Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application of mathematical models for description experimental data of nanoparticles filtration in fibrous filters

Adam Mirek

Abstract

The thesis concerns nanoaerosol filtration in fibrous filters which mathematical description is complex especially due to complicated geometrical structure of filters, mechanisms of particles deposition and unsteady-state character of analyzed process. The main aim of the thesis was the analysis of existing mathematical models describing a filtration of microparticles in fibrous filters in case of using them to describe nanoparticles filtration. Two models were analyzed: the model of axial dispersion and the Partially Segregated Flow Model and compared to classical filtration theory. The thesis consists of two parts. The matter of the first part is a theoretical aspect of the topic – information about nanoparticles, nanoaerosols, fibrous filters and filtration process is presented as well as classical filtration theory and two mentioned above mathematical models. The handled experiments are described in the second part of the thesis - the test bench scheme and characteristics of filter and nanoparticles are given. During the experiment one polypropylene fibrous filter was tested in configuration of from eight to one layer, two types of nanoparticles of different diameters (22 – 341 nm) were used: liquid DEHS and solid KCl. Two aerosol velocities were applied: (0,15 m/s and 0,20 m/s). Additionally in this part, the results of experimental studies and a discussion with regard to them are presented. Efficiencies of filter for different nanoparticles diameters and number of layers are compared. The model of axial dispersion is adapted for description of nanoparticles filtration by estimation of model’s parameters: axial dispersion coefficient D_x and filter coefficient λ. The relationship between dimensionless dispersion coefficient and Peclet number was determined. Partially Segregated Flow Model was verified by determining the relationship between segregation intensity parameter and particles diameter and comparing the results with experimental data. At the end an attempt of describing the data with modified classical theory of filtration is made. The experimental studies and their mathematical description showed that classical theory fails to describe nanoparticles filtration in fibrous filters, while the results of use of model of axial dispersion and the Partially Segregated Flow Model precisely fit the data.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Mirek (FCPE) Adam Mirek,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Zastosowanie modeli matematycznych do opisu danych doświadczalnych filtracji nanocząstek w filtrach włókninowych
Supervisor
Anna Izabella Jackiewicz (FCPE/CIPE) Anna Izabella Jackiewicz,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
68
Internal identifier
DICHP-2509
Reviewers
Agata Maria Bąk (FCPE/DCRED) Agata Maria Bąk,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Anna Izabella Jackiewicz (FCPE/CIPE) Anna Izabella Jackiewicz,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
filtracja, nanocząstki, nanoaerozole, filtry włókninowe, model dyspersyjny, model przepływu częściowo segregowanego, PSFM
Keywords in English
filtration, nanoparticles, nanoaerosols, fibrous filters, dispersion model, partially segregated flow model
Abstract in Polish
W pracy podejmuje się tematykę filtracji nanoaerozoli w filtrach włókninowych, której opis matematyczny jest wyjątkowo złożony ze względu na skomplikowaną wewnętrzną strukturę geometryczną filtrów, skomplikowane mechanizmy depozycji cząstek oraz nieustalony charakter procesu. Głównym celem pracy jest krytyczna analiza istniejących modeli matematycznych opisujących filtrację cząstek mikronowych w filtrach włókninowych w przypadku zastosowania ich do opisu filtracji nanocząstek. Przeanalizowano dwa modele: dyspersyjny oraz przepływu częściowo segregowanego (PSFM) i porównano je z klasyczną teorią filtracji wgłębnej. Praca złożona jest z dwóch części – teoretycznej i doświadczalnej. W pierwszej z nich poruszono aspekt teoretyczny zagadnienia – przedstawiono informacje dotyczące nanocząstek, nanoaerozoli, filtrów włókninowych oraz procesu filtracji - zaprezentowano również jego klasyczny opis matematyczny oraz model dyspersyjny i model przepływu częściowo segregowanego (PSFM). W drugiej części opisano przeprowadzone badania, przedstawiono schemat stanowiska badawczego oraz scharakteryzowano zastosowany filtr i nanocząstki – w trakcie eksperymentu przetestowano jeden polipropylenowy filtr włókninowy wykonany metodą rozdmuchu stopionego polimeru w konfiguracjach od 1 do 8 warstw, dwa rodzaje nanocząstek: ciekłe DEHS i stałe KCl o szerokim zakresie rozmiarów od 22 do 341 nm przy dwóch prędkościach przepływu aerozolu przez układ (0,15 m/s i 0,20 m/s). W tej części przedstawiono również wyniki badań doświadczalnych oraz ich analizę. Porównano sprawność filtra dla kolejnych rozmiarów cząstek w zależności od liczby warstw filtracyjnych. Zaadaptowano model dyspersyjny do opisu procesu filtracji nanocząstek, wyznaczając wartości parametrów tego modelu: współczynnika dyspersji osiowej D_x oraz współczynnika filtracyjnego λ. Określono także zależność bezwymiarowego współczynnika dyspersji od liczby Pecleta. Zweryfikowano model przepływu częściowo segregowanego, wyznaczając zależność stopnia segregacji od wielkości nanocząstek i porównując wyniki obliczeń z wynikami eksperymentalnymi penetracji nanocząstek przez filtr. Na końcu podjęto próbę opisu tych danych za pomocą zmodyfikowanej klasycznej teorii filtracji aerozoli przez filtry włókninowe. Przeprowadzone badania doświadczalne oraz ich opis matematyczny wykazały, że klasyczna teoria zawodzi przy opisie filtracji nanocząstek w filtrach włókninowych, natomiast zastosowanie modeli dyspersyjnego lub przepływu częściowo segregowanego (PSFM) daje możliwość precyzyjnego opisu danych eksperymentalnych.
File
  • File: 1
    PRACA INŻYNIERSKA ADAM MIREK.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8972

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT74b6fe1f095540ad9ce74625302f72c3/
URN
urn:pw-repo:WUT74b6fe1f095540ad9ce74625302f72c3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page