Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Workplace for magnetic particle inspection

Andrii Bilyk

Abstract

The subject of engineering work is designing a workplace for magnetic particle inspection. The work describes the course of the design of the workplace for magnetic particle inspection and the verification samples. At the beginning are presented the basic concepts of non-destructive testing, and also the basic principles of the magnetic method are described. Next, the objective and scope of the work are described. An overview of the available solutions includes an analysis of existing workplaces for magnetic particle inspection. A given chapter is aimed at learning the advantages and disadvantages of individual solutions, in order to develop a workplace concept based on them. The chapter contains information about defects detected by the magnetic method, as well as the degree of detectability of defects depending on their positions. After getting acquainted with the most popular solutions of the workplace for magnetic particle inspection, the course of designing a workplace in the form of a electromagnetic yoke fulfilling the basic assumptions of the project is described. The design phase was started by getting acquainted with commercial solutions and on this basis assumptions were made. Next, the construction of the workplace and structural calculations regarding the supply current and the number of coils were described. The samples have been developed and made to verify the properties of the designed and constructed workplace. The samples have pattern discontinuities on the surface, varied in position and dimension. Such sample construction allows us to test the functional properties of the electromagnetic yoke depending on the various defects of the tested object. As part of the site verification, tests of the developed reference samples were carried out using a designed electromagnetic yoke using a magnetic powder suspension. The electromagnet was supplied with electric currents of various intensity values and on this basis its ability to detect surface discontinuities was tested. In the conclusions, the obtained test results were described, in the form of photographs, as well as certain functional properties of the designed electromagnetic yoke.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Andrii Bilyk (FM) Andrii Bilyk,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Stanowisko do badań metodą magnetyczno-proszkową
Supervisor
Jacek Salach (FM/IMBE) Jacek Salach,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Roman Szewczyk (FM/IMBE) - Industrial Research Institute for Automation and Measurements (PIAP) Roman Szewczyk,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)Author's external affiliation: Industrial Research Institute for Automation and Measurements Jacek Salach (FM/IMBE) Jacek Salach,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
Strumień magnetyczny, elektromagnes jarzmowy, nieciągłości powierzchniowe, próbki weryfikujące, badania nieniszczące, metoda magnetyczno-proszkowa.
Keywords in English
Magnetic flux, electromagnetic yoke, surface discontinuities, verification samples, non-destructive tests, magnetic particle inspection.
Abstract in Polish
Tematem pracy inżynierskiej jest zaprojektowanie stanowiska do badań metodą magnetyczno-proszkową. Praca opisuje przebieg projektowania stanowiska do badań metodą magnetyczno-proszkową oraz próbek weryfikujących. Na początku są przedstawione podstawowe pojęcia dotyczące badań nieniszczących, a także są opisane podstawowe zasady metody magnetycznej. Następnie opisany jest cel oraz zakres pracy. Przegląd dostępnych rozwiązań zawiera przeprowadzoną analizę istniejących stanowisk do badań metodą magnetyczną. Dany rozdział ma na celu poznanie wad i zalet poszczególnych rozwiązań, żeby na ich podstawie opracować koncepcję stanowiska. W rozdziale umieszczona jest informacja o wadach wykrywanych przy pomocy metody magnetycznej, a także stopień wykrywalności wad w zależności od ich położeń. Po zapoznaniu się z najbardziej popularnymi rozwiązaniami stanowisk do badań metodą magnetyczną, opisywany jest przebieg projektowania stanowiska w postaci elektromagnesu jarzmowego spełniającego podstawowe założenia projektu. Etap projektowania rozpoczęto od zapoznania się z rozwiązaniami komercyjnymi i na tej podstawie ustalono założenia. Następnie opisywano budowę stanowiska oraz, obliczenia konstrukcyjne, dotyczące prądu zasilającego i liczby zwojów. Do weryfikacji właściwości zaprojektowanego i zbudowanego stanowiska zostały opracowane i wykonane próbki. Próbki mają wykonane nieciągłości wzorcowe na powierzchni zróżnicowane położeniem oraz wymiarem. Takie wykonanie próbek pozwala na zbadanie właściwości użytkowych elektromagnesu jarzmowego w zależności od różnie usytuowanych wad badanego obiektu. W ramach weryfikacji stanowiska przeprowadzono badania opracowanych próbek wzorcowych przy pomocy zaprojektowanego elektromagnesu jarzmowego z zastosowaniem zawiesiny proszku magnetycznego. Elektromagnes był zasilany prądem elektrycznym o różnych wartościach natężenia i na tej podstawie była badana jego zdolność do wykrywania nieciągłości powierzchniowych. We wnioskach zostały opisane otrzymane wyniki badań, w postaci zdjęć, oraz określone właściwości użytkowe zaprojektowanego elektromagnesu jarzmowego.
File
  • File: 1
    Bilyk_Andrii.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31892

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7758a8b697124c1aa43c3fd275891816/
URN
urn:pw-repo:WUT7758a8b697124c1aa43c3fd275891816

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page