Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Financial analysis of an enterprise illustrated with an example of the Eurocash PLC company

Natalia Lewandowska

Abstract

The focus of the present B.Sc. thesis is financial analysis of an enterprise, with the Eurocash PLC company given as the example. The thesis consists of three chapters; the first and second ones form the theoretical part presenting the main issues surrounding financial analysis, while the third one is an empirical study into the problems addressed in the preceding chapters. The first part of the thesis describes the main characteristics, essence and subject of financial analysis, which is an important tool for evaluating the financial performance of a company. Also, financial analysis helps to determine the current financial situation of an enterprise and to set directions for further action. It enables businesses in the same line of trade to compare their financial condition with other companies’ financial performance over the years of their existence. As a result, it makes it possible to verify one’s designed and implemented policies. Financial reports constitute the main source of data on the performance of a company. The analysis of data included in financial reports is called financial report analysis, whose essence is to convert and elucidate the data, and to evaluate economic occurrences on the basis of the data. Ratio analysis is an extended form of financial report analysis. It is universally applied because it enables one to evaluate the financial condition of an enterprise in a professional and efficient way. Ratios refer to various areas of business performance. There are such ratios as: liquidity ratios, efficiency ratios, indebtedness ratios, profitability ratios, and market ratios. They show the financial result of a company, and whether or not it may improve. The subject matter of the present thesis is the analysis of the performance of the Eurocash PLC company in the period from 2013 to 2015 based on its financial reports. Consolidated data from the company’s balance and profit and loss account has been used. The financial analysis shows that the company both generated profits and incurred losses. There was a declining tendency in terms of generating profits in 2014. However, the company’s financial performance improved in 2015. Between 2013 and 2015, the company’s incomes increased every year. There were slight oscillations in the balance in terms of the generated figures. The changes in the profit and loss account were equally slight; the company generated profits year by year. The total assets turnover ratio was high during the analysed period. The stock turnover ratio was low. The Eurocash company had a restrictive policy on paying its dues. Its customers met their financial obligations on time, too. It took them just a little longer than a month to cover their liabilities. The Eurocash company needed more time to pay its dues. This means that its payment-related situation was satisfactory. A mercantile credit was used in order to cover the dues and holding costs. Between 2013 and 2015, almost all the company’s assets were financed by outside capital. This proves the company’s high risk and low self-finance. Its low long-term indebtedness ratio suggests that the company should find it easy to receive new loans, and that the risk of its losing liquidity is low. The proportion of long-term obligations in the company’s liabilities was small, which may have a negative effect on its financial liquidity. Minor fluctuations in the general financial performance ratio may show that the company’s overall condition is unlikely to change. In the period from 2013 to 2015, the company’s Return on Assets did not reach high figures. Moreover, its Return on Sales was very low. However, the Return on Equity reached very high figures as the company’s equity capital constituted from c. 18% to 24% of its total assets.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Natalia Lewandowska (CESS) Natalia Lewandowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie Eurocash S.A
Supervisor
Piotr Urbanek (CESS) Piotr Urbanek,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Urbanek (CESS) Piotr Urbanek,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Paweł Neumann (CESS) Paweł Neumann,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Analiza finansowa, przedsiębiorstwo, wskaźniki, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie finansowe, wynik finansowy, analiza wskaźnikowa, rentowność, płynność finansowa, zadłużenie, Eurocash.
Keywords in English
Financial analysis, enterprise, ratios, balance, profit and loss account, financial report, financial result, ratio analysis, profitability, financial liquidity, indebtedness, Eurocash.
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy licencjackiej jest „Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie Eurocash”. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdziały pierwszy i drugi to teoretyczna część ukazująca główne problemy związane z tematyką analizy finansowej, natomiast trzeci to empiryczna egzemplifikacja rozważań podjętych w poprzednich rozdziałach. W pierwszej części została przedstawiona charakterystyka, istota i przedmiot analizy finansowej. Pomaga przedstawić bieżącą kondycję finansową jednostki oraz wyznaczyć kierunki przyszłego działania. Umożliwia porównanie sytuacji finansowej na przestrzeni lat. Badanie to pozwala na weryfikację zakładanych i realizowanych działań. Analiza danych znajdujących się w sprawozdaniu finansowym zwana jest analizą sprawozdań finansowych. Jej istotę stanowi przekształcanie i wyjaśnienie danych umieszczonych w sprawozdaniu oraz ocena zdarzeń ekonomicznych oparta na tych informacjach. Analiza wskaźnikowa stanowi rozwinięcie wstępnej analizy sprawozdań finansowych. Jest powszechnie stosowana, gdyż umożliwia ocenić kondycję finansową jednostki. Wskaźniki dotyczą różnorodnych obszarów działalności przedsiębiorstwa oraz przyjmują wieloraką postać. Można wyróżnić wskaźniki: płynności, aktywności, zadłużenia, rentowności oraz reakcji rynku kapitałowego. Ich wysokość świadczy o występowaniu pozytywnego, bądź o możliwościach poprawy, wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Przedmiotem tej pracy jest analiza działalności Spółki Eurocash S.A. na przełomie lat 2013 – 2015 w oparciu o jej sprawozdania finansowe. Wykorzystane zostały tu skonsolidowane dane z bilansu oraz rachunku zysku i strat Spółki. Analiza finansowa pozwoliła stwierdzić, że Spółka ponosiła zarówno zyski, jak i straty. W analizowanym okresie można zauważyć tendencję spadkową w wielkościach generowanych wyników w roku 2014. Rok 2015 przyniósł poprawę ogólnej kondycji spółki. Przychody spółki z roku na rok wzrastały. W strukturze bilansu można zauważyć niewielkie wahania generowanych wielkości. Podobne małe zmiany można zauważyć w przypadku struktury rachunku zysku i strat. Spółka z roku na rok generuje zyski. Spółka utrzymuje w analizowanym okresie obrotowość majątku całkowitego na wysokim poziomie. Ponadto niski poziom wskaźnika rotacji zapasów świadczy o tym, że nie są one przetrzymywane. Eurocash prowadzi restrykcyjną politykę w odniesieniu do regulowania należności, a odbiorcy Spółki regulują swoje zobowiązania terminowo. Należności były ściągane w okresie nieznacznie przekraczającym miesiąc. Jest to okres krótszy od okresu w jakim spółka reguluje swoje zobowiązania. Wskazuje to na pozytywną sytuację płatniczą w jednostce. W analizowanym okresie prawie cały majątek spółki jest finansowany kapitałami obcymi, co oznacza, że Spółka jest mało samodzielna. Niski poziom wskaźnika zadłużenia długoterminowego, wskazuje, że przedsiębiorstwo nie powinno mieć problemów z pozyskaniem nowych kredytów oraz że występuje niskie zagrożenie utraty płynności. Udział zobowiązań długoterminowych w zobowiązaniach ogółem jest niewielki, co może wpływać negatywnie na płynność finansową przedsiębiorstwa. Nieznaczne wahania w miarach wskaźnika ogólnej sytuacji finansowej świadczą o niezmieniającej się sytuacji w przedsiębiorstwie. Rentowność majątku całkowitego w okresie od 2013 do 2015 roku nie osiąga wybitnych wartości. Rentowność sprzedaży jest na niskim poziomie. Wskaźnik rentowności kapitału własnego w tym okresie osiąga wysokie wartości, gdyż kapitał własny stanowi od około 18% do 24% łącznego majątku Spółki.
File
  • File: 1
    262125_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11359

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7786eb6280204fd0ad9589f13a15c4ce/
URN
urn:pw-repo:WUT7786eb6280204fd0ad9589f13a15c4ce

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page