Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application of the risk mapping method in the Environmental Impact Assessment of infrastructure investment in a rail transport

Paulina Pietraszek

Abstract

The subject of the diploma thesis is: "Application of the risk mapping method in the Environmental Impact Assessment of infrastructure investments in a rail transport." The starting point was defining the environmental impact assessment and presenting legal aspects regulating the creation of investments in the environment. A very important point was to describe the term: NATURA 2000, which is the determinant of whether and when a given investment can take place. Next, Leopold's matrix was described, which was the basis for creating risk maps. The ALARP method was also described, which was used to determine the rules for assessing a given investment in terms of the dangers it poses. The purpose of creating risk maps has also been characterized, as well as rules for assessing individual elements of the investment. The above activities were aimed at assessing whether the investment p.n. "Railway line No. 6 Zielonka - Forge Białostocka - State Border" does not threaten the environment and show the risks it carries in a very simple and accessible form. Each element specified in the act has been described and if necessary recommended actions were described to reduce negative effects of investment. The next stage was the implementation of a collective risk map. All the assessed elements have been placed on one map to have a full picture of how the reconstruction of the railway line will affect the environment. A summary of all recommendations that should be followed by the investor in the reconstruction of the railway line was also made. The subject of the thesis was aimed at presenting in a simple but detailed and clear formula the advantages and disadvantages of conducting railway investments.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Pietraszek (FEE) Paulina Pietraszek,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Zastosowanie metody mapy ryzyka w ocenie oddziaływania na środowisko inwestycji infrastruktury liniowej transportu szynowego
Supervisor
Małgorzata Kwestarz (FEE/DPEGHS) Małgorzata Kwestarz,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Małgorzata Kwestarz (FEE/DPEGHS) Małgorzata Kwestarz,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Jarosław Olszak (FEE/DPEGHS) Jarosław Olszak,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Mapa ryzyka, Ocena oddziaływania na środowisko, Natura 2000, Karta informacyjna Przedsięwzięcia
Keywords in English
risk map, environmental impact assessment, Nature 2000, project information card
Abstract in Polish
Tematem pracy dyplomowej jest: „Zastosowanie metody map ryzyka w ocenie oddziaływania na środowisko inwestycji infrastruktury liniowej transportu szynowego.” Punktem wyjściowym pracy były zdefiniowanie oceny oddziaływania na środowisko oraz przedstawienie aspektów prawnych regulujących powstawanie inwestycji względem środowiska. Bardzo ważnym punktem było opisanie NATURY 2000, która jest wyznacznikiem czy i kiedy dana inwestycja może mieć miejsce. Następnie opisana została macierz Leopolda, która była bazą do stworzenia map ryzyka. Opisano również metodę ALARP, którą posłużono się do określenia zasad oceniania danej inwestycji pod kątem niebezpieczeństwa jakie za sobą niesie. Scharakteryzowano również cel tworzenia ma ryzyka oraz reguły oceniania poszczególnych elementów inwestycji. Powyższe działania miały na celu ocenienie czy inwestycja p.n. „Linia kolejowa nr 6 Zielonka- Kuźnia Białostocka- Granica Państwa” nie zagraża środowisku oraz pokazaniu ryzyka jakie za sobą niesie w bardzo prostej i przystępnej formie. Każdy element podany w ustawie został opisany oraz poddany oddzielnej ocenie a w razie konieczności zalecono działania mające na celu zniwelowanie lub likwidację negatywnych skutków przedsięwzięcia. Kolejnym etapem było wykonanie zbiorczej mapy ryzyka. Wszystkie ocenione elementy zostały umieszczone na jednej mapie aby mieć pełny obraz jak przebudowa linii kolejowej wpłynie na środowisko. Wykonano również zbiorcze podsumowanie wszystkich zaleceń jakimi powinien kierować się inwestor przy przebudowie linii kolejowej. Temat pracy stawiał za cel przedstawienie w prostej, lecz szczegółowej i klarownej formule zalet i wad wynikających z przeprowadzania inwestycji kolejowych.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa__Paulina_Pietraszek_91909132080.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30414

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT76c475ac12bb41e183a314dfe59341c5/
URN
urn:pw-repo:WUT76c475ac12bb41e183a314dfe59341c5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page