Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and assessment of the influence of the cohesion between a person and the brand on the effectiveness of the advertising campaign

Dominika Derlacz

Abstract

This topic was chosen due to noticing the problem of mismatch of the person advertising the brand. It was pointed out that the integrity of the person played an important role in the reception of an advertising campaign. The aim of this work was to increase the effectiveness of advertising campaigns with people, by developing the process of selection and presenting them, which would contribute to the increase of trust and would encourage the potential customer to buy. In the first part of the work, the thematic literature was analyzed. At the beginning, one reviewed the basic issues related to brand and client communication by mean of the advertising tool. The theoretical part discussed possible media, and ways to reach the customers by using an advertising campaign, how they perceive it and techniques of influencing the recipients of advertising. Next, the concept of the effectiveness of an advertising campaign was discussed, which was an inherent element of the topic of work. The second chapter defined the role of the person in the advertising campaign. The attention was paid to the well-known characteristics of the sender, affecting the reception of the advertising campaign, and thus its effectiveness. The subject of the classification of the types of heroes in the advertisement, the image of the person in the advertisement and, ultimately, the importance of the human being in the advertising campaign were discussed. The corresponding advertising was adapted to each image. The question of the participation of well-known people, in other words how they affect consumers, was also discussed. The next stage was the analysis of the cohesion of the person with the brand. For this purpose, it was necessary to discuss the concept of the brand image in the eyes of the customer and what it consisted of. The next essential element of the work was to analyze the importance of selecting a person for an advertising campaign. The next stage was the analysis of two brands. This would allowed to identify their values and characteristics, which enabled to interpret the test results in the research part of the work. The research tool was selected in such a way as to help to achieve the goal of increasing the effectiveness of the campaign. Therefore, a qualitative method was chosen - an interview that was conducted on a group of people of different ages due to the uniqueness of the advertised products. The results of the study were the final evaluation of two analyzed advertising campaigns in terms of consistency of the lifestyle and the appearance of the person and brand values. The respondents justified their statement by answering questions. On this basis, one deducted what the recipients of the advertising campaign paid attention to and what determined the purchase or consumer attitude. In the last part of the work, there were hints on choosing people advertising a specific brand by considering the aspect of the appearance and lifestyle. This will increase the effectiveness of the advertising campaign. The proposed process of implementing these changes along with the usability assessment will also be described.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Dominika Derlacz (FoM) Dominika Derlacz,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena wpływu spójności osoby z marką na efektywność kampanii reklamowej
Supervisor
Karolina Kitzman (FoM/CMP) Karolina Kitzman,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Processes (FoM/CMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Karolina Kitzman (FoM/CMP) Karolina Kitzman,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM) Edyta Malicka (FoM/CMP) Edyta Malicka,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Kampania reklamowa, reklama, odbiorca, klient, marka, spójność, konsument, efektywność
Keywords in English
Advertising campaign, advertisement, recipient, client, brand, cohesion, consumer, effectiveness
Abstract in Polish
Temat ten został wybrany ze względu na zauważenie problemu niedopasowania osoby reklamującej do reklamowanej marki. Zwrócono uwagę na to, że dużą rolę w odbiorze kampanii reklamowej pełni spójność osoby z reklamowaną przez nią marką. Celem niniejszej pracy jest wzrost efektywności kampanii reklamowych z udziałem osób, dzięki opracowaniu procesu ich wyboru, a także przedstawienia, co przyczyni się do wzrostu zaufania oraz zachęcenia potencjalnego klienta do zakupu. W pierwszej części pracy dokonano analizy literatury tematycznej. Na początku omówiono podstawowe zagadnienia związane z komunikacją marki i klienta poprzez narzędzie, jakim jest reklama. W części teoretycznej omówiono możliwe środki przekazu, czyli sposoby dotarcia do klientów przy użyciu kampanii reklamowej, w jaki sposób ją postrzega oraz techniki wpływania na odbiorców reklamy. Następnie omówiono pojęcie efektywności kampanii reklamowej, które jest nieodłącznym elementem tematu pracy. W drugim rozdziale określono zaś rolę osoby w kampanii reklamowej. Zwrócono uwagę na powszechnie znane cechy nadawcy, wpływające na odbiór kampanii reklamowej, a tym samym jej efektywność. Poruszono temat klasyfikacji typów bohaterów w reklamie, wizerunku człowieka w reklamie oraz ostatecznie, jakie jest znaczenie człowieka w kampanii reklamowej. Do każdego wizerunku dopasowano odpowiadającą mu reklamę. Poruszono również kwestię udziału w niej osób znanych, czyli w jaki sposób oddziałują na konsumentów. Kolejnym etapem jest analiza spójności osoby z marką. W tym celu niezbędne było omówienie pojęcia wizerunku marki w oczach klienta oraz co się na niego składa. Następnym kluczowym elementem pracy było przeanalizowanie znaczenia doboru osoby do kampanii reklamowej. Kolejny etap stanowi analiza dwóch marek. Pozwoli to na wyłonienie ich wartości i cech, co pozwoli w części badawczej pracy odpowiednie zinterpretowanie wyników badania. Narzędzie badawcze zostało dobrane w taki sposób, by pomogło w realizacji celu, jakim jest wzrost efektywności kampanii. Wybrano więc metodę jakościową – wywiad, który przeprowadzono na grupie osób w różnym wieku ze względu na unikalność reklamowanych produktów. Wyniki badania stanowią finalnie ocenę dwóch analizowanych kampanii reklamowych pod względem spójności stylu życia i wyglądu osoby a wartościami marki. Badani, odpowiadając na pytania, uzasadniali swoje stanowisko. Na tej podstawie wywnioskowano, na co zwracają uwagę odbiorcy kampanii reklamowej oraz co decyduje o zakupie lub postawie konsumenckiej. W ostatniej części pracy pojawią się również wskazówki dotyczące dobierania osób reklamujących konkretną markę biorąc pod uwagę aspekt wyglądu i stylu życia. Pozwoli to na zwiększenie efektywności kampanii reklamowej. Opisany również został zaproponowany proces wdrożenia tych zmian wraz z oceną użyteczności.
File
  • File: 1
    286694_lic.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29636

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT737a27e3ba93456db5f601fcd19f672d/
URN
urn:pw-repo:WUT737a27e3ba93456db5f601fcd19f672d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page