Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of hydrocarbons' decomposition process on structure of Ni3Al foils used to remove harmful substances from the air

Katarzyna Gierwatowska

Abstract

This work describes the influence of thermocatalytic decomposition of acetone on surface and structure of nanocrystalline Ni3Al thin foils. Analysed material was in the initial state and in four different states after the process of thermocatalytic decomposition of acetone with different parameters of the process (temperature, concentration of acetone). Observation of the material surface showed connection between size of changes of the surface and parameters of process. After preparation the material samples were examined using microscopy techniques to recognise changes in the structure of the outer layer of the foil. The analysis of the structure shows damages in the material caused by thermocatalytic decomposition process. In the last stage of work, the possible influence of parameters of the process on the microstructure has been revealed. No changes were found during observations with the use of SEM methods.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Gierwatowska (FMSE) Katarzyna Gierwatowska,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Wpływ procesu rozkładu węglowodorów na strukturę taśm Ni3Al wykorzystywanych do oczyszczania powietrza z substancji szkodliwych
Supervisor
Krzysztof Rożniatowski (FMSE/DMD) Krzysztof Rożniatowski,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Materials Design (FMSE/DMD)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
IM-D.002035
Reviewers
Krzysztof Rożniatowski (FMSE/DMD) Krzysztof Rożniatowski,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Bogusława Adamczyk-Cieślak (FMSE/DMD) Bogusława Adamczyk-Cieślak,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
rozkład termokatalityczny acetonu, taśmy nanokrystaliczne na osnowie Ni3Al
Keywords in English
thermocatalytic decomposition of acetone, nanocrystalline Ni3Al thin foils
Abstract in Polish
W poniższej pracy przedstawiono wpływ termokatalicznego rozkładu oparów acetonu na powierzchnię i strukturę nanokrystalicznych taśm na osnowie Ni3Al. Badaniom poddano materiał w stanie wyjściowym i w czterech stanach po procesie termokatalicznego rozkładu par acetonu, przy różnych parametrach procesu (temperatura, stężenie acetonu). Ocena powierzchni próbek na podstawie obrazu uzyskanego ze skaningowego mikroskopu elektronowego wykazała istnienie zależności pomiędzy stopniem rozwinięcia narostu a warunkami procesu. Ponadto materiał poddano odpowiedniej preparatyce i przeprowadzono badania elektronomikroskopowe na przekroju próbek w celu rozpoznania zmian struktury w warstwie wierzchniej taśm. Analiza materiału w przekroju ujawniła ponadto mechanizmy niszczenia, których intensywność okazała się zależna od parametrów procesu. W ostatnim etapie pracy ujawniono ewentualny wpływu warunków procesu na mikrostrukturę podłoża. Podczas obserwacji z wykorzystaniem SEM nie stwierdzono zmian w mikrostrukturze taśm na osnowie Ni3Al.
File
  • File: 1
    Katarzyna Gierwatowska praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8026

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT751dd6be0bca4f1397d2a8984675899b/
URN
urn:pw-repo:WUT751dd6be0bca4f1397d2a8984675899b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page