Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Motivating in human resources management on the example of a private primary school

Daria Kowalczyk

Abstract

Managing people means influencing others and encouraging them to move in one direction, to shared goals. Knowledge of the ways of motivating in the management process (not only an educational institution) is very important, especially for people in managerial positions. Motivation is a complex process and depends on many factors and the needs of every human being. The aim of this work is to present motivation in human resource management. Research on motivation was carried out in the form of a survey among teachers working at Private Primary School No. 63 in Warsaw. The study consists of three chapters. The first chapter describes the basic theories of motivation, the most common mistakes in the process of motivation and career and its motivational function. The second chapter is payroll and non-wage incentive tools. The concept of pay and its functions have been explained. Intangible non-wage incentives were also mentioned. The third chapter was devoted to the analysis of the operation of the incentive system in a private primary school in which an anonymous questionnaire was conducted. The results are presented in the form of graphs. The research shows that it is worth using different types of motivation, thanks to which it is possible to increase the effectiveness of the work performed by employees. The feeling of satisfaction of the employees as well as the employer brings positive effects for the enterprise.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Daria Kowalczyk (CESS) Daria Kowalczyk,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Motywowanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie prywatnej szkoły podstawowej
Supervisor
Artur Piotrowicz (CESS) Artur Piotrowicz,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Krzętowska (CESS) Agnieszka Krzętowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Artur Piotrowicz (CESS) Artur Piotrowicz,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: motywacja, system motywacyjny, pracownik, szkoła.
Keywords in English
Key words: motivation, motivating system, employee, school.
Abstract in Polish
Kierowanie ludźmi to inaczej wywieranie wpływu oraz nakłanianie ich do zmierzania w jednym kierunku, do wspólnie obranych celów. Znajomość sposobów motywowania w procesie zarządzania (nie tylko placówką oświatową) jest bardzo ważna, szczególnie dla osób na stanowiskach kierowniczych. Motywacja jest procesem złożonym i jest uzależniona od wielu czynników oraz potrzeb każdego człowieka. Celem niniejszej pracy jest identyfikacja roli i znaczenia motywacji w zarządzaniu kapitałem ludzkim oraz analiza wykorzystywania motywowania w wybranej placówce oświatowej. Praca złożona jest z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale opisane zostały podstawowe teorie motywacji, najczęstsze błędy w procesie motywacji oraz kariera i jej funkcja motywacyjna. Drugi rozdział to płacowe i pozapłacowe narzędzia oddziaływania motywacyjnego. Zostało wytłumaczone pojęcie płacy oraz jej funkcje. Wymienione zostały także niematerialne pozapłacowe środki motywowania. Trzeci rozdział został poświęcony analizie funkcjonowania systemu motywacyjnego w prywatnej szkole podstawowej, w której przeprowadzona została anonimowa ankieta. Wyniki są przedstawione w formie wykresów. Z przeprowadzonych badań wynika, że warto korzystać z różnych rodzajów motywacji, dzięki której można zwiększać efektywność wykonywanej pracy przez pracowników. Poczucie zadowolenia zatrudnionych, jak i również pracodawcy, przynosi pozytywne skutki dla przedsiębiorstwa.
File
  • File: 1
    Całość_oficjalna.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30598

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT75a3aec4e24c43e0bb37e2bcf7f856c8/
URN
urn:pw-repo:WUT75a3aec4e24c43e0bb37e2bcf7f856c8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page