Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Evaluation of the organization of car transport for the established transport task

Kinga Grudziecka

Abstract

The aim of the thesis was to select the most favorable range of transport tasks due to the cost. at the beginning, legal issues regarding transport were discussed, connected with road cargo transport and the working time of drivers. Then, in the chapter describing the characteristics of the transport company outside the headquarters and structure of its activity three vehicles were presented, differing mainly in DMC and maximum payload. In the second chapter have been discussed, its characteristics and the number of collective packages to be transported. Three variants have been described for the transport task. Each of them has the same route of carriage, forming collective packaging into pallet load units and time to start the task. The first option was implemented by the first vehicle, second variant respectively by the second vehicle and third variant by the third vehicle. Due to different vehicle load capacity the different aspects were the amount of cargo carried during one course, and hence number of courses to be completed in the task, the length of drivers' working time, which were set in the drivers' working time schedules. In order to select one most advantageous variant of the three component costs were calculated, such as the cost of vehicle wear, the cost of registration and technical testing, insurance, taxes, driver training and testing, their remuneration, the cost of consuming fuel, tires, fuel and other additional costs. Then, after summarizing the mentioned costs the total cost of carrying out the transport task has been calculated, which shows that the first option is the most advantageous variant of the transport task. For the first variant, implemented by the vehicle with a payback of 24 tons the task cost was 25 961,17 PLN, for the second variant (vehicle with a capacity of 14.28 t) 30 872.11 PLN and for the third variant (vehicle with a capacity of 13,021 t), the cost of the task amounted to PLN 34 470,03.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kinga Grudziecka (FT) Kinga Grudziecka,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Ocena organizacji przewozów samochodowych dla ustalonego zadania przewozowego
Supervisor
Jolanta Żak (FT/TSEL) Jolanta Żak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jolanta Żak (FT/TSEL) Jolanta Żak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Roland Jachimowski (FT/TSEL) Roland Jachimowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
przewóz, ładunek, wariant, trasa, koszt, rozmieszczenie, pojazd
Keywords in English
transport, load, variant, route, cost, location, vehicle
Abstract in Polish
Celem pracy był wybór najkorzystniejszego ze względu na koszt wariantu realizacji zadania przewozowego. Na wstępie zostały omówione kwestie prawne dotyczące transportu, związane z drogowym przewozem ładunków oraz czasem pracy kierowców. Następnie w rozdziale opisującym charakterystykę firmy przewozowej poza siedzibą oraz strukturą jej działalności zostały zaprezentowane trzy pojazdy, różniące się przede wszystkim DMC i maksymalną ładownością. W drugim rozdziale zostały omówione parametry ładunku, jego charakterystyka oraz liczba opakowań zbiorczych do przewiezienia. Do realizacji zadania przewozowego zostały ustalone trzy warianty. Każdy z nich zakładał taką samą trasę przewozu, uformowanie opakowań zbiorczych w jednostki ładunkowe paletowe oraz czas rozpoczęcia realizacji zadania. Wariant pierwszy realizowany był przez pojazd pierwszy, wariant drugi odpowiednio przez pojazd drugi oraz wariant trzeci przez pojazd trzeci. Z racji różnej ładowności przyjętych pojazdów aspektami różniącymi w tych wariantach była ilość ładunku przewożona podczas jednego kursu, a co za tym idzie liczba kursów do wykonania w zadaniu oraz długość czasu pracy kierowców, ustalonych na podstawie harmonogramów czasu pracy kierowców. W celu wyboru najkorzystniejszego z trzech przedstawionych wariantów zostały obliczone koszty składowe, takie jak koszt zużycia pojazdu, rejestracji i badań technicznych pojazdów, ubezpieczeń, podatków, szkoleń i badań kierowców, ich wynagrodzeń, koszt zużycia materiałów pędnych, ogumienia, paliwa oraz inne koszty dodatkowe. Następnie, po podsumowaniu wymienionych kosztów został obliczony ogólny koszt realizacji zadania przewozowego, z którego wynikło, że wariant pierwszy jest najkorzystniejszym wariantem realizacji zadania przewozowego. Dla wariantu pierwszego, realizowanego przez pojazd o ładowności 24 t koszt realizacji zadania wyniósł 25 961,17 zł, dla wariantu drugiego (pojazd o ładowności 14,28 t) 30 872,11 zł a dla wariantu trzeciego (pojazd o ładowności 13,021 t) koszt realizacji zadania wyniósł 34 470,03 zł.
File
  • File: 1
    Kinga_Grudziecka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28893

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT763522f233a842ddab39d724a2325d2c/
URN
urn:pw-repo:WUT763522f233a842ddab39d724a2325d2c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page