Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of improvement of traffic and traffic lights on a selected street in Żyrardów

Jacek Maksymilian Muszyński

Abstract

Thesis Summary The topic of hereby thesis was elaboration of modernisation of traffic on a selected street in Żyrardów. For this purpose, an analisys of traffic system has been made for the town of Żyrardów along with a presentation of its results in the context of traffic organisation. The eligible purpose of the thesis has been aquired through presentation of geometrical features, traffic strains and town familiarity. Four main communication drafts have emerged, which have been running through at least one intersection with traffic lights. The technical state, traffic lights work and traffic organisation at each communication draft have all been presented. On this basis a street has been selected, which - along with established assumptions- needed modernisation. A 1,3 km fragment of 1-go Maja street has been selected, which ran through three intersections with traffic lights. In the following thesis, this particular fragment has been described to meet the assumptions presented at the beginning of the thesis. In the further part of the thesis, the assumption has been made that on the basis of the measurements done in three distinctive times of the day, base programs for traffic lights will be made for each intersection. As a result, base programs were presented, which were complemented by projects of accomodation of signal lights functioning. The thesis explains, that they were made in regards of base programs and positioning of traffic users' movement detection tools. The elaboration contains a project of modernization of traffic organisation on a selected street segment, according to recommendations contained in featured regulations: [1] & [2]. Furthermore, there are suggestios in the thesis offering solutions to traffic organisation in parking allowance zones, as well as solutions influencing the improvement of pedestrian safety on a selectedstreet segment in Żyrardów.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jacek Maksymilian Muszyński (FT) Jacek Maksymilian Muszyński,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt modernizacji organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej na wybranej ulicy w Żyrardowie
Supervisor
Krzysztof Firląg (FT/TCTI) Krzysztof Firląg,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Traffic Control (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mariusz Rychlicki (FT/DTT) Mariusz Rychlicki,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT) Krzysztof Firląg (FT/TCTI) Krzysztof Firląg,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: Żyrardów, sygnalizacja świetlna, organizacja ruchu, skrzyżowania,
Keywords in English
Key words: Żyrardów, traffic lights, traffic organisation, crossroads,
Abstract in Polish
Streszczenie pracy Przedmiotem niniejszej pracy dyplomowej było opracowanie projektu modernizacji organizacji ruchu dla wybranej drogi w Żyrardowie. W tym celu przeprowadzono analizę układu drogowego miasta Żyrardów oraz omówienie jej wyników w kontekście organizacji ruchu. Założony cel pracy został osiągnięty. Objęte analizą zostały cztery podstawowe ciągi komunikacyjne w mieście, które przebiegały przynajmniej przez jedno skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Krótko przedstawiono stan techniczny, funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej oraz organizację ruchu na każdym z ciągów komunikacyjnych. Na tej bazie ustaleń wyłoniona została ulica, która – zgodnie z opisanymi w pracy założeniami – wymaga modernizacji. Wybrano fragment ulicy 1-go Maja o długości 1,3 km, przechodzący przez trzy skrzyżowania sterowane sygnalizacją świetlną. W niniejszej pracy został przedstawiony wybrany fragment ulicy 1-go Maja w konwencji założeń pracy zaprezentowanych na początku. W dalszej części opracowania przyjęto założenie, że na podstawie wykonanych pomiarów w trzech charakterystycznych okresach w ciągu dnia, sporządzone zostaną dla każdego skrzyżowania programy bazowe pracy sygnalizacji świetlnej. W konsekwencji, w pracy zaprezentowano programy bazowe, a dopełnieniem są zawarte w dalszej części pracy projekty akomodacyjnej pracy sygnalizacji świetlnej. W opracowaniu wyjaśniono, że zostały one sporządzone na podstawie programów bazowych oraz rozmieszczenia urządzeń detekcji użytkowników ruchu. W opracowaniu sporządzono projekt modernizacji organizacji ruchu na wybranym odcinku drogi, zgodnie z wymaganiami zawartymi w zaprezentowanych przepisach: [1] i [2]. Ponadto, w pracy dyplomowej zaproponowano rozwiązania porządkujące organizację ruchu w miejscach dozwolonego parkowania oraz wprowadzono rozwiązania wpływające na poprawę bezpieczeństwa pieszych na wybranym odcinku na omówionym odcinku drogi w Żyrardowie.
File
  • File: 1
    Jacek Muszyński, 250226, Wydział Transportu PW, praca dyplomowa inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13776

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT73cede1336b04e2ea9b0f466426a086e/
URN
urn:pw-repo:WUT73cede1336b04e2ea9b0f466426a086e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page