Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The impact of road transport of dangerous goods on degradation of natural environment. Analysis of events

Maciej Fajkowski

Abstract

The primary goal of this dissertation is to present general knowledge in subject of road transportation of dangerous goods and analysis of simulation of environmental hazards due to the transport of dangerous goods. The initial chapters of the work are used to present information about the definition of dangerous goods, the classification of dangerous goods, review the forms of transport for the transport of dangerous goods and the causes of accidents. The main point of work is to simulate environmental hazards in the program ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) and its analysis and evaluation. ALOHA is a program that use a mathematical model to estimate the danger zones in the event of a release of organic substances. Simulated threat events is dangerous on one of the roundabouts in the city center, with the tanker transporting liquid, dangerous substance, which occurs as a result of its failure and leakage into the environment. The simulation was carried out for a variety of weather conditions at the time of the incident. The results of the simulation are casts of dangerous areas at threat, they illustrate how big the risk is likely to have this type of event at urbanized. Effects of this type of failure for the civilian population, largely dependent of weather conditions, can be irritation, irreversible harm to health, serious health consequences or death. Hazardous areas as a result of events can have a range from several dozen to several hundred meters. The simulation shows how much attention should be paid to the transport of dangerous goods by road to ensure their safe transport and prevent possible threats. Completion of the work is to present a course of actions to counter the threats coming from the transport of dangerous goods by road and summary conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Fajkowski (FT) Maciej Fajkowski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Wpływ transportu drogowego towarów niebezpiecznych na degradację środowiska naturalnego. Analiza zdarzeń
Supervisor
Sylwia Bęczkowska (FT/DCFTE) Sylwia Bęczkowska,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Sylwia Bęczkowska (FT/DCFTE) Sylwia Bęczkowska,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT) Andrzej Gągorowski (FT/DCFTE) Andrzej Gągorowski,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport drogowy, towary niebezpieczne, środowisko naturalne, zagrożenie, symulacja
Keywords in English
road transport, dangerous goods, the environment, threat, simulation
Abstract in Polish
Celem pracy jest ogólne przedstawienie wiedzy w obrębie tematyki związanej z transportem drogowym towarów niebezpiecznych oraz analiza symulacji zagrożenia środowiska naturalnego w wyniku przewozu towarów niebezpiecznych. Początkowe rozdziały pracy służą do zaprezentowania informacji dotyczących definicji towarów niebezpiecznych, klasyfikacji towarów niebezpiecznych, przeglądu środków transportu do przewozu towarów niebezpiecznych oraz przyczyn wypadków. Głównym punktem pracy jest przeprowadzenie symulacji zagrożenia środowiska naturalnego w programie ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) oraz jej analiza i ocena. Program ALOHA jest programem zastosowania modelu matematycznego do oszacowania stref zagrożenia w przypadku uwolnienia substancji organicznych. Symulowanym zagrożeniem jest zdarzenie niebezpieczne, na jednym z rond w centrum Warszawy, z cysterną transportującą ciekłą substancję niebezpieczną, w wyniku którego dochodzi do jej uszkodzenia i wycieku substancji do otoczenia. Symulacja przeprowadzona została dla różnych warunków atmosferycznych panujących w momencie zdarzenia. Wynikiem symulacji są rzuty stref niebezpiecznych w miejscu zagrożenia, obrazują one jak duże niebezpieczeństwo może nieść ze sobą tego typu zdarzenie w miejscu zurbanizowanym. Skutkami tego typu awarii dla ludności cywilnej, w dużej mierze zależnymi od warunków atmosferycznych, mogą być podrażnienia, nieodwracalne urazy zdrowotne, poważne skutki zdrowotne lub śmierć. Strefy niebezpieczne powstałe w wyniku zdarzenia mogą mieć zasięg od kilkudziesięciu to kilkuset metrów. Symulacja pokazuje jak wielką uwagę należy skierować na transport drogowy towarów niebezpiecznych, aby zapewnić ich bezpieczny przewóz i zapobiec możliwym zagrożeniom. Zakończeniem pracy jest przedstawienie metod postępowania w celu przeciwdziałania zagrożeniom płynącym z transportu drogowego towarów niebezpiecznych oraz podsumowujące wnioski.
File
  • File: 1
    Maciej Fajkowski - Praca Dyplomowa Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13919

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT72c304fa91e84b0ab260a1e27741ca9e/
URN
urn:pw-repo:WUT72c304fa91e84b0ab260a1e27741ca9e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page