Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Synthesis of surface-active organs with high affinity for aromatic systems

Agata Karolina Górska

Abstract

The objective of the present Engineering Thesis was to synthesis of surfactants with a complex aromatic system with polyhydroxyalkyl substituents. The literature section contains the review of applications of carbon nanostructures in various scientific fields. Techniques for their preparation and selected properties are also described. In addition, the most important methods for obtaining derivatives of aryl and naphthalene groups have been developed so far and their modifications as well as methods for the preparation and deprotection of aromatic carboxylic acid esters, which were significant for the synthesis of surfactants. In the experimental section the synthesis of the 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(oxy)]di(propane-1,2-diol) (3.1.1) from 4,4'-biphenol was carried out using various reagents and reaction conditions was carried out, as well as a 3,3’[[(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]-4,4'-diylbis(oxy)]di(propane-1,2-diol) (3.1.6). Moreover, the synthesis of aromatic carboxylic acid esters in the Steglich esterification and the reaction of carboxylic acid chlorides from solketal was carried out. The resulting compounds were tested on a goniometer to check their affinity for aromatic structures analogous to nanocarbon structures. The obtained products were then analysed using 1H NMR, 13C NMR and FTIR spectroscopy. At the end, there is the schematic diagram, mass balance and Sankey diagram of terephthalic ester. Overall, on the basis of the obtained results, it was found that the obtained products have a certain affinity for aromatic compounds, but to clearly determine whether they can be used to stabilize the dispersion of carbon nanostructures in water systems, additional turbidimetric tests must be performed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agata Karolina Górska (FC) Agata Karolina Górska,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Synteza związków powierzchniowoczynnych o dużym powinowactwie do układów aromatycznych
Supervisor
Marcin Poterała (FC/DOC) Marcin Poterała,, Department Of Organic Chemistry (FC/DOC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Organic Chemistry (FC/DOC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marcin Poterała (FC/DOC) Marcin Poterała,, Department Of Organic Chemistry (FC/DOC)Faculty of Chemistry (FC) Paweł Borowiecki (FC/CDSB) Paweł Borowiecki,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
ceramika przewodząca, środki powierzchniowoczynne, związki aromatyczne z podstawnikami polihydroksyalkilowymi, estry kwasów karboksylowych, acetyle, kąt zwilżania
Keywords in English
conductive ceramics, surfactants, aromatic compounds with polyhydroxyalkyl substituents, esters of carboxylic acids, acetylenes, contact angle
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej było opracowanie syntezy środków powierzchniowoczynnych o rozbudowanym układzie aromatycznym z podstawnikami polihydroksyalkilowymi. Część literaturowa stanowi przegląd zastosowania nanostruktur węglowych w różnych dziedzinach naukowych. Opisano także techniki ich otrzymywania oraz wybrane właściwości. Ponadto przedstawiono najważniejsze metody otrzymywania eterów zawierających podstawniki arylowe i naftalenowe jakie dotychczas opracowano oraz metody otrzymywania i odbezpieczania estrów aromatycznych kwasów karboksylowych, które były znaczące dla syntezy środków powierzchniowoczynnych. W części badawczej przeprowadzono próbę syntezę 4’-bis(2,3-dihydroksypropoksy)- bifenylu (3.1.1) oraz 4’-bis[(2,2-dimetylo-1,3-dioksyno-4-yl)metoksy]-bifenylu (3.1.6) z 4,4’bifenolu z zastosowaniem różnych odczynników oraz warunków reakcji. Ponadto przeprowadzono syntezę estrów aromatycznych kwasów karboksylowych w estryfikacji Steglicha oraz w reakcji chlorków kwasów karboksylowych z solketalem. Powstałe związki przebadano na goniomatrze w celu sprawdzenie ich powinowactwa do struktur aromatycznych, analogicznych do struktur nanowęglowych. Otrzymane produkty zanalizowano za pomocą metod spektroskopowych 1H NMR, 13C NMR i FTIR. Na końcu zamieszczono schemat ideowy, bilans masowy oraz wykres Sankey’a dla syntezy estrów kwasów karboksylowych na przykładzie estru kwasu tereftalowego (3.2.1.1). Na podstawie uzyskanych wyników ustalono, że otrzymane produkty wykazują pewne powinowactwo do związków aromatycznych, niestety, aby jednoznacznie określić czy mogą być one stosowane do stabilizacji dyspersji nanostruktur węglowych w układach wodnych trzeba wykonać dodatkowe badania turbidymetryczne.
File
  • File: 1
    praca_inż-Górska_Agata-_278369.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30239

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7485bfc514134a8fa41c74ca495b62fe/
URN
urn:pw-repo:WUT7485bfc514134a8fa41c74ca495b62fe

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page