Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of implementing a new product in the “Digital Studio"

Stanislav Merkulov

Abstract

The subject of the engineering diploma thesis is the introduction of a new wireless charging device to the market for an external company prepared by a consulting company Digital Studio. The Digital Studio company specializes in providing consulting services in the area of creation and development of products, brands and preparation of marketing strategies for external companies. As a part of this thesis, an analysis of the stages covering the introduction of the new product to the market under the condition of separating the implementation tasks between the following cooperating organizations: The company-client, under the brand of a given company product will be created, Digital Studio Consulting, Original Equipment manufacturer, Advertising companies, Packaging manufacturer, Distributors. The aim of this work is to analyze the cost-effectiveness of implementing the new product for the client in order to increase revenues, develop a proper strategy for market expansion. The work structure includes five main chapters. The first chapter presents an analysis of literature in the theoretical area. The basic concepts of the tools and methods used for the project will be described, as well as the basics of marketing strategies for the production (client) and consulting (Digital Studio) companies. The next chapter describes the characteristics of the marketing consulting industry for the Polish and European markets. In the third chapter, Digital Studio will be described: the legal aspect, business profile, financial situation and development goals. The fourth chapter presents the engineering part of the work. It contains an elaboration of the process of implementing the new product to the market of charging electronic devices. Besides, in this chapter the described concept of the new charger, the characteristics of the market of wireless charging devices, the methods of strategic analysis and market analysis that were used (the Ansoff matrix, Porter matrix, SWOT analysis), were also incorporated. The way of penetrating the market, advertising and organizing distribution channels along with the time schedule are also taken under account. At the end of the chapter, a cost estimate of marketing activities and risk analysis are presented. The last fifth chapter contains the economic evaluation of the project. The costs, the effects of the investment will be assessed and the investment effectiveness analysis will be carried out. The work is finished with a summary of the project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Stanislav Merkulov (FPE) Stanislav Merkulov,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt wdrożenia nowego produktu w firmie „Digital Studio”
Supervisor
Stanisław Marciniak (FPE/IOPS) Stanisław Marciniak,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Stanisław Marciniak (FPE/IOPS) Stanisław Marciniak,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Zbigniew Chyba (FPE/IOPS) Zbigniew Chyba,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Produkt, urządzenie ładujące, wprowadzenie, rynek, planowanie, konsulting, organizacja, sprzedaż, promowanie.
Keywords in English
Product, charging device, introduction, market, planning, consulting, organization, sales, advertising.
Abstract in Polish
Tematem pracy dyplomowej inżynierskiej jest wprowadzenie nowego bezprzewodowego urządzenia ładującego produktu na rynek dla przedsiębiorstwa zewnętrznego, przygotowanego przez firmę konsultingową Digital Studio. Firma Digital Studio specjalizuje się na nadaniu usług konsultingowych w obszarze stworzenia i rozwoju produktów, marek oraz przygotowania strategii marketingowych dla firm zewnętrznych. W ramach danej pracy przedstawiona analiza etapów wprowadzenia nowego produktu na rynek w umowach rozdzielenia realizacji zadań pomiędzy następnymi współpracującymi organizacjami : Firma-klient, pod brand-em danej firmy będzie stworzony produkt, Digital Studio Konsulting, Zakład produkcyjny (Original equipment manufacturer), Firmy reklamowe, Producent opakowań, Dystrybutory. Celem niniejszej pracy są przeanalizowanie opłacalności wdrożenia nowego produktu dla firmy-klienta w celu zwiększenia przychodów, opracowanie właściwej strategii wejścia na rynek. Struktura pracy obejmuje pięć głównych rozdziałów. Pierwszy rozdział przedstawia analizę literatury w obszarze problemowym. Zostaną opisane podstawowe pojęcia, wykorzystane do realizacji projektu narzędzia oraz metody, oraz temat strategii marketingowych dla firmy produkcyjnej (klienta) oraz konsultingowej (Digital Studio). Następny rozdział opisuje charakterystyki branży konsultingowej obszarze marketingowym dla rynku Polski oraz Europy. W trzecim rozdziale zostanie opisana firma Digital Studio: aspekt prawny, profil działalności, sytuacja finansowa oraz cele rozwojowe. Czwarty rozdział przedstawia część projektową pracy. Rozdział zawiera opracowanie procesu wdrożenia nowego produktu na rynek ładujących urządzeń elektronicznych. Opisana koncepcja nowej ładowarki, scharakteryzowano rynek bezprzewodowych urządzeń ładujących, zastosowano metody analizy strategicznej oraz analizy rynku (Macierz Ansoffa, Macierz Portera, Analiza SWOT). Również są opisane sposób wejścia na rynek, promowania oraz organizacji kanałów dystrybucji wraz z harmonogramem czasowym. Na końcu rozdziału przedstawiony kosztorys działań marketingowych oraz analiza ryzyko. Ostatni, piąty rozdział zawiera ekonomiczną ocenę projektu. Ocenione zostaną koszty, efekty inwestycji oraz będzie przeprowadzona analiza efektywności inwestycji. Praca jest zakończona podsumowaniem projektu.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Stanislav_Merkulov_272732.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34234

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT78ece49820a54ce4b175ebb010a4abd2/
URN
urn:pw-repo:WUT78ece49820a54ce4b175ebb010a4abd2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page