Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of a traffic model for the selected area

Amanda Joanna Michalak

Abstract

Traffic models are widely used because they allow to obtain a full picture of the functioning of the transport system. Many types of models can be distinguished, including mathematical, descriptive, analog and physical models. The diploma thesis uses a traffic model which is a mathematical model, which describes the operation of a given system by means of mathematical-logical relations. The aim of this thesis is to develop a traffic model for the southern part of the city of Chełm. To accomplish it, the following works were carried out. Chapter 1 describes the modeling process and elements of the transport system traffic model. Computer tools supporting the modeling process were also presented. PTV Visum was also described, by means of which a traffic model was made. Then, in chapter 2, the traffic model is described in detail, and the division of roads in Poland was defined, which was necessary to identify the input data. It explains exactly what the demand model is and identifies the sources and destinations of the journey. The next, third chapter, identifies the input data to perform a traffic model, such as road types and the determination of the number of trips in the analysed area. In Chapter 4, the elements of the network model and the demand model have been distinguished in turn. It specifies exactly what the transport network is and how it should be developed. It was explained in detail how the analyzed area was designated. The network was then mapped through nodes and segments. In order to accurately represent the reality, torsional relations have been introduced for all nodes and areas have been connected to the network. In connection with the development of the demand model, travel motivations were defined and the travel share for each of them was taken into account. The traffic-forming potentials were determined in order to determine the traffic generated and absorbed. Then a spatial distribution of traffic was prepared using a gravitational model, which is based on the dependencies of production and attractions of the region, as well as the function of distance between centroids. Based on the obtained data, traffic distribution to the road network was obtained. Using the PTV Visum program, the traffic rafter was generated and the distribution of passenger flows into the transport network was visualized. Moreover, in Chapter 5, an experiment was carried out with the closing of selected segments of one of the city's main roads, which allowed to verify the correctness of the model's operation. Based on the study, adequate conclusions were drawn, and the result of the diploma thesis is a traffic model for the southern part of the city of Chełm.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Amanda Joanna Michalak (FT) Amanda Joanna Michalak,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Opracowanie modelu ruchu dla wybranego obszaru
Supervisor
Piotr Gołębiowski (FT/TSEL) Piotr Gołębiowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jolanta Żak (FT/TSEL) Jolanta Żak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Piotr Gołębiowski (FT/TSEL) Piotr Gołębiowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
model ruchu, modelowanie, sieć transportowa, popyt, Visum
Keywords in English
traffic model, modelling, transport network, demand, Visum
Abstract in Polish
Modele ruchu mają szerokie zastosowanie, ponieważ pozwalają na uzyskanie pełnego obrazu funkcjonowania systemu transportowego. Można wyróżnić wiele rodzajów modeli m.in. matematyczne, opisowe, analogowe oraz fizyczne. W pracy dyplomowej został wykorzystany model ruchu będący modelem matematycznym, który za pomocą zależności matematyczno-logicznych opisuje działanie danego układu. Celem niniejszej pracy dyplomowej jest opracowanie modelu ruchu dla południowej części miasta Chełm. Aby go zrealizować wykonano następujące prace. W rozdziale 1 został opisany proces modelowania oraz elementy modelu ruchu systemu transportowego. Zaprezentowano również narzędzia komputerowe wspomagające proces modelowania. Opisano także PTV Visum, za pomocą którego został wykonany model ruchu. Następnie w rozdziale 2 szczegółowo opisano model ruchu, a także zdefiniowano jaki jest podział dróg w Polsce, co było konieczne do zidentyfikowania danych wejściowych. Wyjaśniono dokładnie czym jest model popytu oraz wyodrębniono jakie są źródła i cele podróży. Kolejny, 3 rozdział, zawiera identyfikację danych wejściowych do wykonania modelu ruchu, takich jak rodzaje dróg oraz określenie liczby podróży na analizowanym obszarze. W rozdziale 4 wyodrębniono elementy, kolejno modelu sieci i modelu popytu. Określono czym dokładnie jest sieć transportowa oraz pokazano, jak powinna zostać opracowana. Szczegółowo wyjaśniono w jaki sposób został wyznaczony analizowany obszar. Następnie odwzorowano sieć poprzez węzły i odcinki. W celu dokładnego odwzorowania rzeczywistości wprowadzono relacje skrętne dla wszystkich węzłów i dokonano podłączenia rejonów z siecią. W związku z opracowaniem modelu popytu zdefiniowano motywacje podróży i uwzględniono udział podróży dla każdej z nich. Określono potencjały ruchotwórcze w celu wyznaczenia ruchu generowanego i absorbowanego. Następnie przygotowano rozkład przestrzenny ruchu z wykorzystaniem modelu grawitacyjnego, który oparty jest na zależnościach produkcji i atrakcji rejonu, a także funkcji odległości pomiędzy centroidami. Na podstawie uzyskanych danych otrzymano rozkład ruchu na sieć drogową. Przy użyciu programu PTV Visum wygenerowano więźbę ruchu i zwizualizowano rozkład potoków pasażerskich na sieć transportową. Ponadto w rozdziale 5 przeprowadzono eksperyment z zamknięciem wybranych odcinków jednej z głównych dróg miasta, co pozwoliło na weryfikację poprawności działania modelu. Na podstawie wykonanego badania wysnuto adekwatne wnioski, a efektem pracy dyplomowej jest opracowany model ruchu dla południowej części miasta Chełm.
File
  • File: 1
    Opracowanie_modelu_ruchu_dla_wybranego_obszaru.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31176

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT76a0d297bc7949b39b9409ed54c13cb0/
URN
urn:pw-repo:WUT76a0d297bc7949b39b9409ed54c13cb0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page