Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Calculations by the PPK method of the M1 category electric vehicle supporting structure

Bartosz Kozak

Abstract

This work concerns the strength calculations of the supporting structure, which is the main element of any vehicle. The presented calculations were carried about using the Simple Surfaces Structures method, on M1 category prototype electric car. The first chapter is an introduction to the subject of load-bearing structure design. It contained basic information about the purpose of the work and the issues presented in it. The next chapter presents information on the division and characteristics of load-bearing structures in cars. Examples of commercial use of selected load-bearing structures have also been cited. The third chapter describes the Syrenka S201 prototype car. The considered construction of the Syrenka S201 car was presented in the context of the original Syrena 105. Issues related to electric vehicles, was presenting the possibilities of shaping the battery pack as well as illustrating their location were also recalled. The fourth chapter presents basic issues related to the strength of materials, enabling the description of basic loads. The relationships and formulas used in analytical calculations are included. The Syrenka S201 support structure model was also referred to the version built of simple surface planes. Both designs were presented both before modifications and after adapting the structure to calculations. In the next step, calculations of torsion and bending loads were performed, acting on the supporting structure of the vehicle in question. All activities were carried out using the Simple Surfaces Structures method. The fifth chapter describes the advantages of simplifying the support structure model and illustrating the individual forces acting on given SSS elements. The summary describes the possibilities of using the SSS method when designing the load-bearing structures of cars.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Kozak (FACME) Bartosz Kozak,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Obliczenia metodą PPK konstrukcji nośnej pojazdu elektrycznego kategorii M1
Supervisor
Mariusz Pyrz (FACME/IV) Mariusz Pyrz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jarosław Seńko (FACME/IV) Jarosław Seńko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2190
Reviewers
Michał Makowski (FACME/IV) Michał Makowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Jarosław Seńko (FACME/IV) Jarosław Seńko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Proste Powierzchnie Konstrukcyjne2. Struktura nośna samochodu3. Nadwozie samonośne4. Badania nadwozi pojazdów
Keywords in English
1. Simple Surfaces Structures2. Car body structure3. Sheet metal car body4. Car body tests
Abstract in Polish
Praca dotyczy obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji nośnej, która jest głównym elementem każdego pojazdu samochodowego. Przedstawione obliczenia zostały przeprowadzone przy użyciu metody Prostych Powierzchni Konstrukcyjnych, na przykładzie prototypowego samochodu elektrycznego kategorii M1. Pierwszy rozdział stanowi wprowadzenie w tematykę projektowania konstrukcji nośnych. Zawarto w nim podstawowe informacje o celu pracy i zagadnieniach w niej prezentowanych. W kolejnym rozdziale przedstawiono informacje dotyczące podziału i cech charakterystycznych struktur nośnych w samochodach. Zostały także przytoczone przykłady komercyjnego wykorzystania wybranych konstrukcji nośnych. Trzeci rozdział opisuje prototypowy samochód osobowy Syrenka S201. Rozważaną konstrukcję samochodu Syrenka S201 przedstawiono w kontekście pierwowzoru czyli Syreny 105. Przywołane zostały również zagadnienia związane z pojazadmi elektrycznymi prezentujące możliwości ukształtowania pakietu baterii jak i obrazujące ich umiejscowienie. Czwarty rozdział przedstawia podstawowe zagadnienia związane z wytrzymałością materiałów, umożliwiające opis podstawowych obciążeń. Zawarto zależności i wzory zastosowane w obliczeniach analitycznych. Przywołany został został także model struktury nośnej Syrenki S201 do wersji zbudowanej z prostych płaszczyzn konstrukcyjnych. Oba projekty przedstawiono zarówno przed modyfikacjami jak i po przystosowaniu konstrukcji do obliczeń. W następnym kroku zostały przeprowadzone obliczenia obciążeń skręcających i zginających, działających na strukturę nośną omawianego pojazdu. Wszystkie działania zostały przeprowadzone przy użyciu metody Prostych Powierzchni Konstrukcyjnych. Piąty rozdział opisuje zalety uproszczenia modelu struktury nośnej i zobrazowania poszczególnych sił działających na dane elementy PPK. W podsumowaniu opisano możliwości wykorzystania metody PPK przy projektowaniu konstrukcji nośnych samochodów osobowych.
File
  • File: 1
    PD_Inż_Bartosz_Kozak_nr_259494_bez_grafiki.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35544

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7330cf9166b14a7a8e183d2fbbba6a84/
URN
urn:pw-repo:WUT7330cf9166b14a7a8e183d2fbbba6a84

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page