Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of the energy use of biogas from the sewage treatment plant in the Dobrzelin sugar factory

Monika Karolina Fabianowicz

Abstract

The aim of the work was to present the concept of a project for the modernization of sewage treatment plants in the Dobrzelin Sugar Factory after a preliminary examination of gas quality, which were carried out in two analyzes. The work includes a sugar production scheme, which introduces the subject of sewage sludge in the sugar factory, as well as a scheme of industrial wastewater treatment plants in which closed cycles are created to reduce the demand for water in production. The sewage parameters that were obtained in the campaign 2018/2019 are also presented, which allows to draw conclusions as to the concept of modernization of the treatment plant, which will be equipped with equipment for the production of electricity from biogas. The work also has an accurate outline of the modernized equipment at the sewage plant along with the calculations that are necessary when choosing the right flows for optimal operation of both the treatment plant and the system of equipment that is to generate electricity. Based on the calculations, it can be seen that the amount of biogas produced will amount to a maximum of 310 m3 / h when designing a biogas installation that has a methane content of 60%. Most of the equipment located on the site of the plant, which is a sewage treatment plant, has the appropriate capacity, which greatly facilitates the modernization of the treatment plant, because it is enough to renew them. Based on the preliminary calculations, it is known that the power generator will operate at 582 kW, which gives 13.980 kWh per day. This means meeting the needs of the wastewater treatment plant for energy and closing the next cycle, this time energy, and what is associated with lower costs of maintaining the treatment plant and significantly lower impact on the environment. The total installation cost is PLN 6,600,000
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Karolina Fabianowicz (FCEMP) Monika Karolina Fabianowicz,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt energetycznego wykorzystania biogazu z oczyszczalni ścieków w Cukrowni Dobrzelin
Supervisor
Mikołaj Sikorski (FCEMP/ICEn) Mikołaj Sikorski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mikołaj Sikorski (FCEMP/ICEn) Mikołaj Sikorski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Hanna Bauman-Kaszubska (FCEMP/ICEn) Hanna Bauman-Kaszubska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
biogaz, metan, źródła odnawialne, ścieki cukrownicze.
Keywords in English
biogas, methane, renewable sources, sugar wastewater.
Abstract in Polish
Cel pracy polegał na przedstawieniu koncepcji projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Cukrowni Dobrzelin po wstępnym zbadaniu jakości gazu, które zostały przeprowadzone w dwóch analizach. Praca zawiera schemat produkcji cukru, który przybliża temat powstawania ścieków w cukrowni, a także schemat oczyszczalni ścieków przemysłowych, w których stworzone są obiegi zamknięte mające na celu zredukowanie zapotrzebowania na wodę przy produkcji. Zaprezentowane są również parametry ścieków, które zostały uzyskane w kampanii 2018/2019 co pozwala na wyciągnięcie wniosków co do koncepcji modernizacji oczyszczalni, która będzie doposażona w urządzenia do produkcji energii elektrycznej z biogazu. Praca posiada również dokładny zarys modernizowanych urządzeń na oczyszczalni wraz z obliczeniami, które są niezbędne przy doborze odpowiednich przepływów do optymalnej pracy zarówno oczyszczalni jak i systemu urządzeń, który ma wytwarzać prąd elektryczny. Na podstawie obliczeń można zauważyć, że ilość wyprodukowanego biogazu wynosić będzie maksymalnie 310 m3/h przy projektowaniu instalacji dla biogazu, który ma zawartość metanu na poziomie 60%. Większość urządzeń znajdujących się na terenie zakładu jakim jest oczyszczalnia ścieków ma odpowiednią pojemność, co znacznie ułatwia modernizację oczyszczalni, gdyż wystarczy je wyłącznie odnowić. Na podstawie wstępnych obliczeń wiadomym jest, że agregat prądotwórczy pracował będzie z mocą 582 kW, co daje 13,980 kWh na dobę. Oznacza to zaspokojenie potrzeb oczyszczalni na energię i zamknięcie kolejnego obiegu, tym razem energetycznego, a co się z tym wiąże mniejsze koszty utrzymania oczyszczalni oraz znacznie mniejszy wpływ na środowisko. Całkowity koszt wykonania instalacji to 6.600.000 złotych
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa_Monika_Fabianowicz2.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33854

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT728b38e981c8419c9222330e692b9674/
URN
urn:pw-repo:WUT728b38e981c8419c9222330e692b9674

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page