Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Hazards analysis in the functioning of a liquefied gas installation in a powder coating shop

Anna Marszałek

Abstract

Liquified petroleum gas as a clean, environmentally suitable fuel is one of the widely used gas in industries for various applications such as heating, furnace, boilers. It is very useful in areas not covered by the natural gas network. However, it is a highly flammable gases and causes fires and explosions in case of leakage from the storage container. Consumption of LPG tends to increase in most countries in the world. Rapid growth in the use of hazardous substances in the industry has brought significant rise of risk of numerous threats to human health and life, as well as to natural environment. This study takes the issue with hazard analysis, risk management and its impact on the organization and its safety. The work also includes a technological diagram and description of the devices used in the powder painting shop, as well as the construction design of gas installations with tanks, their location on the plot, assembly drawings and the internal gas installation. Target of this risk analysis was to identify potential accidents, analyses the causation and evaluate the effects of the risk reduction measures. This paper reviews the overall quantitative and qualitative risk assessment methodologies such as fault tree or event tree analysis, preliminary hazard analysis, failure mode and effects analysis, hazard and operability study. The results of research show that the most dangerous hazards can be unconfined vapor cloud explosions, confined explosions, boiling liquid expanding vapor cloud explosions and fires. It has confirmed that it is necessary to apply basic protection of the installation against failures that can lead to loss of life, material damage, and huge losses for the natural environment and further undesired costs. Safety and fire protection system in the plant are adequate and well maintained. The installation in a powder painting shop is equipped with safety valves, level gauge with overflow valve and gas detectors. The plant has a number of standby instructions, employees are trained in dealing with equipment failures or gas leakage. Prediction and prevention the risk associated with LPG use may reduce or even avoid accidents.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Marszałek (FEE) Anna Marszałek,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Analiza zagrożeń w funkcjonowaniu instalacji gazu płynnego w lakierni proszkowej
Supervisor
Stanisław Biedugnis (FEE/DWSWT) Stanisław Biedugnis,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Malesińska (FEE/DWSWT) Agnieszka Malesińska,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Stanisław Biedugnis (FEE/DWSWT) Stanisław Biedugnis,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Gaz płynny, instalacja gazu płynnego, lakiernia proszkowa, analiza zagrożeń, analiza ryzyka, szacowanie ryzyka, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie ryzykiem w organizacji, technologia, proces technologiczny, niezawodność
Keywords in English
Liquid petroleum gas, LPG installation, powder paint shop, hazard analysis, risk analysis, risk assessment, risk management, risk management in organization, technology, technological process, reliability
Abstract in Polish
Skroplony gaz ropopochodny jako czyste, przyjazne dla środowiska paliwo jest jednym z szeroko stosowanych gazów w przemyśle do różnych zastosowań, takich jak ogrzewanie, zasilanie pieców, kotłów. Jest to bardzo przydatne w obszarach nie objętych siecią gazu ziemnego. Gaz płynny jest jednak wysoce łatwopalnym gazem i może powodować pożary i wybuchy w przypadku wycieku ze zbiorników magazynowych. Zużycie LPG ma tendencję wzrostową w większości krajów na świecie. Szybki wzrost wykorzystania substancji niebezpiecznych w przemyśle przyniósł znaczny wzrost ryzyka licznych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi, a także środowiska naturalnego. W niniejszej pracy zostały przedstawione zagadnienia analizy zagrożeń, zarządzania ryzykiem i jego wpływem na organizację, a także jej bezpieczeństwo. Praca zawiera również schemat technologiczny lakierni proszkowej wraz z opisem zastosowanych urządzeń, a także projekt budowlany instalacji gazowej ze zbiornikami, ich lokalizacją na działce, schematami podłączenia, montażowymi oraz wewnętrzną instalacją gazową. Celem pracy była identyfikacja potencjalnych zagrożeń, analiza związku przyczynowego i ocena skutków środków redukcji ryzyka. Dokonano przeglądu ogólnych ilościowych i jakościowych metodologii oceny ryzyka, takich jak analiza drzewa błędów lub drzewa zdarzeń, wstępna analiza zagrożeń, analiza trybu awaryjnego i efektów, badanie zagrożeń i zdolności operacyjnej. Wyniki analizy zagrożeń pokazują, że najbardziej niebezpiecznymi zagrożeniami mogą być pożary, w tym pożar strumieniowy, wybuchy, w tym wybuch chmury parowej oraz wybuch rozszerzających się par wrzącej cieczy. Aby zminimalizować istniejące ryzyko konieczne jest zastosowanie podstawowej ochrony instalacji przed awariami, które mogą prowadzić do utraty życia, szkód materialnych i ogromnych strat dla środowiska naturalnego, co wiąże się z dalszymi niepożądanymi kosztami. System bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w zakładzie jest odpowiedni i dobrze utrzymany. Instalacja w lakierni proszkowej wyposażona jest w zawory bezpieczeństwa, wskaźnik poziomu z zaworem przelewowym i detektory gazu. W zakładzie istnieje szereg instrukcji stanowiskowych, pracownicy są przeszkoleni z postępowania w przypadku awarii urządzeń lub wycieku gazu. Przewidywanie i zapobieganie ryzyku związanemu z użytkowaniem LPG może zmniejszyć liczbę wypadków lub nawet ich unikać.
File
  • File: 1
    Anna_Marszałek_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35425

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7701c8977acf43a18bc5f5c253d92021/
URN
urn:pw-repo:WUT7701c8977acf43a18bc5f5c253d92021

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page