manufacturing devices in the situation of temporary increase in heat demand" consists of five chapters. The first chapter presents the technological system and production facilities of the object in question, it means the Siekierki heat and power plant. This chapter also presents technological conditions that occur during operation between the boiler room and engine room equipment. The second chapter presents economic aspects related to the production of heat and electricity in the Siekierki cheat and power plant. These aspects are presented in five subchapters, discussing issues related to: operating and environmental costs; start up generation devices, as well as operational revenues and indication of which support mechanisms can be used to increase revenues from cogeneration (CHP) and renewable energy production. The third chapter discusses issues related to the methodologies of production optimization in power plants and combined heat and power plants. These issues included: presentation of the basic areas to be optimized; what the methodologies are based on for a given optimization; what the methodologies are for. In addition, the concept of economic burden sharing is presented, what it is about, what it uses. Additionally, there are examples of algorithms and programs available on the market that perform functions related to economic distribution of devices loads. The fourth chapter presents the methodology for the selection of manufacturing devices in the situation of a temporary increase in heat demand, based on a course of proceedings consisting of four stages. These stages are: selection of capacity intervals of generation devices or groups of devices if they are of the same type and / or their maximum efficiency is the same or similar; for selected intervals, calculation of average values of selected parameters that occurred in the period from which the data originated; on the basis of the means from the second stage, calculation of the cost of production of one GJ of heat and operating profit from its sale together with the electricity generated on it (if it was produced with heat on a given device); execution of two sets of results from the third stage: ranked production facilities according to the production cost of one GJ in heat; ranked production facilities by operating profit from the sale of one GJ of heat together with the electricity attributable to it, if it was produced on a given device. The fifth chapter contains calculations made on the basis of measurement data from 2017 and 2018 from the object under consideration, information contained in the second chapter and the course of action presented in the fourth chapter. The calculations were made for the following groups of devices: K5,6,7 and K16; K1,2,3 and 4; Tz1,2,3,5 and 6, detailing the origin of superheated steam; Tz7-K10, Tz8-K11, Tz9-K14, Tz10-K15, OXS1,2 and 3, detailing the origin of superheated steam. The results of the calculations are presented in tabular form or in the form of graphs and discussed. In addition, was calculated the sale price level for electricity generated using steam from boiler no.1 used in turbine no. 2 so that the operational profit would be at the same level as in the case of production from the boiler steam no. 2. What is suggested by the approximate price level for electricity to be reported for the RES price auction
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Szymon Radomir Pazdoł (FPAE) Szymon Radomir Pazdoł,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Metodologia doboru urządzeń wytwórczych w sytuacji chwilowego zwiększenia zapotrzebowania na ciepło
Supervisor
Wojciech Bujalski (FPAE/IHE) Wojciech Bujalski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Mechanika i Projektowanie Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-03-2019
Issue date (year)
2019
Pages
79
Internal identifier
MEL; PD-5050
Reviewers
Wojciech Bujalski (FPAE/IHE) Wojciech Bujalski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Kamil Futyma (FPAE/IHE) Kamil Futyma,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Dobór urządzeń wytwórczych, metodologia optymalizacji produkcji, chwilowe zwiększenie zapotrzebowania na ciepło, koszty produkcji ciepła, ekonomiczny rozdział obciążeń.
Keywords in English
Selection of manufacturing devices, methodology of production optimization, temporary increase of heat demand, heat production costs, economic distribution of devices loads.
Abstract in Polish
Praca pod tytułem „Metodologia doboru urządzeń wytwórczych w sytuacji chwilowego zwiększenia zapotrzebowania na ciepło” składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono układ technologiczny i urządzenia wytwórcze rozpatrywanego obiektu czyli elektrociepłowni Siekierki. W rozdziale tym przedstawiono także uwarunkowania technologiczne jakie występują podczas pracy pomiędzy urządzeniami kotłowni i maszynowni. W rozdziale drugim zaprezentowano aspekty ekonomiczne związane z produkcją ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowni Siekierki. Aspekty te przedstawiono w pięciu podrozdziałach omawiając w ten sposób zagadnienia związane z kosztami eksploatacyjnymi, środowiskowymi, uruchomienia urządzeń wytwórczych, a także z przychodami operacyjnymi oraz wskazaniem z jakich mechanizmów wsparcia można skorzystać aby zwiększyć przychód z produkcji w kogeneracji oraz z odnawialnego źródła energii. W rozdziale trzecim omówiono zagadnienia związane z metodologiami optymalizacji produkcji w elektrowniach i elektrociepłowniach. Zagadnienia te obejmowały: przedstawienie podstawowych obszarów jakie poddawane są optymalizacji; to na czym dane metodologie się opierają aby danej optymalizacji dokonać; do czego dane metodologie się sprowadzają. Ponadto przedstawiono pojęcie ekonomicznego rozdziału obciążeń, na czym ono polega, co wykorzystuje. Dodatkowo przedstawiono przykładowe algorytmy i programy dostępne na rynku spełniające funkcje związane z ekonomicznym rozdziałem obciążeń. W rozdziale czwartym przedstawiono metodologię doboru urządzeń wytwórczych w sytuacji chwilowego zwiększenia zapotrzebowania na ciepło, opartą o tok postepowania składający się z 4 etapów. Etapami tymi są: dobór przedziałów wydajności urządzeń wytwórczych lub grup urządzeń jeśli są tego samego typu i/lub maksymalne ich wydajności są takie same bądź zbliżone; dla wybranych przedziałów obliczenie średnich wielkości wybranych parametrów jakie występowały w okresie z którego pochodzą dane; na podstawie średnich z etapu drugiego obliczenie kosztu produkcji jednego GJ ciepła oraz zysku operacyjnego z jego sprzedaży wraz z przypadającą na niego wyprodukowaną energią elektryczną (jeśli na danym urządzeniu była ona produkowana wraz z ciepłem); wykonanie dwóch zestawień wyników z 3 etapu: uszeregowanych urządzeń wytwórczych według kosztu produkcji jednego GJ ciepła; uszeregowanych urządzeń wytwórczych według zysku operacyjnego z sprzedaży jednego GJ ciepła wraz z przypadająca na niego energią elektryczną jeśli na danym urządzeniu była ona produkowana. Rozdział piąty zawiera obliczenia wykonane na podstawie danych pomiarowych z lat 2017 i 2018 pochodzących z rozpatrywanego obiektu, informacji zawartych w rozdziale drugim oraz toku postępowania przedstawionym w rozdziale czwartym. Obliczenia zostały wykonane dla następujących grup urządzeń: K5,6,7 i K16; K1,2,3 i 4; Tz1,2,3,5 i 6 z wyszczególnieniem pochodzenia pary przegrzanej; Tz7-K10, Tz8-K11, Tz9-K14, Tz10-K15, OXS1,2 i 3 z wyszczególnieniem pochodzenia pary przegrzanej. Wyniki obliczeń przedstawiono w postaci tabelarycznej bądź w postaci wykresów i omówiono. Dodatkowo obliczono poziom ceny sprzedaży dla energii elektrycznej wyprodukowanej za pomocą pary z kotła nr.1 zużytej w turbinie nr. 2 aby zysk operacyjny była na takim samym poziomie jak przy produkcji z pary kotła nr.2. Co sugeruje orientacyjny poziom ceny z jaki należy zgłosić dla aukcji OZE
File
  • File: 1
    Szymon_Pazdoł_praca_dyplomowa_inżynierska_Metodologia_doboru_urządzeń_wytwórczych_w_sytuacji_chwilowego_zwiększenia_zapotrzebowania_na_ciepło.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32620

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT78fec2cad9e84536aa2e4e2701f067b5/
URN
urn:pw-repo:WUT78fec2cad9e84536aa2e4e2701f067b5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page