Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of the motor insurance market in Poland

Agnieszka Machel

Abstract

Motor insurance market is one of the most important segments of the financial market. It affects both the country's economy, due to the fact that it generates a lot of revenue but also affects ordinary citizens who are obliged to purchase compulsory liability insurance. Insurance is divided into two types: social and economic. Motor insurance is the basic type of insurance in Poland even though they are high-risk and are among the most claims ratio. Causes high loss ratio can be distinguished many include low level of security on the roads, inadequate roads, poor technical condition of vehicles, dutifulness insurance, the possibility of incurring significant losses and many others. The insurance provides uncertainty of incurring large losses, relatively low cost, or premium insurance. This work entitled "Analysis and evaluation of the motor insurance market in Poland" discusses basic issues related to the insurance market and analyzes and evaluates its operation in Poland. The complexity of the problem raises many questions that the content of this will be explained. In what condition is the motor insurance market? What factors affect its deterioration and improve? Which distribution channels have the greatest profit for insurance companies? The work consists of an introduction and end of chapters and two substantive and two chapters of the research. The first presents the essence, functions, legal basis and the types of insurance. Accurately describes the difference between compulsory insurance and voluntary insurance. The second chapter is shown the structure and organization of the insurance market, and presents it on the background of the entire insurance market and how important role it played parties. This chapter also describes the channels of direct and indirect distribution and institutions operating in the insurance market, including Insurance Guarantee Fund and Polish Motor Insurance Bureau. In the third chapter were included statistics on the insurance market, as well as showing how to play an important role against the insurance department II. Here you'll find tables, graphs, figures relating to eg. The number of road accidents, the number of cars, the number of contracts or the number of complaints to the Ombudsman Financial. This chapter is the most important of all, because the data can be deduced, in what situation is the motor insurance market. The last chapter is a summary of the work it describes strengths, weaknesses, opportunities and threats for the insurance market in Poland. The development of the market is dictated primarily by customers who purchase insurance, but another important factor is the macroeconomic environment related to politics, law and the economy. The work was written based on a number of sources: their own knowledge, the knowledge gained during lectures of insurance, but also the financial markets, rich literature, legislation and Internet sources. The study used a number of statistical data related to market insurance and property and casualty. Statistics included in the work include varying periods of time, have been used in both the latest data, as well as those that show the volatility of the market over the years
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Agnieszka Machel (FoM) Agnieszka Machel,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce
Supervisor
Maria Gasińska (FoM/FRMD) Maria Gasińska,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Seretny (FoM/SMD) Marek Seretny,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM) Maria Gasińska (FoM/FRMD) Maria Gasińska,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
ubezpieczenie, zdarzenie losowe, zakład ubezpieczeń, składka ubezpieczeniowa, ochrona ubezpieczeniowa, ubezpieczenie Autocasco, ubezpieczający, pojazd mechaniczny, odpowiedzialność, wypadek drogowy
Keywords in English
insurance, random event, insurance, insurance premium, insurance cover, insurance Autocasco, policyholder, motor vehicle, liability, accident
Abstract in Polish
Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych jest jednym z ważniejszych segmentów rynku finansowego. Dotyka on zarówno gospodarki państwa, ze względu na to, że generuje duże przychody, ale dotyka również zwykłych obywateli, którzy są zobligowani do zakupu obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ubezpieczenia podzielone są na dwa rodzaje: ubezpieczenia społeczne i gospodarcze. Ubezpieczenia komunikacyjne są podstawowym rodzajem ubezpieczeń w Polsce, mimo, że są obarczone dużym ryzykiem i należą do jednych z najbardziej szkodowych. Przyczyn wysokiej szkodowości wyróżnić można wiele, to m.in. niski poziom bezpieczeństwa na drogach, nieodpowiedni stan dróg, zły stan techniczny pojazdów, obowiązkowość ubezpieczenia, możliwość poniesienia znacznych szkód i wiele innym. Ubezpieczenie zapewnia niepewność poniesienia dużych strat, stosunkowo małym kosztem, czyli składką ubezpieczeniową. Niniejsza praca zatytułowana „Analiza i ocena rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce” omawia podstawowe zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń komunikacyjnych oraz analizuje i ocenia jego funkcjonowanie w Polsce. Złożoność omawianego problemu nasuwa wiele pytań, które w treści tej zostaną wyjaśnione. W jakiej kondycji jest rynek ubezpieczeń komunikacyjnych? Jakie czynniki wpływają na jego pogorszenie i polepszenie? Jakie kanały dystrybucji przynoszą największy zysk dla zakładów ubezpieczeń? Praca składa się ze wstępu i zakończenia oraz dwóch rozdziałów merytorycznych i dwóch rozdziałów badawczych. Pierwszy z nich prezentuje istotę, funkcje, podstawy prawne oraz rodzaje ubezpieczeń. Dokładnie opisuje różnicę pomiędzy ubezpieczeniem obowiązkowym a ubezpieczeniami dobrowolnymi. W drugim rozdziale ukazana jest struktura i organizacja rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, jak przedstawia się ona na tle całego rynku ubezpieczeń i jak ważną rolę na nim odgrywają strony umowy. Rozdział ten opisuje również kanały bezpośrednie i pośrednie dystrybucji oraz instytucje funkcjonujące na rynku ubezpieczeń, m.in. Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych.. W trzecim rozdziale zostały zawarte dane statystyczne związane z rynkiem ubezpieczeń komunikacyjnych, ale również pokazujące jak ważną rolę odgrywają na tle ubezpieczeń działu II. Znaleźć w nim można tabele, wykresy, rysunki odnoszące się do np. liczby wypadków drogowych, liczby samochodów, liczby umów, czy liczby skarg wniesionych do Rzecznika Finansowego. Rozdział ten jest najważniejszym ze wszystkim, ponieważ na podstawie danych można wywnioskować, w jakiej sytuacji jest rynek ubezpieczeń komunikacyjnych. Ostatni rozdział jest podsumowaniem pracy, zostały w nim opisane mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Rozwój rynku podyktowany jest przede wszystkim przez klientów, którzy zakupują ubezpieczenia, ale drugim ważnym czynnikiem są uwarunkowania makroekonomiczne związane z polityką, prawem i gospodarką. Praca została napisane na podstawie licznych źródeł: wiedzy własnej, wiedzy zdobytej na wykładach o tematyce ubezpieczeń, ale również rynków finansowych, bogatej literaturze, aktów prawnych oraz źródeł internetowych. W pracy wykorzystano wiele danych statystycznych związanych z rynkiem ubezpieczeń komunikacyjnych oraz majątkowych i pozostałych osobowych. Dane statystyczne zamieszczone w pracy obejmują różny okres czasowy, wykorzystane zostały zarówno dane najnowsze, jak i te, które pokazują zmienność rynku na przestrzeni lat.
File
  • File: 1
    Analiza i ocena rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polce.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12112

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT73d563c1b5324565916dec8f61e07ab0/
URN
urn:pw-repo:WUT73d563c1b5324565916dec8f61e07ab0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page