Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preparation of shell scripts for automatic simulation tests of relativistic hydrodynamic program

Patryk Przemysław Gawryszewski

Abstract

The subject of the thesis is a comprehensive tests of the numerical algorithms solving relativistic hydrodynamic equations in order to investigate properties of heavy ion collisions at high energies. The main goal of this work is to prepare shell script for hydrodynamic program. The motivation of this work is simplify the simulation procedure by using developed script for automatic tests of relativistic hydrodynamic program. This program/shell script is integral part of this work. This Engineering thesis has been divided on six chapters. First chapter presents primary theoretical problems such as description of quark-gluon plasma and time evolution in heavy ion collision. Second chapter describes main assumptions of hydrodynamic model. Next chapter presents characteristic of used model and description of hydrodynamic program. This program uses Cartesian coordinates and high-resolution grids. Such an approach will let study effects in quark-gluon plasma caused by emission of jets which is main goal in this subject. Four chapter contains detailed specifications for program, schemes of usages and a description of the expected results generating by shell script. Five chapter presents results of work and quantitative analysis of performed simulation i.e. investigation stability of algorithm through checking energy changes of simulated system and comparison simulation results and the analytical solution. The last chapter contains a summary of the results and conclusion.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Przemysław Gawryszewski (FP) Patryk Przemysław Gawryszewski,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Przygotowanie oprogramowania do automatycznych testów symulacji hydrodynamiki relatywistycznej
Supervisor
Marcin Słodkowski (FP/NPD) Marcin Słodkowski,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Nuclear Physics Division (FP/NPD)
Study subject / specialization
Fizyka Techniczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Daniel Kikoła (FP/NPD) Daniel Kikoła,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP) Marcin Słodkowski (FP/NPD) Marcin Słodkowski,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
fizyka zderzeń ciężkich jonów, relatywistyczny model hydrodynamiczny, jet, automatyzacja symulacji, testy algorytmów numerycznych, WENO, GPU/CUDA,
Keywords in English
physics of heavy ions collisions, relativistic hydrodynamic model, jet, automation of simulation, test of numerical algorithm, WENO, GPU/CUDA,
Abstract in Polish
Praca przedstawiona w tym dokumencie jest częścią projektu, mającego na celu stworzenie narzędzia do badań zderzeń ciężkich jonów w oparciu o model hydrodynamiczny. Celem pracy jest automatyzacja testów programu i porównanie jego zachowania z teorią za pomocą opracowanego skryptu, który jest integralną częścią tej pracy. Praca inżynierska ta została podzielona na sześć rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiono podstawowe zagadnienia teoretyczne takie jak opis plazmy kwarkowo-gluonowej i etapy ewolucji czasowej w zderzeniu ciężko-jonowym. W drugim rozdziale opisano główne założenia modelu hydrodynamicznego. Mają one na celu ułatwienie czytelnikowi zrozumienie pracy. W następnym rozdziale przedstawiono charakterystykę wykorzystanego modelu oraz opis programów uruchamianych przez środowisko testowe. Model wykorzystany w programie wyróżnia się na tle innych modeli zastosowaniem współrzędnych kartezjańskich oraz wysokorozdzielczych siatek. Taka struktura umożliwiać będzie badanie rozchodzenia się zaburzeń będących efektem emisji jetów w plazmie kwarkowo-gluonowej, co jest jednym z głównych celów tego projektu. W czwartym rozdziale zamieszczono szczegółową specyfikację gotowego środowiska do automatycznych testów razem ze schematami działania programu oraz opisem wyników działania skryptu. W piątym rozdziale pracy zaprezentowane są wyniki i analiza ilościowa przeprowadzonych symulacji, tj. badanie stabilności algorytmu poprzez sprawdzenie zasady zachowania energii oraz ocenę wyników symulacji porównując rozwiązania analityczne testów z wynikami otrzymanymi przy pomocy programu. Ostatni rozdział zawiera podsumowanie otrzymanych wyników i wnioski.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 10194

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT766a15f547c54be8ab7af05be171119e/
  URN
  urn:pw-repo:WUT766a15f547c54be8ab7af05be171119e

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard