Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of toxic components od exhaust gas from a diesel engine fueled with sunflower ester

Patryk Żygieło

Abstract

This work is aimed at analyzing and assessing the emission of toxic exhaust components from a Perkins 1104C-44 engine powered with sunflower ester and diesel oil. The work compares the unit emissions of toxic components after the use of two different fuels and tests were carried out that allowed obtaining the data necessary to formulate conclusions on the above issue. The first chapter describes the beginnings of the development of a compression-ignition engine, also discusses the problems arising from diesel fuel supply, and presents the reasons for looking for alternative fuels. The second chapter describes the topic of supplying a compression-ignition engine with conventional fuels and biofuels. This chapter also contains the division of biofuels by their state of aggregation and division by generation. The third chapter is devoted to the discussion of toxic components of diesel engine exhaust fumes. It describes the causes of these ingredients and the possibilities of limiting them. The fourth chapter is devoted to the topic of the characteristics of an internal combustion engine, it describes the speed and load characteristics. In addition, the characteristics were divided and the method of their preparation was discussed. Chapter five concerns tested fuels. The production method and their physicochemical properties are briefly described. The requirements for the tests according to ISO 15550-1 are discussed. This chapter also includes a description of the test stand and test methodology that resulted in specific emission of toxic components in accordance with ISO 8178. Chapter six presents the results of research in the form of tables and graphs. It also includes the analysis and evaluation of the tests carried out. The seventh and final chapter sums up my work in line with my goal.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Żygieło (FACME) Patryk Żygieło,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza składników toksycznych spalin z silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego estrem ze słonecznika
Supervisor
Piotr Orliński (FACME/IV) Piotr Orliński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-11-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2245
Reviewers
Piotr Orliński (FACME/IV) Piotr Orliński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Maciej Tułodziecki (FACME/IV) Maciej Tułodziecki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. biopaliwa,2. emisja składników toksycznych,3. ester ze słonecznika,4. stężenie składników toksycznych spalin.
Keywords in English
1. biofuels,2. emission of toxic components,3. sunflower ester,4. concentration of toxic exhaust components.
Abstract in Polish
Niniejsza praca ma na celu analizę i ocenę emisji składników toksycznych spalin z silnika firmy Perkins 1104C-44 zasilanego estrem ze słonecznika oraz olejem napędowym. W pracy porównano jednostkowe emisje składników toksycznych po zastosowaniu dwóch różnych paliw oraz przeprowadzono badania, które umożliwiły uzyskanie danych niezbędnych do sformułowania wniosków na temat powyższego zagadnienia. W pierwszym rozdziale opisano początki rozwoju silnika o zapłonie samoczynnym, omówiono również problemy wynikające z zasilania go olejem napędowym oraz przedstawiono przyczyny poszukiwania paliw alternatywnych. W drugim rozdziale opisano temat zasilania silnika o zapłonie samoczynnym paliwami konwencjonalnymi oraz biopaliwami. Rozdział ten zawiera również podział biopaliw ze względu na ich stan skupienia oraz podział według generacji. Rozdział trzeci poświęcony został omówieniu składników toksycznych spalin silnika o zapłonie samoczynnym. Opisano w nim przyczyny powstania tych składników oraz możliwości ich ograniczania. Rozdział czwarty został poświęcony tematowi charakterystyk silnika spalinowego, opisano w nim charakterystyki prędkościowe oraz obciążeniowe. Dodatkowo dokonano podziału charakterystyk oraz omówiono sposób ich sporządzania. Rozdział piąty dotyczy badanych paliw. Pokrótce przedstawiono sposób ich wytwarzania oraz opisano ich właściwości fizykochemiczne. Omówiono wymagania dotyczące przeprowadzonych badań według normy ISO 15550-1. W rozdziale tym zawarto również opis stanowiska badawczego oraz metodyki badań, w wyniku których otrzymano jednostkową emisję składników toksycznych zgodnie z normą ISO 8178. Rozdział szósty przedstawia wyniki przeprowadzonych badań w formie tabel i wykresów. Zawarto w nim również analizę i ocenę przeprowadzonych badań. Rozdział siódmy, zarazem ostatni, podsumowuje wykonaną przeze mnie pracę zgodnie z założonym wcześniej celem.
File
  • File: 1
    259548_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36311

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT764b0cd2378744caa6871a503ce85088/
URN
urn:pw-repo:WUT764b0cd2378744caa6871a503ce85088

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page