Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A project to improve the production process in an enterprise X using production management tools

Martyna Anna Sytka

Abstract

This Engineer Diploma Thesis entitled "A project to improve the production process in an enterprise X using production management tools." was written by Martyna Sytka under the direction of EngD Tomasz Zieliński. The factors that influenced the writing of the work are mainly interest in the automotive industry and technology used in car factories. Modern enterprises are focused on continuous development and introduction of changes to being competitive and maintaining their position on the market. In this direction technology pushes, production automation, information and customer expectations. The growth of consumerism affects the continuous increase in production, which requires better organization of processes, focusing on safety and quality with minimized expenditures. The purpose of the work is to improve the car body painting process in the company from the automotive industry. Improvement of the process required the author to investigate the current production process of the company and identify defects, using methods in the field of production management. While carrying out the task, a literature analysis concerning management, processes and production was carried out. Production management in industry, and especially in the automotive industry is a very complex and difficult task. The methods by which defects were identified are: SWOT analysis and Ishikawa diagram. They allowed to see the causes of problems and focus on aspects that have the greatest impact on the existing problem in the company. The result of the project is information on the disadvantages of the car body painting process, its causes and effects. They were the basis for proposing an improvement, as a result of which the defects were minimized or eliminated.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Martyna Anna Sytka (FoM) Martyna Anna Sytka,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt usprawnienia procesu produkcji w przedsiębiorstwie X wykorzystując narzędzia zarządzania produkcją
Supervisor
Tomasz Zieliński (FoM/CMP) Tomasz Zieliński,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Processes (FoM/CMP)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Zieliński (FoM/CMP) Tomasz Zieliński,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM) Cezary Szwed (FoM/CIE) Cezary Szwed,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
produkcja, proces, zarządzanie produkcją, metody zarządzania produkcją, diagram Ishikawy, usprawnienie procesu, lakierowanie, kataforeza, karoseria, maszyna
Keywords in English
production, process, production management, production management methods, Ishikawa diagram, process improvement, painting, cataphoresis, car body, machine
Abstract in Polish
Niniejsza praca „Projekt usprawnienia procesu produkcji w przedsiębiorstwie X wykorzystując narzędzia zarządzania produkcją.” została napisana przez Martynę Sytka pod kierunkiem dr inż. Tomasza Zielińskiego. Czynniki, które wpłynęły na napisanie pracy to głównie zainteresowania branżą motoryzacyjną i technologią stosowaną w fabrykach samochodowych. Nowoczesne przedsiębiorstwa są nastawione na ciągły rozwój i wprowadzanie zmian do bycia konkurencyjnym i utrzymaniu pozycji na rynku. W tym kierunku napędza firmy technologia, automatyzacja produkcji, informacja oraz oczekiwania klientów. Wzrost konsumpcjonizmu wpływa na ciągły wzrost produkcji, która wymaga lepszego zorganizowania procesów, skupieniu się na bezpieczeństwie i jakości przy zminimalizowanych nakładach. Celem pracy jest usprawnienie procesu lakierowania karoserii w przedsiębiorstwie z branży motoryzacyjnej. Doskonalenie procesu wymagało od Autorki zbadania bieżącego procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa i identyfikację wad, z wykorzystaniem metod z zakresu zarządzania produkcją. Wykonując zadanie przeprowadzono analizę literaturową, dotyczącą zarządzania, procesów oraz produkcji. Zarządzanie produkcją w przemyśle, a zwłaszcza w branży motoryzacyjnej jest bardzo skomplikowanym i trudnym zadaniem. Metody, dzięki którym rozpoznano wady to: analiza SWOT oraz diagram Ishikawy. Pozwoliły one dostrzec przyczyny problemów i skupienie się na aspektach, mające największy wpływ na istniejący problem w przedsiębiorstwie. Rezultatem projektu są informacje na temat wad procesu lakierowania karoserii samochodowej, jego przyczyn i skutków. Były one podstawą do zaproponowania usprawnienia, w wyniku którego wady zostały zminimalizowanie lub wyeliminowane.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Sytka_Martyna_278620.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26878

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT731d8802369f4fa69d31fa8db7d62c48/
URN
urn:pw-repo:WUT731d8802369f4fa69d31fa8db7d62c48

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page