Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Thermal conversion of biomass as a source of energy and energy raw material

Bartosz Kempczyński

Abstract

The work is a literature study on the issue of the use of biomass, and in particular the methods of its thermal conversion as a source of energy and raw materials that can be transformed into energy in other processes. The paper discusses the importance of renewable energy sources, with particular emphasis on biomass, both economically and ecologically. The advantages, but also the disadvantages of the increase in biomass consumption, including the impact on the natural and economic environment of countries and regions were presented. The next part of the work presents current and anticipated demand for biomass and the possibility of obtaining it. Its sources were indicated, as well as physical and chemical properties of selected types considering the advantages and disadvantages and problems related to the preparation of various types of raw materials for conversion processes. A significant part of the work is devoted to discussing and comparing the methods of thermal conversion of biomass used for the production of energy raw materials, electricity and heat, such as combustion, torrefaction or gasification. The final part of the work is a summary, which contains the most important conclusions based on the work and forecasts for the future, especially regarding the use of biomass for energy purposes.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Kempczyński (FCEMP) Bartosz Kempczyński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Termiczna konwersja biomasy jako źródło energii i surowców energetycznych
Supervisor
Łukasz Gościniak (FCEMP/IC) Łukasz Gościniak,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Łukasz Gościniak (FCEMP/IC) Łukasz Gościniak,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Sabina Wilkanowicz (FCEMP/IC) Sabina Wilkanowicz,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
biomasa, termiczna konwersja, odnawialne źródła energii
Keywords in English
biomass, thermal conversion, renewable energy sources
Abstract in Polish
Praca stanowi studium literaturowe dotyczące problematyki wykorzystania biomasy, a w szczególności metod jej termicznej konwersji jako źródła energii oraz surowców, które mogą być przekształcane w energię w innych procesach. W pracy omówiono znaczenie odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem biomasy, zarówno w aspekcie ekonomicznym jak i ekologicznym. Przedstawiono zalety ale również i wady wzrostu zużycia biomasy, w tym oddziaływanie na środowisko naturalne i gospodarcze państw i regionów. W dalszej części pracy przedstawiono aktualne i przewidywane zapotrzebowanie na biomasę oraz możliwości jej pozyskiwania. Wskazano jej źródła, a także opisano właściwości fizyko-chemiczne wybranych rodzajów uwzględniając wady i zalety oraz problemy związane z przygotowania różnych typów surowców do procesów konwersji. Znaczną część pracy poświęcono omówieniu i porównaniu metod termicznej konwersji biomasy stosowanych do produkcji surowców energetycznych, energii elektrycznej oraz ciepła, takich jak spalanie, toryfikacja, czy zgazowanie. Ostatnią część pracy stanowi podsumowanie, w którym zawarto najważniejsze wnioski wysnute na podstawie pracy oraz prognozy na przyszłość szczególnie dotyczące wykorzystania biomasy do celów energetycznych.
File
  • File: 1
    268603_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29965

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7709e378b31f43f0b9473889549f7c8d/
URN
urn:pw-repo:WUT7709e378b31f43f0b9473889549f7c8d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page