Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Stanowisko do badań metodą magnetyczno-proszkową

Andrii Bilyk

Abstract

The subject of engineering work is designing a workplace for magnetic particle inspection. The work describes the course of the design of the workplace for magnetic particle inspection and the verification samples. At the beginning are presented the basic concepts of non-destructive testing, and also the basic principles of the magnetic method are described. Next, the objective and scope of the work are described. An overview of the available solutions includes an analysis of existing workplaces for magnetic particle inspection. A given chapter is aimed at learning the advantages and disadvantages of individual solutions, in order to develop a workplace concept based on them. The chapter contains information about defects detected by the magnetic method, as well as the degree of detectability of defects depending on their positions. After getting acquainted with the most popular solutions of the workplace for magnetic particle inspection, the course of designing a workplace in the form of a electromagnetic yoke fulfilling the basic assumptions of the project is described. The design phase was started by getting acquainted with commercial solutions and on this basis assumptions were made. Next, the construction of the workplace and structural calculations regarding the supply current and the number of coils were described. The samples have been developed and made to verify the properties of the designed and constructed workplace. The samples have pattern discontinuities on the surface, varied in position and dimension. Such sample construction allows us to test the functional properties of the electromagnetic yoke depending on the various defects of the tested object. As part of the site verification, tests of the developed reference samples were carried out using a designed electromagnetic yoke using a magnetic powder suspension. The electromagnet was supplied with electric currents of various intensity values and on this basis its ability to detect surface discontinuities was tested. In the conclusions, the obtained test results were described, in the form of photographs, as well as certain functional properties of the designed electromagnetic yoke.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Andrii Bilyk (WM) Andrii Bilyk Wydział Mechatroniki (WM)
Tytuł w języku polskim
Stanowisko do badań metodą magnetyczno-proszkową
Promotor
Jacek Salach (WM/IMIB) Jacek Salach Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej (WM/IMIB)Wydział Mechatroniki (WM)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechatroniki (WM)
Jednostka prowadząca
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej (WM/IMIB)
Kierunek / specjalność studiów
Mechatronika
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
11-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Roman Szewczyk (WM/IMIB) - Państwowy Instytut Automatyki Przemysłowej (PIAP) Roman Szewczyk Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej (WM/IMIB)Wydział Mechatroniki (WM)Afiliacja zewnętrzna autora: Państwowy Instytut Automatyki Przemysłowej Jacek Salach (WM/IMIB) Jacek Salach Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej (WM/IMIB)Wydział Mechatroniki (WM)
Słowa kluczowe w języku polskim
Strumień magnetyczny, elektromagnes jarzmowy, nieciągłości powierzchniowe, próbki weryfikujące, badania nieniszczące, metoda magnetyczno-proszkowa.
Słowa kluczowe w języku angielskim
Magnetic flux, electromagnetic yoke, surface discontinuities, verification samples, non-destructive tests, magnetic particle inspection.
Streszczenie w języku polskim
Tematem pracy inżynierskiej jest zaprojektowanie stanowiska do badań metodą magnetyczno-proszkową. Praca opisuje przebieg projektowania stanowiska do badań metodą magnetyczno-proszkową oraz próbek weryfikujących. Na początku są przedstawione podstawowe pojęcia dotyczące badań nieniszczących, a także są opisane podstawowe zasady metody magnetycznej. Następnie opisany jest cel oraz zakres pracy. Przegląd dostępnych rozwiązań zawiera przeprowadzoną analizę istniejących stanowisk do badań metodą magnetyczną. Dany rozdział ma na celu poznanie wad i zalet poszczególnych rozwiązań, żeby na ich podstawie opracować koncepcję stanowiska. W rozdziale umieszczona jest informacja o wadach wykrywanych przy pomocy metody magnetycznej, a także stopień wykrywalności wad w zależności od ich położeń. Po zapoznaniu się z najbardziej popularnymi rozwiązaniami stanowisk do badań metodą magnetyczną, opisywany jest przebieg projektowania stanowiska w postaci elektromagnesu jarzmowego spełniającego podstawowe założenia projektu. Etap projektowania rozpoczęto od zapoznania się z rozwiązaniami komercyjnymi i na tej podstawie ustalono założenia. Następnie opisywano budowę stanowiska oraz, obliczenia konstrukcyjne, dotyczące prądu zasilającego i liczby zwojów. Do weryfikacji właściwości zaprojektowanego i zbudowanego stanowiska zostały opracowane i wykonane próbki. Próbki mają wykonane nieciągłości wzorcowe na powierzchni zróżnicowane położeniem oraz wymiarem. Takie wykonanie próbek pozwala na zbadanie właściwości użytkowych elektromagnesu jarzmowego w zależności od różnie usytuowanych wad badanego obiektu. W ramach weryfikacji stanowiska przeprowadzono badania opracowanych próbek wzorcowych przy pomocy zaprojektowanego elektromagnesu jarzmowego z zastosowaniem zawiesiny proszku magnetycznego. Elektromagnes był zasilany prądem elektrycznym o różnych wartościach natężenia i na tej podstawie była badana jego zdolność do wykrywania nieciągłości powierzchniowych. We wnioskach zostały opisane otrzymane wyniki badań, w postaci zdjęć, oraz określone właściwości użytkowe zaprojektowanego elektromagnesu jarzmowego.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Bilyk_Andrii.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 31892

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7758a8b697124c1aa43c3fd275891816/
URN
urn:pw-repo:WUT7758a8b697124c1aa43c3fd275891816

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony