Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Construction of a stand for safe pneumatic drives demonstration

Grzegorz Męczyński

Abstract

Thesis starts with chapter zero, that contains objective of this thesis and its content. In the first chapter the most important theoretical information about pneumatics is included. This chapter begins with short overview of history of pneumatics as a science. Next the advantages of using pneumatic solutions over solutions of other type and also appliance of pneumatics in the industry are listed. In the second chapter rules of creating pneumatic systems are presented and groups of devices, which are included in such systems are overviewed. In the last part of this chapter safety issues were raised. Third chapter is a description of the construction. In this chapter most required issues have been discussed. It starts with overview of the construction of double pneumatic valve. Next further stages of creating a safe station are discussed, with honors of the safety function, that the enhancement performs. In this chapter also pneumatic scheme, based on which this station emerged was discussed. It also includes measuring track, control system and also electric scheme of powering the stand. In the fourth chapter the analysis of systems safety has been done, it was checked whether it is really safe and if used components fulfill their purpose. The fifth chapter is the summary of whole thesis. Questions if thesis met the goal and how to bring this model to life were included in this chapter. Sixth chapter is the bibliography. In seventh chapter list of pictures and tables has been placed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Męczyński (FPE) Grzegorz Męczyński,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Konstrukcja stanowiska do demonstracji bezpiecznych napędów pneumatycznych
Supervisor
Grzegorz Lis (FPE/IoMP) Grzegorz Lis,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Grzegorz Lis (FPE/IoMP) Grzegorz Lis,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Dominika Śniegulska-Grądzka (FPE/IoMP) Dominika Śniegulska-Grądzka,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
praca dyplomowa, stanowisko, bezpieczeństwo, konstrukcja
Keywords in English
thesis, stand, safety, construction
Abstract in Polish
Praca rozpoczyna się od rozdziału zerowego, który zawiera cel pracy i jej zawartość. W pierwszym rozdziale zawarte są najważniejsze informacje teoretyczne z zakresu pneumatyki. Rozdział ten rozpoczyna się od krótkiego omówienia historii pneumatyki jako nauki. Następnie wymienione zostają zalety stosowania rozwiązań pneumatycznych nad stosowaniem rozwiązań innego typu, a także przegląd zastosowań pneumatyki w przemyśle. W drugim rozdziale przedstawione są zasady tworzenia układów pneumatycznych i omówione są grupy urządzeń, które wchodzą w skład takich układów. W ostatniej części tego rozdziału poruszone zostały kwestie bezpieczeństwa. Trzeci rozdział jest opisem konstrukcji stanowiska. W tym rozdziale omówionych zostało większość wymaganych zagadnień. Rozpoczyna go omówienie konstrukcji zaworu pneumatycznego zdwojonego. Następnie omawiane są dalsze etapy tworzenia bezpiecznego stanowiska z wyróżnieniem funkcji bezpieczeństwa, którą pełni dane usprawnienie. W tym rozdziale omówiony został również schemat pneumatyczny, na podstawie którego powstało stanowisko. Zawarty w nim został także tor pomiarowy, stosowany układ sterowania, a także elektryczny schemat zasilania stanowiska. W czwartym rozdziale dokonano analizy bezpieczeństwa układu, sprawdzono odpowiednimi współczynnikami czy rzeczywiście jest on bezpieczny, a zastosowane komponenty spełniają swój cel. Piąty rozdział jest podsumowaniem całej pracy. Zawarte zostały w nim między innymi pytania czy praca spełniła swój cel oraz jak można wcielić ten projekt w rzeczywistość. Rozdział szósty jest bibliografią. W siódmym rozdziale umieszczone zostały spisy rysunków oraz tabel.
File
  • File: 1
    Grzegorz_Męczyński_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35701

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT78bd7eff50ab4f6da016591172f69334/
URN
urn:pw-repo:WUT78bd7eff50ab4f6da016591172f69334

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page