Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparative analysis Group LOTOS S.A. and Polish Petroleum and Gas Mining

Anna Gomułka

Abstract

In this thesis going by the title "comparative analysis of "Grupa Lotos S.A." and "Polish Petroleum and Gas Mining (PGNiG)"" there was described an economical-financial analysis. Thesis was about comparing both companies considering theis economical and financial conditions as well as describing main analysis indicators which allowed the comparison. In the beginning of the thesis there was described the financial analysis, aim of which was to bring information necessary to evaluate the companies' situations and making decision. General and specific financial analysis methods happen to be useful in this endeavour. Certain types of analysis also appear to aid the cause: initial analysis used to creating the actions plan and consequent analysis that estimates the past and creates the base for further periods. In the second chapter there were described the methods of economical-financial analysis, which contain of balance and dynamics as well as the srtucture of gains and losses count. Balance contains of juxtaposition of assets and liabilities, which exhibit the financial-capital state of the company. Initial balance analysis's objective is to estimate the current situation as well as indicating the specific analysis's direction. Its goal is to examine the relations between the capital (assets) and its financial sources (liabilities). Subsequent stage is the gains and losses count, which by the changes of the environment and decisions made by the company affects the financial result. It is an important source of information for the people who are in charge of the company. It is made of five groups: financial liquidity indicator, debt and debt's service capability indicator, turnover indicator, profitability indicator and capital market indicator. Liquidity indicators verify the company's access to the cash. Debt indicators provide information about company's debt and its ability to service it. Turnover indicators exhibit the time it takes the company to turn supplies and receiveables into cash. Profitability indicators allow to evaluate the amount of profit out of expenditures. Capital market indicators' goal it to rate the company's market value, which is based on the stock prices. In the third, final chapter, there was presented the comparison of the companies. In the beginning the companies were presented and their business profile was described. Then their financial situations were compared basing off the analysis of balance, gain and losses checks and the indicators. Financial situation of PGNiG in years 2013-2015 appears to be profitable, while the one of LOTOS shows the company's permanent inability to prosper effectively.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Anna Gomułka (CESS) Anna Gomułka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza porównawcza Grupy Lotos S.A. oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego
Supervisor
Paweł Neumann (CESS) Paweł Neumann,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Neumann (CESS) Paweł Neumann,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Piotr Urbanek (CESS) Piotr Urbanek,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
przedsiębiorstwo, analiza finansowa, wskaźniki, bilans i rachunek zysków i strat
Keywords in English
business, financial analysis, indicators, balance and profit&loss
Abstract in Polish
W pracy pod tytułem "Analiza porównawcza Grupy Lotos S.A. oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego" opisana została analiza ekonomiczno - finansowa. W pracy chodziło o porównanie obu tych przedsiębiorstw pod względem ich kondycji ekonomiczno - finansowej, a także opisanie głównych wskaźników analizy, które ułatwiły porównanie firm. Na początku pracy została opisana analiza finansowa, której celem jest dostarczenie niezbędnych informacji do oceny sytuacji przedsiębiorstwa oraz podjęcie decyzji. Przydatne w tym są również metody analizy finansowej, które są ogólne oraz szczegółowe. W tym także pomagają rodzaje analizy. Analiza wstępna wykorzystywana przy tworzeniu planu działania, a także analiza następcza, która ocenia przeszłość i tworzy podłoże do tworzenia planów na dalsze okresy. W drugim rozdziale opisane zostały metody analizy ekonomiczno - finansowej, które dzielą się na bilans oraz dynamikę i strukturę rachunku zysku i strat. W bilansie jest zestawienie aktywów i pasywów, które pokazują stan sytuacji majątkowo - kapitałowej przedsiębiorstwa. Zadaniem analizy wstępnej bilansu jest ocena bieżącej sytuacji, jak również wskazanie kierunku dokładniejszych analiz. Jej celem jest zbadanie relacji między majątkiem (aktywa), a źródłami finansowania majątku (pasywa). Kolejnym etapem w pracy jest rachunek zysku i strat, który poprzez zmiany otoczenia oraz podejmowane decyzje przez przedsiębiorstwa ma wpływ na wynik finansowy. Jest ważnym źródłem informacji dla ludzi, którzy zarządzają przedsiębiorstwem. Analiza wskaźnikowa dostarcza informacji o tym jak funkcjonuje przedsiębiorstwo, o operacjach gospodarczych, a zwłaszcza o kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dzieli się ona na pięć grup: wskaźnik płynności finansowej, wskaźnik zadłużenia i zdolności do obsługi długu, wskaźnik obrotowości, wskaźnik rentowności oraz wskaźnik rynku kapitałowego. Wskaźniki płynności sprawdzają czy przedsiębiorstwo ma łatwy dostęp do gotówki. Wskaźniki zadłużenia dają informację na temat zadłużenia firmy oraz o jej zdolności do obsługi długu. Wskaźniki obrotowości mówią w jakim czasie przedsiębiorstwo zamienia zapasy oraz należności na gotówkę. Wskaźniki rentowności pozwalają na ocenę wielkości osiągniętego zysku z poniesionych przez przedsiębiorstwo nakładów. Natomiast zadaniem wskaźników rynku kapitałowego jest ocena wartości rynkowej przedsiębiorstwa, która zależy od cen akcji. W trzecim końcowym rozdziale zawarte zostało tytułowe porównanie firm. Na początku zostały przedstawione przedsiębiorstwa, opisano ich profil biznesowy, a następnie przeprowadzono porównane sytuacji finansowej na podstawie analizy bilansu, rachunku zysków i strat oraz analizy wskaźnikowej. Sytuacja finansowa PGNiG w latach 2013 – 2015 jest korzystna i ulega poprawie, natomiast sytuacja finansowa LOTOS wskazuje na trwały brak zdolności do efektywnego rozwoju firmy.
File
  • File: 1
    262058_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11350

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT77b84679abd54ccab35475862384fc8d/
URN
urn:pw-repo:WUT77b84679abd54ccab35475862384fc8d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page