Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

An internet application project for a new service based on the example of a large enterprise NCR Polska Sp. z o. o

Jakub Dzierżymir Szyszko

Abstract

At a time when more and more often we are dealing with machines that offer us the ability to independently carry out certain activities such as deposits, cash withdrawals or other simple activities, the demand for machine maintenance services increases. Therefore, there is a growing demand for more and better trained service and monitoring staff. On the ATM market, NCR does not have much competition. Both the described company and its market rivals sell high-quality machines, and the main field of competition is the quality of maintenance services. This means that to strengthen its market position, a company must have its distinctive assets to convince the customer that its services are better. The work presents the process of creating and implementing the NCR Academy service, which aims to train clients and convoy groups performing basic service activities. The next step of the service is to provide the trained people with the NCR ACADEMY application, which is to contain instructions, instructional videos and be enriched with further tips created on a regular basis. As a result, in addition to assisting in the implementation of basic machine operations, the service should limit the number of unjustified service calls that occur when a group or customer has insufficient knowledge in the field of machine maintenance. Several different research methods were used in the work, such as SWOT analysis, BCG matrix or WAES analysis, however, the Zachman grid is the backbone of the whole work. Based on it, the process of designing and planning the new NCR Academy service is presented. The main problem, however, was to describe the relevant elements of Zachman's grid, because NCR no longer had existing solutions that could be used to implement the project, and the WMC network and applications are not integrated with NCR systems, which facilitates implementation but leaves blank spaces in some of the grid fields. The next stage described in the work is the NCR ACADEMY application prepared in ASP.NET. Next, its structure is presented, from databases, how to encrypt passwords, to the application visualization itself, which will be visible to the client. In addition, the site's operation is described, ensuring its accessible and accessible appearance. The work was completed with a financial summary as well as conclusions and knowledge acquired while creating the service.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Dzierżymir Szyszko (FMIE) Jakub Dzierżymir Szyszko,, FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Title in Polish
Projekt aplikacji internetowej dla nowej usługi na przykładzie dużego przedsiębiorstwa NCR Polska Sp. z o.o
Supervisor
Kazimierz Waćkowski (FMIE/IOPS) Kazimierz Waćkowski,, The Institute of Organization of Production Systems (FMIE/IOPS)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FMIE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FMIE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Robert Wojtachnik (FMIE/IOPS) Robert Wojtachnik,, The Institute of Organization of Production Systems (FMIE/IOPS)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE) Kazimierz Waćkowski (FMIE/IOPS) Kazimierz Waćkowski,, The Institute of Organization of Production Systems (FMIE/IOPS)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Keywords in Polish
NCR, ATM, FLM, SLM, ASP.NET, usługi serwisowe, wdrażanie systemów informatycznych
Keywords in English
NCR, ATM, FLM, SLM, ASP.NET, maintenance services, implementation of IT systems
Abstract in Polish
W czasach gdy coraz częściej mamy do czynienia z maszynami, które oferują nam możliwość samodzielnego wykonania pewnych działań takich jak wpłaty, wypłaty gotówki czy innych, prostych czynności, wzrasta zapotrzebowanie na usługi serwisowe maszyn. W związku z tym, rośnie zapotrzebowanie na coraz większą i lepiej wyszkoloną kadrę serwisującą oraz kontrolującą ich działanie. Na rynku ATM, NCR nie posiada dużej konkurencji. Zarówno opisywana firma jak i jej rynkowi rywale, sprzedaje wysokiej jakości maszyny, a głównym polem do rywalizacji jest jakość usług serwisowych. Oznacza to, że aby wzmocnić swoją pozycję na rynku, firma musi posiadać wyróżniające ją atuty, aby przekonać klienta, że jej usługi są lepsze. Praca przedstawia proces tworzenia oraz wdrożenia usługi NCR Academy, która ma na celu wyszkolenie klientów oraz grup konwojowych wykonujących podstawowe czynności serwisowe. Następnym krokiem usługi jest udostępnienie przeszkolonym osobom aplikacji NCR ACADEMY, która ma zawierać instrukcje, filmy instruktażowe oraz być wzbogacana o kolejne porady tworzone na bieżąco. W efekcie, poza pomocą w realizacji podstawowych czynności przy maszynie, usługa powinna ograniczyć ilości nieuzasadnionych wezwań serwisu, które mają miejsce gdy grupa lub klient posiada niewystarczającą wiedzę z zakresu konserwacji maszyn. W pracy wykorzystano kilka różnych metod badawczych takich jak analiza SWOT, macierz BCG czy analiza WAES, jednak to Siatka Zachmana stanowi kręgosłup całej pracy. Na jej podstawie przedstawiany jest proces projektowania i planowania nowej usługi NCR Academy. Głównym problemem było jednak opisanie odpowiednich elementów siatki Zachmana, ponieważ NCR nie posiadała już istniejących rozwiązań, które mogły zostać wykorzystane do realizacji projektu oraz sieć i aplikacje WMC nie są zintegrowane z systemami NCR co ułatwia wdrożenie ale pozostawia puste miejsca w niektórych polach siatki. Kolejnym etapem opisanym w pracy jest przygotowana w ASP.NET aplikacja NCR ACADEMY. Kolejno przedstawiona jest jej budowa od baz danych, sposobu szyfrowania haseł, do samej wizualizacji aplikacji, która będzie widoczna dla klienta. Dodatkowo opisany został sposób działania strony, zapewniający jej przystępny dla każdego wygląd oraz działanie. Praca została zakończona podsumowaniem finansowym oraz wnioskami i wiedzą zdobytą podczas tworzenia usługi.
File
  • File: 1
    Szyszko_Jakub_Praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35864

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT73b6c478f25b43d997426d6cbd0a0555/
URN
urn:pw-repo:WUT73b6c478f25b43d997426d6cbd0a0555

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page