Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project to improve the functioning of the Rolling Mill department at ArcelorMittal Warszawa

Maciej Piotr Kopeć

Abstract

The project concerns the Rolling Mill Department at the ArcelorMittal steelworks located in Warsaw. The aim of this work is a project to improve the functioning of the Rolling Mill Department at ArcelorMittal Warsaw. The first chapter is an analysis of the situation in the steel industry in the world and in Poland. Next, the characteristics of the company with its mission, vision and goals were presented. The type of activity has been described. Specific departments functioning at ArcelorMittal Warsaw were characterized. The next chapter is the analysis of the near and far environment. In the fourth chapter, the current state of the company, its production results and the situation related to human resources were analyzed and described. The next chapter focuses on the Rolling Mill Department. The SWOT analysis of the department was prepared and the production capacity of the Rolling Mill was analyzed. Next, there was presented the information about the current state of the steel bars production process. Examples of products manufactured at ArcelorMittal Warsaw were described and detailed scheme and description of the bars production process were included. The seventh chapter is the formulation of a project task in which was presented the basic information about the project. In the next part, the knowledge about the issues raised in the project was gathered. An analysis of the literature connected with the problem was carried out. The main chapter of the work is the ninth one- a design of the reconstruction of the production line. This point details the essence of the project. First of all, the technical aspect was described, in which sub-items such as: technical benchmarking, analysis of the alternative solutions and selection of technical solution were included. Next, the focus was on the organizational aspect, which describes the methods of production organization applied in the project and issues related to improving the health and safety of the Rolling Mill Department. The next step was to prepare an analysis of the project’s risk and the project’s time schedule. The last chapter of the work concerns the evaluation of the design solution. The total expenditures on the project, the effects of the project and the effectiveness of the project solution were analyzed. The work end with a summary, bibliography, netography and the list of drawing and tables.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Piotr Kopeć (FPE) Maciej Piotr Kopeć,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt usprawnienia funkcjonowania Działu Walcowni w przedsiębiorstwie ArcelorMittal Warszawa
Supervisor
Małgorzata Krwawicz (FPE/IOPS) Małgorzata Krwawicz,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Małgorzata Krwawicz (FPE/IOPS) Małgorzata Krwawicz,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Krzysztof Santarek (FPE/IOPS) Krzysztof Santarek,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Produkcja, usprawnienie, przedsiębiorstwo, huta, hutnictwo, walcownia, pręt, stal, zarządzanie, projekt, organizacja, praca, 5S, TPM, Lean Management, optymalizacja, inwestycja, linia walcownicza.
Keywords in English
Production, improvement, company, steelworks, metallurgy, rolling mill, bar, steel, management, project, organization, work, 5S, TPM, Lean Management, optimization, investment, rolling line.
Abstract in Polish
Projekt dotyczy Działu Walcowni w hucie ArcelorMittal znajdującej się w Warszawie. Celem niniejszej pracy jest projekt usprawnienia funkcjonowania tego działu w przedsiębiorstwie ArcelorMittal Warszawa. Pierwszy rozdział to analiza sytuacji w branży hutniczej na świecie oraz w Polsce. Następnie przedstawiona została charakterystyka przedsiębiorstwa z jej misją, wizją i celami. Opisany został rodzaj działalności. Scharakteryzowano konkretne działy funkcjonujące w ArcelorMittal Warszawa. Kolejny rozdział to analiza otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstwa. W czwartym rozdziale przeanalizowano i opisano stan aktualny przedsiębiorstwa, jego wyniki produkcyjne oraz sytuację związaną z zasobami ludzkimi. W kolejnym rozdziale skupiono się na Dziale Walcowni. Sporządzono analizę SWOT wydziału oraz przeanalizowano możliwości produkcyjne Walcowni. Następnie przedstawiono informacje na temat stanu obecnego procesu produkcji prętów stalowych. Opisano przykładowe wyroby produkowane w ArcelorMittal Warszawa oraz zawarto szczegółowy schemat i opis procesu produkcji prętów. Rozdział siódmy to z kolei sformułowanie zadania projektowego, w którym przedstawiono podstawowe informacje na temat projektu. W kolejnej części zebrano wiedzę na temat kwestii poruszonych w projekcie. Przeprowadzono analizę literatury dotyczącej branży hutniczej oraz literatury w obszarze problemowym. Głównym rozdziałem pracy jest rozdział dziewiąty- projekt przebudowy linii produkcyjnej. W tym punkcie szczegółowo przedstawiono istotę projektu. Po pierwsze opisano aspekt techniczny, w którym zawarto takie podpunkty jak: benchmarking techniczny, analiza alternatywnych rozwiązań oraz wybór rozwiązania technicznego. Następnie skupiono się na aspekcie organizacyjnym, gdzie opisano zastosowane w projekcie metody organizacji produkcji oraz kwestie związane z poprawą BHP Działu Walcowni. Kolejnym etapem było sporządzenie analizy ryzyka przeprowadzenia projektu oraz harmonogramu jego wdrożenia. Ostatni rozdział pracy dotyczy oceny rozwiązania projektowego. Przeanalizowane zostały całkowite nakłady na projekt, efekty z tego projektu i efektywność rozwiązania projektowego. Praca kończy się podsumowaniem, bibliografią, netografią, spisem rysunków oraz tabel.
File
  • File: 1
    Praca_Inżynierska_Maciej_Kopeć_276028_ID-IP.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35417

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT782f18fc0767439b886bc3a9592d72c9/
URN
urn:pw-repo:WUT782f18fc0767439b886bc3a9592d72c9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page